Národné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát
Assessment of human impact and climate change to the transformation of river channels using novel 3D geodata
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0016/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Afzali Hamid, M.Sc., Mgr. Jančovič Marián, Khan Akhtar Zeb, MS, Ing. Kidová Anna, PhD., Mgr. Labaš Peter, RNDr. Lehotský Milan, CSc., Mgr. Michaleje Lukáš, PhD., RNDr. Mindová Šárka, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na aplikáciu moderných 3D zobrazovacích metód pre identifikáciu dynamiky transformácie vodných tokov Slovenska. Vodné toky a ich priľahlé územia patria medzi biologicky najrozmanitejšie a najproduktívnejšie ekosystémy na Zemi. V tomto projekte budeme sledovať reakciu riečnych systémov na klimatické zmeny a vplyv človeka prostredníctvom moderných 3D technológii ako sú drony (UAV), letecké laserové skenovanie (Lidar) alebo satelitné dáta (Sentinel, PlanetScope). Návrh projektu sa zameriava na detekciu jednotlivých tokov sedimentov založenej na fyzickom prepojení transportu zo zdrojových do akumulačných zón prostredníctvom kvantitatívnych analýz výškových modelov (DEM) ako aj modelovania indexov konektivity. Výsledná dynamika bude porovnaná so základnými fyzickými vlastnosti riek (morfológia a vegetácia). Komplexný prístup pre hodnotenie transportu sedimentov je potrebný pre dobrý manažment riek ako aj kvalitatívny stav vodných útvarov.
Regióny a zmeny ich sociálnej klímy v krízovom a post krízovom období
Regions and changes in their social climate in the crisis and post-crisis period
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0006/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bilková Kristína, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Pre pochopenie a riešenie existujúcich problémov a potenciálnych dopadov troch v súčasnosti prebiehajúcich kríz (pandemickej, energetickej a inflačnej) je dôležité poznať ich diferencované dopady na sociálnu situáciu obyvateľstva v regiónoch. Sociálne podmienky bezprostredne odrážajú úroveň ekonomického rozvoja, kvalitu života obyvateľov a sociálnu klímu regionálnych societ. Z dôvodu značného vplyvu kríz na sociálne pomery v regiónoch bude projekt zameraný na výskum dvoch významných fenoménov a to príjmov a chudoby a ich priestorových nerovností. Obidva javy budú skúmané z aspektu zmien vybraných indikátorov, ktoré ich definujú a charakterizujú. Projekt má ambíciu na základe zachytených zmien v príjmoch a chudobe vyhodnotiť sociálne dopady kríz, rozšíriť poznanie ich všeobecných i unikátnych vplyvov a relevantne prispieť k zníženiu potencionálnych sociálnych rizík. V akademickom prostredí ide o prvý pokus výskumu vplyvu a dopadu prieniku troch kríz na sociálne prostredie krajín a ich regiónov.
MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti
Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0428
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Ficeri Ondrej, PhD., Mgr. Filčák Richard, MSc. PhD., Mgr. Hrustič Tomáš, PhD., Mgr. Jančovič Marián, Khan Akhtar Zeb, MS, Mgr. Kohoutová Klara, PhD., Mgr. Labaš Peter, Mgr. Michaleje Lukáš, PhD., RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Polačková Zuzana, M.A., PhD., RNDr. Solín Ľubomír, CSc., Mgr. Škobla Daniel, PhD., Mgr. Zachar Podolinská Tatiana, PhD.
Anotácia: Marginalizované rómske koncentrácie v environmentálne nestálych územiach (povodne, zosuvy, kontaminácie) spolu s ich sociálnym statusom a populačným trendom predstavuje veľmi aktuálnu výzvu výskumu v kontexte zvyšovania resiliencie spoločnosti najmä voči povodňovému riziku. Predkladaný projekt reaguje na túto výzvu a vo výskume kladie dôraz predovšetkým na analýzu: i) povodňovej expozície rómskych osád, či už v dôsledku vplyvu morfologických zmien vodných tokov alebo vývojových trendov hraníc segregovaných rómskych osád, ii) zraniteľnosti marginalizovaných rómskych koncentrácií voči povodňovému ohrozeniu v dôsledku ich sociálneho statusu, iii) verejných politík z hľadiska ich efektívnosti napomôcť rómskym komunitám v osadách vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami povodňových hrozieb, iv) prírodného prostredia v okolí romských osád v kontexte jeho vplyvu na povodňové ohrozenie oproti ostatnému/ majoritnému obyvateľstvu. Výskum sa bude realizovať na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Metodicky projekt vychádza z údajov získaných multitemporálnou analýzou dát diaľkového prieskumu Zeme, morfometrickou analýzou georeliéfu, z údajov o socioekonomických a priestorovo-funkčných vzťahoch a z údajov získaných terénnym výskumom.
Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ
Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0043/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Nováček Jozef, Polyvach Kateryna, PhD., Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na rozvoj inovatívnych prístupov spracovania a vizualizácie satelitných údajov pri výskume diverzity rôznych typov krajiny. Výsledkom projektu bude návrh metodického postupu automatizovanej klasifikácie diverzity krajiny s využitím súboru indikátorov kompozície poľnohospodárskej krajiny, indikátorov konfigurácie poľnohospodárskej krajiny, ako aj indikátorov zmien krajinnej mozaiky. Metodický postup bude experimentálne overený na vybraných modelových územiach s rôznymi typmi krajiny. Výsledky projektu bude možné využiť v monitoringu implementácie opatrení Zelenej dohody a ďalších Strategických dokumentov Európskej únie.
Genealógia moderného geografického myslenia na Slovensku: interferencia autochtónnej a alochtónnej podmienenosti
Genealogy of modern geographical thought in Slovakia: interference of autochthonous and allochthonous conditionalities
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0058/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Matlovič René, PhD., LL.M.
Anotácia: Projekt vychádza z potreby realizovať ucelenú analýzu vývoja moderného geografického myslenia na Slovensku. Z hľadiska časového ide o obdobie od etablovania geografie na Slovensku ako modernej akademickej disciplíny v 20. rokoch 20. storočia do súčasnosti. Hlavným cieľom projektu bude skúmať kontinuity a diskontinuity geografického myslenia na Slovensku ako výsledok kreatívnej reflexie podmieneností alochtónnej a autochtónnej proveniencie. Čiastkovým výsledkom by mala byť identifikácia škôl geografického myslenia na Slovensku z hľadiska ich originality a prínosu pre vývoj geografického myslenia v supranacionálnom kontexte. Jedným z výsledkov výskumu by mala byť aj identifikácia a zdôvodnenie originálneho prínosu slovenskej geografie pre geografické myslenie vo svete.
Periférne a ekonomicky zaostávajúce teritóriá: súčasný status quo v kontexte šancí a ohrození ich udržateľného rozvoja
Peripheral and economically lagging territories: current "status quo" in the context of chances and threats of their sustainable development
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0072/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD.
Anotácia: Aj napriek tomu, že periférne a ekonomicky zaostávajúce teritória boli v minulosti úspešne identifikované, opatrenia zacielené na dosiahnutie priestorovej konvergencie sú neúspešné a priestorová polarizácia Slovenska sa prehlbuje. Príčiny, ktoré sa môžu negatívne prejavovať pocitmi vylúčenia zo života spoločnosti u dotknutých obyvateľov „problémových“ území, môžu byť tak globálneho, ako aj lokálneho charakteru, a môžu odrážať tak rozdiely v úrovni a využití nerovnomerného teritoriálneho kapitálu, ako aj schopnosti rozpoznania a reagovania na rozvojové impulzy zo strany vlády, miestnych stakeholderov a občianskej verejnej komunity. Cieľom projektu je pomocou aplikácií rôznych kvantitatívno-kvalitatívnych výskumných postupov, a s ohľadom na definovanie udržateľného rozvoja, identifikovať alternatívne šance a ohrozenia vybraných periférnych a ekonomicky zaostávajúcich teritórií. Je predpoklad, že závislosť rozvoja na zvolených cestách bude konfrontovaná s nevyhnutnosťou a rizikom ich kreatívnych deštrukcií.
Sociálne a priestorové aspekty dopravného vylúčenia na Slovensku
Social and spatial aspects of transport exclusion in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0008/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišová Katarína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., doc. Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Dopravné vylúčenie definujeme ako nedostatočnú dostupnosť k príležitostiam z dôvodu obmedzenej mobility jednotlivca. Spôsobujú ho nielen vonkajšie faktory, ale aj individuálne charakteristiky a životné podmienky jednotlivcov. Podľa existujúcej literatúry sú najviac ohrozené skupiny prežívajúce vylúčenie aj v iných oblastiach života (napr. osamelí rodičia, ľudia s postihnutím a seniori), ako aj ľudia s obmedzenou možnosťou využívať osobný automobil. Dopravné vylúčenie bude skúmané v post-socialistickom prostredí. Z priestorového hľadiska sú rizikové najmä periférne a suburbánne oblasti či okrajové mestské štvrte, ktoré sú charakteristické nedostatočnou dostupnosťou k príležitostiam, čo predstavuje bariéru pre budúcu sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín. Cieľom výskumu je analyzovať rôzne aspekty a mieru dopravného vylúčenia znevýhodnených skupín, ako aj navrhnúť riešenia pre ich dopravnú inklúziu.
MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0226
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Belák Andrej, PhD., RNDr. Dúbravková Daniela, PhD., Mgr. Galvánek Dobromil, PhD., Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Ivascu Alina - Sorina, Mgr. Opravil Šimon, Mgr., MgA. Panáková Jaroslava, PhD., Mgr. Pazúrová Zuzana, PhD., RNDr. Skokanová Katarína, PhD., Mgr. Škodová Iveta, PhD.
Anotácia: Európske poľnohospodárstvo sa nachádza na rázcestí. Pokračovať v industriálnej intenzifikácii poľnohospodárskej výroby a súvisiacom opúšťaní marginálnej pôdy znamená pokračovať v priamych negatívnych environmentálnych dopadoch na kvalitu krajiny a pokles biodiverzity. Druhou možnosťou je prijať kvalitu krajiny a jej udržateľnosť za podstatné kritériá optimalizácie a riadenia poľnohospodárskej výroby. Hlavným zámerom nášho transdisciplinárneho projektu je podporiť druhú možnosť, a to poskytnutím praktických vedeckých poznatkov o environmentálnych a spoločenských výhodách trvalo udržateľného obhospodarovania trávnych porastov v oblasti Karpát s využitím tradičných poľnohospodárskych postupov, a tiež o tom, ako by sa preň dali vytvoriť priaznivejšie spoločenské a inštitucionálne podmienky v rámci moderného slovenského hospodárstva. Hlavné ciele projektu sú: 1) identifikovať a zmapovať oblasti karpatského regiónu s vysokou biodiverzitou trávnych porastov a súvisiace miestne environmentálne a sociálne faktory; 2) identifikovať a zmapovať oblasti s vysokým environmentálnym a spoločenským potenciálom pre úspešnú ekologickú obnovu trávnych porastov na Slovensku; 3) navrhnúť národnú stratégiu štátnej a mimovládnej podpory ekologickej obnovy, ochrany a správy identifikovaných oblastí s trávnymi porastmi. Ku komplexnému a praktickému porozumeniu hodláme dospieť prostredníctvom kolaboratívneho kombinovania najnovších dostupných plošných údajov za karpatský región, analytických metód a nástrojov, ale aj pionierskeho terénneho výskumu, a to paralelne za vedné odbory botanika, ekológia, geografia, diaľkový prieskum Zeme a etnografia/sociálna antropológia. Plánované výstupy projektu – vedecké štúdie a návrh stratégie podpory druhovo bohatých trávnych porastov – môžu popri priamom využití konkrétnymi zazmluvnenými domácimi odberateľmi (MŽP SR, BROZ) zároveň slúžiť aj ako predloha pre aplikovaný výskum v oblasti podpory ekologickej obnovy v Európe.
SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
Suburbanization: Community, identity and everydayness
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 31. 7. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0432
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. PhDr. Beňušková Zuzana, CSc., Mgr. Bilková Kristína, PhD., Mgr. Gyárfáš Lutherová Soňa, PhD., Mgr. Hlinčíková Miroslava, PhD., Mgr. Kinczer Miroslava, Mgr. Rišová Katarína, PhD., doc. Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Voľanská Ľubica, PhD., PhDr. Vrzgulová Monika, CSc., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Všeobecným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie poznania o aktuálnom procese suburbanizácie v zázemíhlavného mesta. Skúmaniu suburbanizácie doposiaľ dominovali skôr kvantitatívne analýzy základných procesov(migrácie, výstavba, zmeny krajinných štruktúr), na ktoré je nazerané z perspektívy metropolitného územia. Vprostredí dynamickej zmeny však pod vplyvom intenzívnej migrácie dochádza k významným sociálnymtransformáciám, k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite a (re)definovaniuindividuálneho prežívania domova. Hlavným cieľom projektu je preto analyzovať špecifické miestotvorné procesy avzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita,religiozita, sociálne postavenie a iné) a súvisiacich identít. Tie sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií,predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií. Suburbánnypriestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentnýheterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej jepriestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Výstupom tejto interakcie môžebyť často neurčitý hybridný konglomerát, či prechod k akémusi novotvaru, zliatine, vytvorenej kombináciou apretavením týchto východiskových kultúrnych prvkov. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, kprehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova.Ústredná kategória domova nie je statickým, ale naopak, procesuálnym - premenlivým fenoménom.
JASKO - Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti
Nurseries and kindergartens for everyone? Insights into pre-school education in Slovakia from the perspectives of spatial accessibility and social justice
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-21-0286
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Rišová Katarína, PhD., doc. Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Projekt reaguje na aktuálnu tému zavedenia povinnej predškolskej dochádzky. V tak potrebnej a spoločensky citlivej oblasti, akou je predprimárne vzdelávanie, je nevyhnutná systematická príprava celkovej stratégie, ktorá pre rozhodovacie orgány prinesie nevyhnutné analýzy priestorových, časových a sociálno-ekonomických dopadov prijímaných opatrení. Projekt identifikuje hlavné príčiny nízkej zaškolenosti detí predškolského veku a nedostatočnej kapacity materských škôl na Slovensku, zhodnocuje doterajšie opatrenia a sumarizuje problémy, s ktorými sa budú deti, ich rodičia a samosprávy stretávať od septembra 2021, kedy nadobudol účinnosť zákon o povinnej predškolskej dochádzke 5-ročných detí. Vzhľadom na teoretický charakter doteraz vypracovaných analýz a skutočnosť, že povinná dochádzka bude v mnohých regiónoch pravdepodobne realizovaná na úkor mladších (hlavne 3-ročných) detí, sa projekt nesústredí len na materské školy zaradené do Siete škôl a školských zariadení, ale na všetky zariadenia starostlivosti o deti, vrátane tých, ktoré napomáhajú prechodu k predškolskému vzdelávaniu v materských školách. Primárnym cieľom je poskytnúť súhrnný pohľad na problematiku predškolského vzdelávania na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti. Na základe výskumu heterogenity zariadení predprimárneho vzdelávania a prostredia, v ktorom sa nachádzajú, projekt predstaví viacero koncepcií spádových obvodov, ktoré budú založené jednak na modelovaní časovej a priestorovej dostupnosti prostredníctvom tradičných prístupov, ale aj na využití sofistikovanejších matematických metód zohľadnením dennej periodicity dochádzkových tokov a individuálnych rozhodovacích stratégií. Analýza aktuálneho stavu, návrh riešení a prognóza ďalšieho vývoja v tejto oblasti vytvoria komplexný analytický dokument, ktorý na rôznych úrovniach (jednotlivec, lokálna, regionálna, národná) umožní prijímanie efektívnych a včasných strategických opatrení.
ALTERCONSUM - Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APVV-20-0302
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Čuláková Katarína, RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Spotreba a správanie spotrebiteľov je predmetom štúdia rôznych vedných disciplín vrátane geografie. Spotreba sa týka každého z nás, všetci sme spotrebitelia. Spotreba sa môže prejaviť ako konvenčná alebo alternatívna. Konvenčná spotreba má v súčasnosti dominantnejšie postavenie a môže viesť ku konzumerizmu. Protikladom je alternatívna spotreba. Ide o spotrebu v intenciách udržateľného rozvoja. Alternatívne potravinové siete možno charakterizovať ako potravinový systém, ktorý je protikladný voči konvenčnému, mainstreamovému. Spotrebu však nemožno považovať iba za jednoduché vyjadrenie dopytu spotrebiteľov po tovaroch, ale možno ju chápať ako vyjadrenie identity spotrebiteľov. Projekt bude zameraný na výskum spotreby a správania spotrebiteľov v dôsledku meniacej sa spoločnosti (odklon od konzumnej k udržateľnej spotrebe). Príkladom je objavovanie možnej premeny z utilitárneho na hedonistického spotrebiteľa a vice versa. Alebo reakcie spotrebiteľov na aktuálny vývoj v spoločnosti. Príkladom je pandemická situácia a jej vplyv na nákupné správanie. Autori budú hľadať odpovede na otázky: Ako, kde a prečo sa zmenilo nákupné správanie spotrebiteľov v súvislosti s pandémiou COVID-19? Skúmané budú koncepcie udržateľnej spotreby: zodpovedná a uvedomelá spotreba a antispotreba na Slovensku. Prínosom projektu budú nové poznatky k pochopeniu správania spotrebiteľov na Slovensku. Z hľadiska producentov (maloobchodníkov) budú pridanou hodnotou odporúčania pre využitie akademických poznatkov v plánovacej praxi (napr. definícia kódexu farmárskych trhov). Aj napriek relevantnosti týchto výskumných tém v geografii je v slovenskej akademickej obci týmto témam venovaná iba okrajová pozornosť. Veríme, že získané poznatky prispejú k rozvoju problematiky v tejto výskumnej oblasti. Do projektu je zapojený relatívne mladý riešiteľský kolektív, pričom prínosom ich kooperácie sú viaceré výskumné a publikačné aktivity zamerané práve na spotrebu, na ktoré bude nadväzovať aj tento projekt.
Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období
Land surface topography – a source of data on the tectonic evolution of the Western Carpathians in the Pliocene-Quaternary period
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0052/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Prokešová Roberta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Mindová Šárka, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD., Mgr. Sládek Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum dynamiky georeliéfu Západných Karpát v plio-kvartérnom období za účelom identifikácie prejavov neotektoniky (diferenciálny výzdvih, aktivita zlomov) ako jedného z kontrolných faktorov vývoja georeliéfu. Metódami kvantitatívnej geomorfometrickej analýzy extrahujeme dáta (topografické premenné, morfometrické parametre a indexy) z digitálnych modelov reliéfu (DMR) v rôznom rozlíšení. Komplementárne dáta (GIS vrstvy a databázy) pre priestorové a geoštatistické analýzy spracujeme na základe dostupných údajov (geologické a geofyzikálne mapy, klimatické atlasy), laboratórnych analýz a terénneho výskumu. Analýzami viaczdrojových údajov definujeme kontrolné faktory vývoja reliéfu ZK v rôznych časových a priestorových mierkach. Získané výsledky môžu slúžiť ako báza pre efektívny odber vzoriek a kvantifikáciu procesov (rýchlosť zdvihu a erózie) na základe numerického datovania, hodnotenie geohazardov (seizmické ohrozenie, zosuvné riziko) alebo citlivosti krajiny na budúcu zmenu klímy.
Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia
Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0159/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Pazúrová Zuzana, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Cieľmi predkladaného projektu je identifikovať súčasné ekosystémové služby národných parkov na Slovensku, vytvoriť scenáre ich možného budúceho vývoja a identifikovať možnosti implementácie ekosystémových služieb do strategického plánovania území. V projekte sa budeme špeciálne venovať rozvoju týchto území v súvislosti s výstavbou domov a turistickej infraštruktúry a zmenám súvisiacim so zmenou klímy. Predkladaný projekt integruje krajinnú ekológiu, diaľkový prieskum Zeme a sociálne vedy s cieľom stanovenia vedecky podložených poznatkov o možnostiach vývoja tohto územia. Možnosti integrácie poznatkov budú identifikované v spolupráci s decíznou sférou s cieľom zachovania udržateľnosti vývoja týchto územi. Výsledky projektu budú spracované aj ako vzorová šablóna identifikácie ekosystémových služieb, ich budúceho vývoja a implementácie do priestorového plánovania. Tieto materiály budú jednoducho prenositeľné a aplikované na iných územiach na ktorých dochádza k podobným zmenám krajiny.
Kombinácia optických a SAR satelitných údajov na zlepšenie identifikácie manažmentu trávnych porastov
Combining Optical and SAR Satellite Data to Improve the Detection of Grassland Management Events
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APP0525
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Opravil Šimon
Anotácia: Cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a Smernice o biotopoch je dosiahnutie vyššej úrovne biodiverzity v poľnohospodárskej krajine. Realizácia oboch týchto politík si vyžaduje komplexné monitorovanie faktorov ovplyvňujúcich biodiverzitu, ktoré môže byť zefektívnené pomocou technológie diaľkového prieskumu Zeme. V kontexte trvalých trávnych porastov je jedným z kľúčov k biodiverzite intenzita manažmentu, vyjadrená frekvenciou a načasovaním kosenia a spásania. Tieto postupy je možné identifikovať využitím satelitných údajov, ktoré zaznamenajú náhle zmeny fotosynteticky aktívnej biomasy v reakcii na tieto zásahy. Avšak, rýchly následný rast tráv predstavuje výzvu pre spoľahlivé identifikovanie manažmentu, pričom sa vyžaduje hustý časový rad satelitných snímok. Splnenie tejto výzvy môže byť dosiahnuté kombinovaním časových radov snímok z radaru so syntetickou aparatúrou (SAR) s optickými snímkami. Cieľom tohto projektu je testovať dvojstupňovú metodiku identifikácie manažmentu trvalých trávnych porastov. V prvom kroku využijeme regresiu založenú na metóde strojového učenia, a údaje SAR na zaplnenie medzier v optických časových radoch spôsobené oblačnosťou. V ďalšom kroku sa časové rady optických a SAR údajov kategorizujú pomocou dvoch rôznych algoritmov strojového učenia na identifikáciu obhospodarovaných a neobhospodarovaných oblastí. Zistenia projektu budú prispievať k riešeniu projektov APVV MEADOW (APVV 21-0226), a Biodiversa Plus G4B (MVTS5069) na vyhodnotenie prítomnosti druhovo bohatých trávnych porastov, a aj pri monitorovaní poľnohospodárskych postupov v súlade so Spoločnou Poľnohospodárskou Politikou.
METELCO - Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APVV-20-0586
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Hurbánek Pavol, PhD., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., doc. Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Napriek tomu, že žijeme v dobe bezprecedentného rozvoja informačných a komunikačných technológií, súčasné poznanie počtu a priestorového rozmiestnenia obyvateľov možno stále považovať za nepostačujúce. Existuje viacero dôvodov pre spochybnenie relevantnosti tradičných údajov o priestorovom rozložení populácie. Predovšetkým pracovné a privátne aktivity obyvateľov sa už neviažu tak pevne na jedno miesto, ako tomu bolo v minulosti. Dôvodom je predovšetkým rastúca fluktuácia a mobilita obyvateľstva. Pohyby obyvateľstva sa stávajú pestrejšími, nadobúdajú nerutinný a nepravidelný charakter, predlžuje sa dochádzková vzdialenosť. Súčasné údaje o priestorovom rozmiestnení populácie sa viažu na registrované miesto bydliska (trvalý pobyt) a iné, podrobnejšie údaje o časovo-priestorovej mobilite absentujú. Využitie nových a konvenčných údajov, ako aj ich vzájomné prepojenie, môže byť užitočným nástrojom pre vyplnenie medzery v súčasnom poznaní priestorového rozloženia populácie. Údaje z mobilnej siete sa v ostatných rokoch objavili ako nový zdroj informácií s vysokým potenciálom pre využitie v priestorových analýzach. Hoci neumožňujú takú adresnosť ako tradičné štatistické zdroje (cenzus), ich vhodným spracovaním dostávame efektívny nástroj pre mapovanie dynamických zmien v rozmiestnení populácie. Vďaka ich vlastnostiam (rýchlosť zberu, spracovanie v reálnom čase, relatívne nízke náklady na obstaranie) môžu slúžiť ako vhodný doplnkový zdroj k tradičným údajom o populácii. Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia konzistentnej metodiky na mapovanie rozmiestnenia obyvateľstva prostredníctvom lokalizačných údajov mobilnej siete. Zámerom je rozšíriť naše poznanie časovo-priestorových aspektov rozmiestnenia populácie na Slovensku a vytvoriť viacrozmerné populačné gridy, ktoré sú priamym vstupom pre dopravné, ekonomické a environmentálne modelovanie.
Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku
The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0144/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Čuláková Katarína, RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Rišová Katarína, PhD.
Anotácia: Spotreba sa týka každého z nás a neustále sa mení. Ovplyvňujú ju rôzne faktory pričom v súčasnosti jedným z najvýraznejších je celosvetová pandémia COVID-19. V snahe o zastavenie šírenia vírusu sme boli nútení svoje dovtedy typické činnosti a s nimi spojenú spotrebu zmeniť. Projekt tak reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a nové výzvy, akou je aj pandémia. Jednou z výskumných tém sa stali regionálne diferencované dopady pandémie na rôzne oblasti nášho života. Projekt je zameraný na zhodnotenie a analýzu dopadov pandémie COVID-19 na spotrebu. Výskumné aktivity budú smerovať k identifikácii a kvantifikácii dopadov pandémie v maloobchode a službách na území Slovenska, budú reagovať na zmeny vzorcov spotreby slovenských domácností s využitím viacerých metód a unikátnych dát. Výsledky výskumu nájdu uplatnenie pri ďalších krízových situáciách, ktoré sa nepochybne v budúcnosti objavia. Otázka neznie či sa objaví, ale kedy sa objaví ďalšia kríza, ktorá ovplyvní spotrebu.
Využitie umelej inteligencie na monitorovanie ripariálnej vegetácie
Using artificial intelligence for monitoring riparian vegetation
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APP0461
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Afzali Hamid, M.Sc.
Anotácia: Ripariárna zóna predstavuje územie medzi vyššími časťami nivy a brehovou líniou rieky, ktoré poskytuje mimoriadne udržateľné podmienky pre faunu a flóru v prostredí riek. Monitorovanie vegetačných zón z hľadiska udržateľnej biodiverzity a produktivity, si vyžaduje komplexný a adaptívny prístup na zabezpečenie realizovateľnej rovnováhy medzi ekologickými procesmi, interakciami druhov a environmentálnymi faktormi. Hoci tradičné metódy monitorovania ripariárnych zón ponúkajú cenné poznatky, moderné technológie, ako sú satelitné snímky, diaľkový prieskum Zeme a analýzy založené na umelej inteligencii, ich však môžu doplniť a rozšíriť. Tieto technológie riešia mnohé obmedzenia pôvodných metód tým, že poskytujú širšie priestorové pokrytie, vyššie časové rozlíšenie a automatizované spracovanie údajov, čo vedie ku komplexnejšiemu a presnejšiemu pochopeniu dynamiky vegetácie a stavu ekosystému. Medzi hlavné ciele štúdie patrí automatická klasifikácia satelitných a leteckých snímok, s využitím technológie umelej inteligencie, ktorá prispieva k monitorovaniu biodiverzity a produktivity vegetácie, identifikácii reakcie vegetácie na sukcesiu a vplyv človeka a vysvetleniu vplyvu parametrov prostredia na dynamiku vegetácie. Kľúčové slová: Ripariárna zóna, strojové učenie, satelitné snímky, vplyvy človeka, dynamika vegetácie.
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine
Doba trvania: 12. 9. 2022 – 11. 9. 2024
Evidenčné číslo: 09I03-03-V01-00021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Polyvach Kateryna, PhD.
Webová stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/next-generation_ua-22/