Národné projekty

Aktuálne

MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti
Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0428
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ficeri Ondrej, PhD., Mgr. Filčák Richard, MSc. PhD., Mgr. Hrustič Tomáš, PhD., Mgr. Jančovič Marián, Khan Akhtar Zeb, MS, Mgr. Kohoutová Klara, PhD., Mgr. Labaš Peter, Mgr. Michaleje Lukáš, PhD., RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Polačková Zuzana, M.A., PhD., RNDr. Solín Ľubomír, CSc., Mgr. Škobla Daniel, PhD., Mgr. Zachar Podolinská Tatiana, PhD.
Anotácia: Marginalizované rómske koncentrácie v environmentálne nestálych územiach (povodne, zosuvy, kontaminácie) spolu s ich sociálnym statusom a populačným trendom predstavuje veľmi aktuálnu výzvu výskumu v kontexte zvyšovania resiliencie spoločnosti najmä voči povodňovému riziku. Predkladaný projekt reaguje na túto výzvu a vo výskume kladie dôraz predovšetkým na analýzu: i) povodňovej expozície rómskych osád, či už v dôsledku vplyvu morfologických zmien vodných tokov alebo vývojových trendov hraníc segregovaných rómskych osád, ii) zraniteľnosti marginalizovaných rómskych koncentrácií voči povodňovému ohrozeniu v dôsledku ich sociálneho statusu, iii) verejných politík z hľadiska ich efektívnosti napomôcť rómskym komunitám v osadách vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami povodňových hrozieb, iv) prírodného prostredia v okolí romských osád v kontexte jeho vplyvu na povodňové ohrozenie oproti ostatnému/ majoritnému obyvateľstvu. Výskum sa bude realizovať na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Metodicky projekt vychádza z údajov získaných multitemporálnou analýzou dát diaľkového prieskumu Zeme, morfometrickou analýzou georeliéfu, z údajov o socioekonomických a priestorovo-funkčných vzťahoch a z údajov získaných terénnym výskumom.
Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ
Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0043/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Nováček Jozef, Polyvach Kateryna, PhD., Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na rozvoj inovatívnych prístupov spracovania a vizualizácie satelitných údajov pri výskume diverzity rôznych typov krajiny. Výsledkom projektu bude návrh metodického postupu automatizovanej klasifikácie diverzity krajiny s využitím súboru indikátorov kompozície poľnohospodárskej krajiny, indikátorov konfigurácie poľnohospodárskej krajiny, ako aj indikátorov zmien krajinnej mozaiky. Metodický postup bude experimentálne overený na vybraných modelových územiach s rôznymi typmi krajiny. Výsledky projektu bude možné využiť v monitoringu implementácie opatrení Zelenej dohody a ďalších Strategických dokumentov Európskej únie.
MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0226
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Belák Andrej, PhD., RNDr. Dúbravková Daniela, PhD., Mgr. Galvánek Dobromil, PhD., Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Ivascu Alina - Sorina, Mgr. Opravil Šimon, Mgr., MgA. Panáková Jaroslava, PhD., Mgr. Pazúrová Zuzana, PhD., RNDr. Skokanová Katarína, PhD., Mgr. Škodová Iveta, PhD.
Anotácia: Európske poľnohospodárstvo sa nachádza na rázcestí. Pokračovať v industriálnej intenzifikácii poľnohospodárskej výroby a súvisiacom opúšťaní marginálnej pôdy znamená pokračovať v priamych negatívnych environmentálnych dopadoch na kvalitu krajiny a pokles biodiverzity. Druhou možnosťou je prijať kvalitu krajiny a jej udržateľnosť za podstatné kritériá optimalizácie a riadenia poľnohospodárskej výroby. Hlavným zámerom nášho transdisciplinárneho projektu je podporiť druhú možnosť, a to poskytnutím praktických vedeckých poznatkov o environmentálnych a spoločenských výhodách trvalo udržateľného obhospodarovania trávnych porastov v oblasti Karpát s využitím tradičných poľnohospodárskych postupov, a tiež o tom, ako by sa preň dali vytvoriť priaznivejšie spoločenské a inštitucionálne podmienky v rámci moderného slovenského hospodárstva. Hlavné ciele projektu sú: 1) identifikovať a zmapovať oblasti karpatského regiónu s vysokou biodiverzitou trávnych porastov a súvisiace miestne environmentálne a sociálne faktory; 2) identifikovať a zmapovať oblasti s vysokým environmentálnym a spoločenským potenciálom pre úspešnú ekologickú obnovu trávnych porastov na Slovensku; 3) navrhnúť národnú stratégiu štátnej a mimovládnej podpory ekologickej obnovy, ochrany a správy identifikovaných oblastí s trávnymi porastmi. Ku komplexnému a praktickému porozumeniu hodláme dospieť prostredníctvom kolaboratívneho kombinovania najnovších dostupných plošných údajov za karpatský región, analytických metód a nástrojov, ale aj pionierskeho terénneho výskumu, a to paralelne za vedné odbory botanika, ekológia, geografia, diaľkový prieskum Zeme a etnografia/sociálna antropológia. Plánované výstupy projektu – vedecké štúdie a návrh stratégie podpory druhovo bohatých trávnych porastov – môžu popri priamom využití konkrétnymi zazmluvnenými domácimi odberateľmi (MŽP SR, BROZ) zároveň slúžiť aj ako predloha pre aplikovaný výskum v oblasti podpory ekologickej obnovy v Európe.
SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
Suburbanization: Community, identity and everydayness
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 31. 7. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0432
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. PhDr. Beňušková Zuzana, CSc., Mgr. Bilková Kristína, PhD., Mgr. Gyárfáš Lutherová Soňa, PhD., Mgr. Hlinčíková Miroslava, PhD., Mgr. Kinczer Miroslava, Mgr. Rišová Katarína, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Voľanská Ľubica, PhD., PhDr. Vrzgulová Monika, CSc., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Všeobecným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie poznania o aktuálnom procese suburbanizácie v zázemíhlavného mesta. Skúmaniu suburbanizácie doposiaľ dominovali skôr kvantitatívne analýzy základných procesov(migrácie, výstavba, zmeny krajinných štruktúr), na ktoré je nazerané z perspektívy metropolitného územia. Vprostredí dynamickej zmeny však pod vplyvom intenzívnej migrácie dochádza k významným sociálnymtransformáciám, k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite a (re)definovaniuindividuálneho prežívania domova. Hlavným cieľom projektu je preto analyzovať špecifické miestotvorné procesy avzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita,religiozita, sociálne postavenie a iné) a súvisiacich identít. Tie sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií,predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií. Suburbánnypriestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentnýheterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej jepriestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Výstupom tejto interakcie môžebyť často neurčitý hybridný konglomerát, či prechod k akémusi novotvaru, zliatine, vytvorenej kombináciou apretavením týchto východiskových kultúrnych prvkov. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, kprehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova.Ústredná kategória domova nie je statickým, ale naopak, procesuálnym - premenlivým fenoménom.
JASKO - Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti
Nurseries and kindergartens for everyone? Insights into pre-school education in Slovakia from the perspectives of spatial accessibility and social justice
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-21-0286
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Rišová Katarína, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Projekt reaguje na aktuálnu tému zavedenia povinnej predškolskej dochádzky. V tak potrebnej a spoločensky citlivej oblasti, akou je predprimárne vzdelávanie, je nevyhnutná systematická príprava celkovej stratégie, ktorá pre rozhodovacie orgány prinesie nevyhnutné analýzy priestorových, časových a sociálno-ekonomických dopadov prijímaných opatrení. Projekt identifikuje hlavné príčiny nízkej zaškolenosti detí predškolského veku a nedostatočnej kapacity materských škôl na Slovensku, zhodnocuje doterajšie opatrenia a sumarizuje problémy, s ktorými sa budú deti, ich rodičia a samosprávy stretávať od septembra 2021, kedy nadobudol účinnosť zákon o povinnej predškolskej dochádzke 5-ročných detí. Vzhľadom na teoretický charakter doteraz vypracovaných analýz a skutočnosť, že povinná dochádzka bude v mnohých regiónoch pravdepodobne realizovaná na úkor mladších (hlavne 3-ročných) detí, sa projekt nesústredí len na materské školy zaradené do Siete škôl a školských zariadení, ale na všetky zariadenia starostlivosti o deti, vrátane tých, ktoré napomáhajú prechodu k predškolskému vzdelávaniu v materských školách. Primárnym cieľom je poskytnúť súhrnný pohľad na problematiku predškolského vzdelávania na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti. Na základe výskumu heterogenity zariadení predprimárneho vzdelávania a prostredia, v ktorom sa nachádzajú, projekt predstaví viacero koncepcií spádových obvodov, ktoré budú založené jednak na modelovaní časovej a priestorovej dostupnosti prostredníctvom tradičných prístupov, ale aj na využití sofistikovanejších matematických metód zohľadnením dennej periodicity dochádzkových tokov a individuálnych rozhodovacích stratégií. Analýza aktuálneho stavu, návrh riešení a prognóza ďalšieho vývoja v tejto oblasti vytvoria komplexný analytický dokument, ktorý na rôznych úrovniach (jednotlivec, lokálna, regionálna, národná) umožní prijímanie efektívnych a včasných strategických opatrení.
Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období
Land surface topography – a source of data on the tectonic evolution of the Western Carpathians in the Pliocene-Quaternary period
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0052/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Prokešová Roberta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Horáčková Šárka, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD., Mgr. Sládek Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum dynamiky georeliéfu Západných Karpát v plio-kvartérnom období za účelom identifikácie prejavov neotektoniky (diferenciálny výzdvih, aktivita zlomov) ako jedného z kontrolných faktorov vývoja georeliéfu. Metódami kvantitatívnej geomorfometrickej analýzy extrahujeme dáta (topografické premenné, morfometrické parametre a indexy) z digitálnych modelov reliéfu (DMR) v rôznom rozlíšení. Komplementárne dáta (GIS vrstvy a databázy) pre priestorové a geoštatistické analýzy spracujeme na základe dostupných údajov (geologické a geofyzikálne mapy, klimatické atlasy), laboratórnych analýz a terénneho výskumu. Analýzami viaczdrojových údajov definujeme kontrolné faktory vývoja reliéfu ZK v rôznych časových a priestorových mierkach. Získané výsledky môžu slúžiť ako báza pre efektívny odber vzoriek a kvantifikáciu procesov (rýchlosť zdvihu a erózie) na základe numerického datovania, hodnotenie geohazardov (seizmické ohrozenie, zosuvné riziko) alebo citlivosti krajiny na budúcu zmenu klímy.
Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia
Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0159/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Pazúrová Zuzana, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Cieľmi predkladaného projektu je identifikovať súčasné ekosystémové služby národných parkov na Slovensku, vytvoriť scenáre ich možného budúceho vývoja a identifikovať možnosti implementácie ekosystémových služieb do strategického plánovania území. V projekte sa budeme špeciálne venovať rozvoju týchto území v súvislosti s výstavbou domov a turistickej infraštruktúry a zmenám súvisiacim so zmenou klímy. Predkladaný projekt integruje krajinnú ekológiu, diaľkový prieskum Zeme a sociálne vedy s cieľom stanovenia vedecky podložených poznatkov o možnostiach vývoja tohto územia. Možnosti integrácie poznatkov budú identifikované v spolupráci s decíznou sférou s cieľom zachovania udržateľnosti vývoja týchto územi. Výsledky projektu budú spracované aj ako vzorová šablóna identifikácie ekosystémových služieb, ich budúceho vývoja a implementácie do priestorového plánovania. Tieto materiály budú jednoducho prenositeľné a aplikované na iných územiach na ktorých dochádza k podobným zmenám krajiny.
Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku
The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0144/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Čuláková Katarína, RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Rišová Katarína, PhD.
Anotácia: Spotreba sa týka každého z nás a neustále sa mení. Ovplyvňujú ju rôzne faktory pričom v súčasnosti jedným z najvýraznejších je celosvetová pandémia COVID-19. V snahe o zastavenie šírenia vírusu sme boli nútení svoje dovtedy typické činnosti a s nimi spojenú spotrebu zmeniť. Projekt tak reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a nové výzvy, akou je aj pandémia. Jednou z výskumných tém sa stali regionálne diferencované dopady pandémie na rôzne oblasti nášho života. Projekt je zameraný na zhodnotenie a analýzu dopadov pandémie COVID-19 na spotrebu. Výskumné aktivity budú smerovať k identifikácii a kvantifikácii dopadov pandémie v maloobchode a službách na území Slovenska, budú reagovať na zmeny vzorcov spotreby slovenských domácností s využitím viacerých metód a unikátnych dát. Výsledky výskumu nájdu uplatnenie pri ďalších krízových situáciách, ktoré sa nepochybne v budúcnosti objavia. Otázka neznie či sa objaví, ale kedy sa objaví ďalšia kríza, ktorá ovplyvní spotrebu.
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine
Doba trvania: 12. 9. 2022 – 11. 9. 2024
Evidenčné číslo: 09I03-03-V01-00021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Polyvach Kateryna, PhD.
Webová stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/next-generation_ua-22/
ALTERCONSUM - Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-20-0302
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Čuláková Katarína, RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Spotreba a správanie spotrebiteľov je predmetom štúdia rôznych vedných disciplín vrátane geografie. Spotreba sa týka každého z nás, všetci sme spotrebitelia. Spotreba sa môže prejaviť ako konvenčná alebo alternatívna. Konvenčná spotreba má v súčasnosti dominantnejšie postavenie a môže viesť ku konzumerizmu. Protikladom je alternatívna spotreba. Ide o spotrebu v intenciách udržateľného rozvoja. Alternatívne potravinové siete možno charakterizovať ako potravinový systém, ktorý je protikladný voči konvenčnému, mainstreamovému. Spotrebu však nemožno považovať iba za jednoduché vyjadrenie dopytu spotrebiteľov po tovaroch, ale možno ju chápať ako vyjadrenie identity spotrebiteľov. Projekt bude zameraný na výskum spotreby a správania spotrebiteľov v dôsledku meniacej sa spoločnosti (odklon od konzumnej k udržateľnej spotrebe). Príkladom je objavovanie možnej premeny z utilitárneho na hedonistického spotrebiteľa a vice versa. Alebo reakcie spotrebiteľov na aktuálny vývoj v spoločnosti. Príkladom je pandemická situácia a jej vplyv na nákupné správanie. Autori budú hľadať odpovede na otázky: Ako, kde a prečo sa zmenilo nákupné správanie spotrebiteľov v súvislosti s pandémiou COVID-19? Skúmané budú koncepcie udržateľnej spotreby: zodpovedná a uvedomelá spotreba a antispotreba na Slovensku. Prínosom projektu budú nové poznatky k pochopeniu správania spotrebiteľov na Slovensku. Z hľadiska producentov (maloobchodníkov) budú pridanou hodnotou odporúčania pre využitie akademických poznatkov v plánovacej praxi (napr. definícia kódexu farmárskych trhov). Aj napriek relevantnosti týchto výskumných tém v geografii je v slovenskej akademickej obci týmto témam venovaná iba okrajová pozornosť. Veríme, že získané poznatky prispejú k rozvoju problematiky v tejto výskumnej oblasti. Do projektu je zapojený relatívne mladý riešiteľský kolektív, pričom prínosom ich kooperácie sú viaceré výskumné a publikačné aktivity zamerané práve na spotrebu, na ktoré bude nadväzovať aj tento projekt.
METELCO - Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-20-0586
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Hurbánek Pavol, PhD., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Napriek tomu, že žijeme v dobe bezprecedentného rozvoja informačných a komunikačných technológií, súčasné poznanie počtu a priestorového rozmiestnenia obyvateľov možno stále považovať za nepostačujúce. Existuje viacero dôvodov pre spochybnenie relevantnosti tradičných údajov o priestorovom rozložení populácie. Predovšetkým pracovné a privátne aktivity obyvateľov sa už neviažu tak pevne na jedno miesto, ako tomu bolo v minulosti. Dôvodom je predovšetkým rastúca fluktuácia a mobilita obyvateľstva. Pohyby obyvateľstva sa stávajú pestrejšími, nadobúdajú nerutinný a nepravidelný charakter, predlžuje sa dochádzková vzdialenosť. Súčasné údaje o priestorovom rozmiestnení populácie sa viažu na registrované miesto bydliska (trvalý pobyt) a iné, podrobnejšie údaje o časovo-priestorovej mobilite absentujú. Využitie nových a konvenčných údajov, ako aj ich vzájomné prepojenie, môže byť užitočným nástrojom pre vyplnenie medzery v súčasnom poznaní priestorového rozloženia populácie. Údaje z mobilnej siete sa v ostatných rokoch objavili ako nový zdroj informácií s vysokým potenciálom pre využitie v priestorových analýzach. Hoci neumožňujú takú adresnosť ako tradičné štatistické zdroje (cenzus), ich vhodným spracovaním dostávame efektívny nástroj pre mapovanie dynamických zmien v rozmiestnení populácie. Vďaka ich vlastnostiam (rýchlosť zberu, spracovanie v reálnom čase, relatívne nízke náklady na obstaranie) môžu slúžiť ako vhodný doplnkový zdroj k tradičným údajom o populácii. Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia konzistentnej metodiky na mapovanie rozmiestnenia obyvateľstva prostredníctvom lokalizačných údajov mobilnej siete. Zámerom je rozšíriť naše poznanie časovo-priestorových aspektov rozmiestnenia populácie na Slovensku a vytvoriť viacrozmerné populačné gridy, ktoré sú priamym vstupom pre dopravné, ekonomické a environmentálne modelovanie.
Generačné rozdiely v nákupnom správaní slovenských spotrebiteľov počas pandémie COVID-19
Generational differences in shopping behavior of Slovak consumers during COVID-19 pandemic
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: APP0403
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Čuláková Katarína
Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy
Assessment of the impact of extreme hydrological phenomena on the landscape in the context of a changing climate
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0086/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Labaš Peter, RNDr. Lehotský Milan, CSc., Mgr. Michaleje Lukáš, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických udalostí (sucho/povodeň) na riečnu a rurálnu krajinu. Pri analýze zmien riečnej krajiny je kladený dôraz na komplexnú analýzu procesov medzi extrémnymi hydrologickými javmi (sucho/povodeň) a bio-geomorfologickou odozvou riečnych ekosystémov. V súvislosti s rurálnou krajinou sa hodnotí potenciál korýt vodných tokov, krajinnej pokrývky a využívania zeme tlmiť účinky extrémnych hydrologických javov a analyzuje sa schopnosť komunít rurálnej krajiny vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami týchto javov. Pri výskume sa aplikuje multi-temporálna analýza dát DPZ (satelitné snímky, letecké snímky a snímkovanie pomocou dronov), priestorová analýza jednotlivých zložiek krajinnej sféry(predovšetkým topografia a krajinná pokrývka), ako aj terénny a dotazníkový prieskum. Získané výsledky umožnia zhodnotenie vývoja týchto zraniteľných ekosystémov s ohľadom na socioekonomické aktivity človeka, ako aj návrh scenárov ich vývoja v kontexte meniacej sa klímy.
Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov
Evaluation of uneven spatial development: causes and consequences of socio-economic growth, stagnation or decline of selected localities and regions
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0019/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD.
Anotácia: Nerovnomerný priestorový rozvoj, ktorý je spravidla vyjadrený inter- a intraregionálnymi disparitami, je prirodzeným a dynamicky sa meniacim fenoménom. Nevyhnutnou podmienkou jeho vzniku a existencie je nerovnomerná priestorová distribúcia špecifického teritoriálneho kapitálu, ktorého tvorba, vnímanie a využitie je popri samotnej geografickej polohe determinované najmä konkrétnym historickým okamihom a jemu zodpovedajúcich početných globálnych a lokálnych rozhodnutí významných aktérov rozvoja. Objekt výskumu, priestorové rozmiestnenie a interakcia obyvateľov a ekonomických aktivít, tak odráža vplyv politických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych zmien endogénnej a exogénnej povahy, ktorých spolupôsobenie vyvoláva objektívne zmeny v priestorovej organizácii a polarizácii spoločnosti. Cieľom projektu je tieto zmeny identifikovať, a prejavy, príčiny a dôsledky nerovnomerného sociálno-ekonomického rozvoja vybraných lokalít a regiónov kriticky zhodnotiť.
Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku
Spatially differentiated impacts and manifestations of COVID-19 in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0037/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bilková Kristína, PhD., Mgr. Hurbánek Pavol, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 už v súčasnosti spôsobila veľké straty na životoch, recesiu svetovej ekonomiky a veľké množstvo ďalších problémov. Aj na Slovensku budeme ešte dlhší čas pociťovať dôsledky pandémie vo všetkých sférach spoločensko-ekonomického života. Už teraz je zrejmé, že prejavy a dopady pandémie budú značne priestorovo diferencované pričom predpokladáme, že najhoršie obstoja zaostalé regióny s najväčším zastúpením zraniteľných skupín obyvateľstva. V týchto regiónoch sa dôsledky pandémie prejavia najviac a budú trvať dlhšie ako v ekonomicky vyspelých regiónoch. Projekt je zameraný na kvantifikáciu priestorovo diferencovaných prejavov a dopadov ochorenia COVID-19 v regiónoch a vybraných územiach Slovenska. Originalita projektu vychádza z jeho zamerania na problematiku, ktorá doposiaľ v slovenskom, ale i celosvetovom výskume nebola riešená. Zo špecifického zamerania a charakteru projektu je zrejmé, že prinesie principiálne nové poznatky a vytvorí rámec pre ďalší výskum problematiky.
Vzťah medzi zložkami intenzity využívania trávnych porastov a časovými a fenologickými vzormi údajov z pozorovania Zeme
Relating grassland use intensity components to the temporal and phenological patterns of Earth observation data
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: APP0382
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Opravil Šimon
Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?
Relationships of Paradigms in Slovak Geographical Thought: Competition, Indifference or Cooperation?
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0024/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Prof. RNDr. Matlovič René, PhD., LL.M.
Anotácia: Projekt vychádza z identifikácie diskontinuít vo svetovom geografickom myslení a ich recepcie v slovenskom geografickom myslení. Reflektujúc tento vývoj svetového geografického myslenia sa slovenská geografia vyvinula do multiparadigmatickej podoby. Hlavným cieľom projektu bude skúmať vzťahy medzi koexistujúcimiparadigmami (reprezentované paradigmatickými komunitami) a faktory, ktoré ich podmieňujú. Základnou otázkou je charakter inter-paradigmatickej vzťahovej konštelácie pozdĺž osi konkurenčné – indiferentné – kooperačné. Hlavný záujem sa sústredíme na skúmanie existujúcej kooperácie paradigiem v rámci riešeniavýskumných problémov v slovenskej geografii, analýzu objektívnej a subjektívnej dimenzie bariér /prekážok inter-paradigmatickej kooperácie a budú sa hodnotiť možnosti pre produktívnu interferenciu paradigmatických perspektív v slovenskej geografii.

Ukončené

Dosah pandémie COVID-19 na urbánne a rurálne maloobchodné prostredie na Slovensku
-
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: APP0279
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Čuláková Katarína
Anotácia: Spotreba sa týka každého z nás, je súčasťou nášho každodenného života a je nepretržite ovplyvňovaná rôznymi faktormi. V súčasnosti najvýraznejším z nich je celosvetová pandémia COVID-19, ktorá zasiahla všetky aspekty nášho života. V snahe o zastavenie, resp. spomalenie šírenia vírusu boli vládou prijímané rôzne opatrenia vrátane lockdownu, ktoré zmenili naše správanie. Pandémia výrazne zasiahla aj maloobchod, kedy museli obchodníci dodržiavať nové nariadenia a spotrebitelia museli zmeniť vzorce nákupného správania. Projekt je zameraný na zhodnotenie dosahu pandémie COVID-19 na urbánne a rurálne maloobchodné prostredie na Slovensku s využitím unikátnych dát zo systému eKasa. Na základe vytvorenej databázy bude možné poukázať na nové trendy v maloobchode za ostatné dva roky a analyzovať vplyv pandémie na rozvoj maloobchodu v mestách a na vidieku.
Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
Land cover dynamics as indicator of changes in landscape
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0023/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Goga Tomáš, PhD., Ing. Nováček Jozef, Mgr. Rosina Konštantín, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Anotácia: Výrazná dynamika zmien krajinnej pokrývky (land cover, LC) je jedným z indikátorov zmien kultúrnej krajiny a jej ekosystémových funkcií. Identifikácia týchto zmien si vyžaduje aplikovať nové – netradičné prístupy, pomocou ktorých budú operatívne zaznamenané a sprostredkované na ďalšie analýzy a hodnotenie. Cieľom navrhovaného projektu je skúmanie nových prístupov využitia obrazových záznamov získaných diaľkovým prieskumom Zeme pri identifikácii zmien LC a tiež posúdenie možností aplikácie takýchto informácií ako indikátorov zmien kvalitatívnych vlastností krajiny. Špeciálny dôraz bude kladený na hodnotenie zmien urbanizovanej krajiny, ktoré spôsobujú zmeny urbánnej mikroklímy, ďalej zmien poľnohospodárskej krajiny, ktoré sú príčinou jej pustnutia a zániku trvalých trávnych porastov. Analýzy budú vychádzať z interpretácie obrazových záznamov získaných satelitmi Sentinel 1 a Sentinel 2 a vybraných údajových vrstiev Urban Atlas (UA), High Resolution Layers (HRL) a Land Parcel Identification System (LPIS).
Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách
Urban and suburban environments: a space for innovations and alternatives in the retail and services sector
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0113/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Čuláková Katarína, RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Rišová Katarína, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Križan
Anotácia: Maloobchod a služby možno považovať za najdynamickejšie odvetvia hospodárstva tvoriace neoddeliteľnú súčasť každodenného života. V tomto kontexte je projekt zameraný na zhodnotenie urbánneho a suburbánneho prostredia ako priestoru na výskum inovácií a alternatív v maloobchode na jednej strane a v službách na strane druhej. Za inovatívne považujeme procesy, ktoré sa začali prejavovať v maloobchode a službách v ostatnej dekáde. K takýmto procesom patrí napr. online nakupovanie. Silnou motiváciou pre nákup a využívanie služieb môže byť tzv. SMS marketing alebo využívanie dát mobilných operátorov ako inovatívneho spôsobu riešenia problému. Za alternatívne považujeme také procesy, ktoré sú v protiklade s globalizáciou, napr. výskum komunitných záhrad, farmárskych trhov a pod. Preferencia slovenských, lokálnych, bio- a ekovýrobkov a služieb má vzostupný trend, ktorému sa spotrebitelia prispôsobujú rôznym spôsobom. Otázne je, akým spôsobom a do akej miery k tomu dochádza v slovenskom urbánnom a suburbánnom priestore.
Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia
Discontinuities in the development of the Slovak geographical thought in the 20th and 21st centuries: Objective and subjective dimensions
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: VEGA 1/0049/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Anotácia: Zámerom projektu je komparatívna a kontextuálna analýza vývoja geografického myslenia na Slovensku v 20. A 21. storočí a vo svete (v svetovej geografii) s osobitným zreteľom na jeho diskontinuity. Vychádzajúc z identifikácie diskontinuít vo svetovom geografickom myslení autori projektu skúmajú mieru ich recepcie v slovenskom geografickom myslení. Poukazujú na konvergentné a divergentné črty ich priebehu a časový odstup. Skúmajú prípadné autochtónne diskontinuity v slovenskom geografickom myslení. Študujú najmä objektívnu dimenziu diskontinuít na základe štúdia ich aktérov, kanonických textov, interného a externého kontextu. Preskúmajú však aj ich subjektívnu dimenziu, pričom sa zameriavajú na percepciu a hodnotenie diskontinuít vybranými reprezentantmi rozličných generácií profesionálnych slovenských geografov a na ich predstavy o budúcom vývoji geografie na Slovensku v kontextu svetovej geografie.
Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem
Evolution of localities and regions: new theoretical and empirical approaches to understanding of spatial development paradigms
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: VEGA 2/0095/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD., RNDr. Szőllős Ján, CSc.
Anotácia: Evolučne orientovaná ekonomická geografia ponúka jedinečný spôsob myslenia, ktorý reaguje na dynamické zmeny v spoločnosti a snahou o komplexnosť výrazne prispieva k pochopeniu diferencovaného priestorového rozvoja. Cieľom projektu je identifikácia a vysvetlenie príčin vlastnou históriou determinovanej priestorovejheterogénnosti územia Slovenska s využitím bohatstva myšlienkového a teoreticko-metodologického aparátu modernej ekonomickej geografie. Jadrom a zároveň tmelom projektu je identifikácia kľúčových rozvojových a/alebo rozvoj ohrozujúcich stimulov z vybraných sfér národného hospodárstva (doprava, cestovný ruch, energetika, trh práce) a následná analýza reakcií a evolučného vývoja hierarchicky (spravidla administratívne) vytvorených priestorových jednotiek. Smer, obsah a rozsah rozvojových zmien lokalít a regiónov bude čiastočne konfrontovaný s novou regionálnou politikou EÚ deklarujúcou orientáciu na ich inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
Evaluation of the transformation of natural and socio-cultural diversity of the cultural landscape in Slovakia (on example of selected areas)
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: VEGA 2/0013/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc., Ing. Štefunková Dagmar, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD., Mgr. Uher Ana
Anotácia: Kultúrna krajina je svedectvom súčasného spôsobu života a zároveň aj zhmotnením dlhoročných zásahovnašich predkov do krajiny vystupujúcich v podobe štruktúr historickej kultúrnej krajiny. Popri hmotnej dimenzii má historická kultúrna krajina aj nehmotnú sociálno – kultúrnu dimenziu, ktorú vytvára historický kontext jej vzniku a vývoja i spôsob vnímania jej hodnôt a fungovania súčasníkmi. Analýza terminologických nezrovnalostí a vyhodnotenie implementácie problematiky historickej kultúrnej krajiny do právneho poriadku SR budú prvými z cieľov. Nadväzovať bude metodika identifikácie historickej kultúrnej krajiny v typologicky odlišných modelových územiach Slovenska. Hlavným cieľom bude spracovanie metodiky na hodnotenie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity historickej kultúrnej krajiny, jej porovnanie so súčasnou kultúrnou krajinou, určenie miery jej transformácie a náčrt možností jej ochrany.
Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím optických a radarových záznamov diaľkového prieskumu Zeme
-
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: APP0017
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Goga Tomáš, PhD.
Anotácia: Spustnutá poľnohospodárska pôda predstavuje v posledných desaťročiach výrazný problém vo viacerých krajinách Európy. Prejavuje sa zastavením poľnohospodárskej činnosti v danej oblasti, čím dochádza k úbytku aktívne využívanej pôdy. Súvisí so sociálnymi a hospodárskymi problémami vo vidieckych oblastiach, ale aj nezrealizovanými investičnými zámermi v suburbánnych zónach. Napriek tomu, že v intenzívne využívaných oblastiach môže byť pozitívom zníženie množstva používaných chemických prípravkov, negatívne aspekty procesu pustnutia výrazne prevažujú, a to najmä v oblastiach, kde zarastajú lúky a pasienky s významným biodiverzitným potenciálom pre voľne-žijúce zvieratá, vtáky a hmyz.Cieľom projektu je automatizované mapovanie spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím voľne prístupných optických a radarových satelitných údajov. V procese mapovania využijeme metódy objektovo-orientovanej segmentácie a klasifikačné algoritmy s využitím strojového učenia za prítomnosti masívnej hardvérovej podpory.
Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika
Integrated Flood Risk Assessment: A Basis for Updating of the Flood Risk Management Plans
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: VEGA 2/0006/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michaleje Lukáš, Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je prezentovať návrh aktualizácie prvých plánov manažmentu povodňového rizika pre obceokresu Myjava. Aktualizácia sa opiera o integrované hodnotenie povodňového rizika, ktoré vychádza zmyšlienky, že pri hodnotení prírodných katastrof musí byť hodnoteniu zraniteľnosti spoločnosti voči nimvenovaná aspoň taká pozornosť, aká je venovaná pochopeniu samotných prírodných javov. V navrhovanýchplánoch manažmentu povodňového rizika sa opatrenia na zníženie povodňového ohrozenia týkajú celéhopovodia a nielen vodných tokov. Súčasťou manažmentu sú aj opatrenia zamerané na redukciu zraniteľnostidomácností voči povodňovému ohrozeniu. Tretím dôležitým aspektom aktualizovaných plánov manažmentupovodňového rizika je spoluúčasť verejnosti v procese navrhovania preventívnych protipovodňových opatrení.Stanovenie optimálneho manažmentu povodňového rizika je výsledkom hodnotenia viacerých jeho alternatív.
Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch
Growing and deepening ineguality in regions of Slovakia and the effects on polarisation of human development
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0009/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bilková Kristína, PhD., RNDr. Podolák Peter, CSc., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: 0
Anotácia: Rast globálnych nerovností vyvoláva mnohé závažné problémy, ktoré postihujú všetky krajiny a populácie. Koncentrácia bohatstva v rukách úzkej skupiny zväčšuje priepasť medzi najbohatšími a väčšinou obyvateľstva. Spôsobuje existenčné problémy širokým vrstvám populácie aj v rozvinutých krajinách. Rovnaký trend môžemesledovať aj na Slovensku, kde sa nerovnosti súčasne vyznačujú výraznou priestorovou diferenciáciou. Viaceré výskumy podložené konkrétnymi empirickými výsledkami potvrdili, že Slovensko napriek pomerne vysokému ekonomickému rastu, patrí ku krajinám so zvyšujúcou sa úrovňou nerovností. Výrazne negatívne dôsledky súvisiace s rastom nerovností môžeme sledovať zvlášť v zaostávajúcich regiónoch. Znižujú možnosti ichekonomického rastu, úrovne kvality života, ľudského rozvoja a pod. Projekt je zameraný na kvantifikáciu úrovne relevantných nerovností, stanovenie miery ich prehlbovania v čase a určenie ich vplyvu na vybrané charakteristiky ľudského rozvoja.
Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny
Recent lateral and vertical evolution of river valley bottoms under changing environmental conditions and their impact on riverine landscape ecosystem services
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Horáčková Šárka, PhD., RNDr. Lehotský Milan, CSc., RNDr. Prokešová Roberta, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Mgr. Sládek Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na morfologicko-sedimetárny výskum recentného vývoja dien dolín podmieneného laterálnym presúvaním a zarezávaním korýt vodných tokov ako odoziev na zmeny environmentálních podmienok. Vývoj morfologických aspektov je skúmaný na úrovni nivy identifikáciou jej geomorfologických fáz vývoja povodňových depozitných stupňov. Výskum laterálneho presúvania a zarezávania korýt ako aj krajinnej pokrývky riečnej krajiny a jej ekosystémových služieb je realizovaný prostredníctvom multi-temporálnych analýz dát DPZ, historických máp v prostredí GIS a hydrologických radov a na základe údajov získaných terénnym výskumom (UAV snímkovaním, geodetickými, geofyzikálnymi, granulometrickými a datovacími metódami). Ekosystémové služby sú špecifikované podľa všeobecne akceptovaných schém používaných pri výskume riečnej krajiny. Získané výsledky umožnia formulovať časovo-priestorové konceptuálne modely vývoja dien dolín vodných tokov a scenáre ich ďalšieho vývoja.
SUBURBA - Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization - development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: APVV-16-0462
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šveda Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Falťan Ľubomír, CSc., PhDr. Gajdoš Peter, CSc., PhDr. Krivý Vladimír, CSc., RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Michniak Daniel, PhD., PhDr. Moravanská Katarína, PhD., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Anotácia: Procesy suburbanizácie – teda presun obyvateľstva a jeho aktivít z jadier metropolitných regiónov do ich zázemí – prebiehajú na Slovensku a predovšetkým v prímestskom regióne hlavného mesta už takmer 20 rokov. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy predstavuje najvýznamnejšiu zmenu sídelných a sociálno-priestorových vzťahov v postsocialistických dejinách Slovenska, ktorej priebeh a parametre zásadným spôsobom ovplyvnia budúce možnosti vývoja toho dynamicky sa rozvíjajúceho regiónu. Napriek intenzite a mnohostranným dopadom suburbanizácie doteraz nebola vypracovaná ucelená a komplexná analýza prejavov a dopadov tohto mnohozložkového fenoménu. Potreba takéhoto materiálu je evidentná aj z dôvodu viacerých negatívnych prejavov a dôsledkov, ktoré tento proces priniesol. V tomto kontexte sa navrhovaný projekt koncentruje na zhodnotenie intenzity a územného rozsahu suburbanizácie v zázemí Bratislavy, jej demografických a sociálnych dopadov a priestorových vzorcov vývoja. Na naplnenie týchto cieľov budú využité okrem štandardných metód spoločensko-vedného výskumu aj najmodernejšie postupy dynamicky sa rozvíjajúcich metód GIS a diaľkového prieskumu zeme. Okrem hĺbkovej analýzy jednotlivých čiastkových prejavov procesu suburbanizácie bude snahou hľadať vzťahy vzájomnej podmienenosti a prepojenosti nevyhnuté pre jeho komplexné zhodnotenie.
STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0184
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gyárfáš Lutherová Soňa, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Voľanská Ľubica, PhD., PhDr. Vrzgulová Monika, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Juraj Majo, Slavomír Ondoš, Alena Rochovská
Anotácia: Proces starnutia obyvateľstva má komplexný charakter, dotýka sa všetkých vekových kategórií obyvateľstva. Vprocese starnutia rastie podiel a počet starších osôb, čo podnecuje k zmenám v sociálnej oblasti, v oblastiformálnej a neformálnej starostlivosti. Odhaduje sa, že 13% seniorov potrebuje pomoc v domácnosti, 7-8%potrebuje sústavnejšiu domácu starostlivosť a 5% potrebuje ústavnú starostlivosť. Na Slovensku v roku 2014dosahovala stredná dĺžka života pri narodení 73 rokov u mužov a 80 rokov u žien. So starnutím sa spájajúšpecifiká ekonomického vývoja (starnúca pracovná sila), zdravotnej starostlivosti a najmä finančnej udržateľnostidôchodkového systému. Kvalitu života vo vysokom veku však ovplyvňuje aj kvalita sociálnych sietí. Ich absenciavedie k sociálnemu vylúčeniu a osamelosti. Tie predstavujú podľa kvalitatívnych výskumov najzávažnejšie zobáv príslušníkov najstaršej generácie. Osamelosť spúšťa a zhoršuje priebeh patologických javov spojenýchnajmä so starším vekom, prejavuje sa v psychickej aj fyzickej kondícii. Ľudia sú vyradení z participácie naekonomických aktivitách a nezriedka aj na intenzívnom každodennom živote rodiny. Ide pritom o faktor, ktorýpresahuje chápanie človeka ako individuality s istou biologickou predispozíciou, rodinnou históriou, či životnýmštýlom. V tomto projekte sa sústredíme na osamelosť seniorov v mestskom prostredí, paradoxne s vysokouhustotou zaľudnenia, variáciou životných štýlov, postojov, záujmov, kde očakávame aj vyššiu pravdepodobnosťinovatívnych spôsobov uchopenia a práce s praktickými dôsledkami osamelosti, či už v podobe neformálnychväzieb medzi susedmi, známymi, kolegami, či náhodnými stretnutiami vo frekventovanom verejnom priestore.Mesto má veľký potenciál osamelosť v každodennom živote seniorov redukovať a teda riešiť jeden z vážnychfaktorov znižujúcich kvalitu ich života. Slovenská spoločnosť v súčasnej Európe patrí medzi najintenzívnejšie starnúce populácie a tento problém sa jej bude týkať čoraz viac.
PEDO-CITY-KLIMA - Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny
Effect of impermeable soil cover on urban climate in the context of climate change
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0136
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kopecká Monika, PhD., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Michal Sviček, Adriana Zverková, Zuzana Klikušovská, Eva Pekárová, Martina Klaučová, Mária Kuťková, Jozef Takáč, Pavel Šťastný, Milan Lapin, Katarína Mikulová, Juraj Holec
Anotácia: Nepriepustné povrchy pôd výrazne ovplyvňujú mezo a mikroklímu mestských sídiel. Podstatne prispievajú k vytváraniu nepriaznivých ostrovov tepla v mestách – UHI (Urban Heat Islands), podstatne redukujú funkcie a ekosystémové služby pôdy a obmedzujú vsakovanie vody do pôdy. Zábery a prekrytie pôdy nepriepustnýmimateriálmi majú v súvislosti s procesmi globálnej zmeny klímy značné negatívne dôsledky nielen pre spoločnosť a hospodárstvo, ale aj na životný štandard a zdravotný stav mestského obyvateľstva. Rozlohou väčšia súvislázástavba miest prispieva k vyššej priemernej teplote a k extrémnym horúčavám v letnom období, v mikroklimatickom porovnaní s areálmi, sídelnej zelene, záhrad a lesoparkov.Cieľom projektu je identifikovať a hodnotiť vplyv nepriepustných povrchov v mestských aglomeráciách na mezo a mikroklímu v podmienkach klimatickej zmeny. Základom riešenia je analýza intenzity zástavby a príčin jej zmien, ako aj identifikácia UHI interpretáciou satelitných záznamov. Vytvorená údajová báza bude porovnaná s hodnotením vývoja klímy v mestách vypracovaním mestských scenárov zmeny klímy. Výsledky budú verifikované pozemnými meteorologickými meraniami. Analýza sa doplní o dopady nepriepustných povrchov pôdna životné prostredie miest a ich obyvateľov a vyhodnotenie efektu pôdy a ozelenenia na udržateľný manažment urbanizovaných území.Pre realizáciu projektu boli vybrané 3 mestá – Bratislava, Trnava a Žilina, ktoré sa v rámci SR vyznačujú veľmi rozsiahlou výstavbou s minimálnym rešpektovaním rizík vyplývajúcich zo zmenených klimatických podmienok.Výstupy riešenia projektu poskytnú v aplikačnej sfére veľmi dôležitý nástroj pre vedecké plánovanie a rozhodovanie mestských samospráv z hľadiska environmentálneho územného projektovania. Súčasťou riešenia budú aj návrhy opatrení s dôrazom na zachovanie kvality životného prostredia v kontexte adaptácie na zmenu klímy.
Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností
Changes in Agricultural Land Use: Assessment of the Dynamics and Causes Applying Land Cover Data and Selected Environmental Characteristics
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0096/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Nováček Jozef, Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., Mgr. Rosina Konštantín, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD.
Anotácia: Vzhľadom na rozlohu a citlivosť na zmeny patria lokality s poľnohospodárskym využitím krajiny k najdynamickejším. Nenahraditeľnú úlohu pri analýze a priestorovej diferenciácii takejto dynamiky zohrávajú údaje získané diaľkovým prieskumom Zeme. Charakter a rozsah zmien však modifikujú rôzne sociálno-ekonomické faktory a prírodné podmienky. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť sa k pochopeniu zmien v poľnohospodárskej krajine v období rokov 1970 až 2012 prostredníctvom identifikácie zmien vo využití poľnohospodárskej krajiny a evalvácie faktorov determinujúcich ich výskyt. Špeciálny dôraz kladie projekt na hodnotenie extenzifikácie, intenzifiácie a zastavovania poľnohospodárskej pôdy. Pomocou inovatívnych metód projekt takisto hodnotí zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny, ktoré možno očakávať na Slovensku v budúcich 60 rokoch. Vzhľadom na charakter projektu na rozhraní spoločenských a prírodných vied majú predpokladané výstupy obrovský potenciál využitia tak vo vedeckej ako aj v plánovacej praxi.
Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie
Analysis of temporal-spatial dynamics of the selected cultural landscape structures in Slovakia, their protection and sustainable use
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0023/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Ing. Štefunková Dagmar, PhD.
Anotácia: Obsah a najmä interpretácia konceptu kultúrnej krajiny sú miestami nejednoznačné, čo má negatívne dôsledky na praktický manažment a ochranu krajiny, ako aj na územné plánovanie, právny poriadok i verejnú správu. Prehľad rozpracovanosti problematiky kultúrnej krajiny v domácej a zahraničnej literatúre a spresnenieteoreticko - metodologickej bázy pre potreby projektu sú prvým cieľom. Ďalším krokom je vyhodnotenie procesov zmien štruktúr kultúrnej krajiny na viacerých hierarchických úrovniach: lokálnej (v rozsahu katastrálneho územia obce, resp. jej častí), mikroregionálnej (v rozsahu katastrálnych území niekoľkých obcí) aregionálnej. Pri skúmaní štruktúry kultúrnej krajiny a ich zmien (prírodných, sociálno-ekonomických a kultúrno-historických charakteristík) sa pre každú z úrovní použijú špecifické metodické postupy. Následne sa vyhodnotia trendy zmien, vymedzia sa rámcové zásady a regulatívy ochrany a udržateľnéhomanažmentu kultúrnej krajiny s prihliadnutím na koncept trvalej udržateľnosti.
Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni
Flood risk assessment and its integrated management on regional level
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0038/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michaleje Lukáš, Ing. Skubinčan Peter, PhD., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je na príkladových štúdiách prezentovať základné metodologické postupy integrovaného hodnotenia a manažmentu povodňového rizika na regionálnej úrovni. Integrované hodnotenie povodňovéhorizika je výsledkom kombinácie údajov o systematických a náhodných faktoroch ovplyvňujúcich potenciál povodňového ohrozenia v povodí a údajov vyjadrujúcich zraniteľnosť sociálneho, ekonomického a environmentálneho systému územia voči povodniam. Potrebné vstupné dáta sú získané terénnym výskumom, dotazníkovým prieskumom, využitím geoúdajov a dasymetrickým mapovaním. Hodnotenie vyúsťuje do identifikovania priestorovej variability povodňového rizika v rámci povodia. Manažment povodňového rizika je založený na koncepte optimálnej protipovodňovej stratégie, ktorá je výsledkom kombinácie stratégie redukcie rozsahu zaplavenia, stratégie redukcie zraniteľnosti a stratégie zmierňovania negatívnych dôsledkov.
Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy
Response of geomorphic-sedimentary connectivity/disconnectivity in fluvial system to environmental impacts
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0020/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Cebecauerová Martina, PhD., RNDr. Hanušin Ján, CSc., Ing. Kidová Anna, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Mgr. Sládek Ján, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum (ne)spojitosti sedimentárnych tokov a foriem reliéfu na príklade rôznych typov riečnych systémov (štrkonosné, migrujúce a divočiace rieky, bajpasový úsek veľkej rieky). Dlhodobá ako aj krátkodobá variabilita spojitosti sedimentov a geomorfologických foriem, ovplyvňovaná environmentálnymi zmenami (človek, klíma) budú skúmané prostredníctvom multi-temporálnej analýzy dát DPZ a na základe údajov získaných terénnym výskumom. Na úrovni povodia bude pozornosť venovaná výskumu prispôsobovania sa riečnej (ne)spojitosti recentným krátkodobým zmenám krajinnej pokrývky, na úrovni dolinových segmentov priestorovej variabilite prejavov konektivity ako odozvy na dlhodobé klimatické zmeny a hodnoteniu väzieb medzi korytom a nivou. Na úrovni riečneho úseku bude pozornosť venovaná konektivite medzi rôznymi korytovými formami, jej odozve v sukcesii vegetácie, variabilite reliéfu a drsnosti nivy a porozumeniu jej fungovania v súvislosti so súčasnými fluktuáciami hydrologického režimu (extrémne povodne).
Regionálna divergencia, priestorové nerovnosti a marginálne regióny v kontexte sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku
Regional divergence, spatial disparities and marginal regions in the context of socio-economic development in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0101/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Podolák Peter, CSc., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD.
Anotácia: Jedným z prioritných cieľov programu kohézie EÚ je premietnuť výsledky ekonomického rastu do vyrovnávania nerovností medzi regiónmi. Napriek preferovaniu tohto cieľa (aj finančnému) je zrejmé, že politika regionálnej konvergencie nedosahuje požadované efekty, čo si vyžaduje hľadanie nových možností riešenia problémov podmienených rastom divergencie. Cieľom projektu je v kontexte relevantných divergenčných teórií regionálneho rozvoja skúmať nerovnosti a aktuálne problémy niektorých, zväčša marginálnych regiónov (MR) Slovenska. Projekt sa zameria na analýzu vzťahov a súvislostí medzi ekonomickým rastom, socio-ekonomickým a demografickým vývojom, regionálnou divergenciou a nerovnosťami a ich kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie. Empirickým zámerom projektu bude vykonať klasifikáciu socio-ekonomických MR, určiť mieru ich marginality a zhodnotiť a predikovať ich ďalší vývoj v prípade pokračujúceho trendu regionálnej divergencie.
Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov – produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí
Development trajectories of localities and regions - product of sector and spatial policies, territorial capital and decisions
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0035/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD., RNDr. Szőllős Ján, CSc., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Lokality a regióny s diferencovanou hodnotou svojho teritoriálneho kapitálu prechádzajú nielen kontinuálnym vývojom, ale aj dynamickými zmenami. Ich odlišné rozvojové trajektórie sú vyvolané špecifickými reakciami na procesy globalizácie a na dynamické zmeny odvetvových a priestorových politík, ktoré ovplyvňujú strategické, priestorovo selektívne rozhodnutia investorov a radových obyvateľov. Prítomnosť alebo absencia rozvojových impulzov v lokalitách a regiónoch vedie spolu s úrovňou ich úspešnej adaptácie na zmenené podmienky a kreatívne využitie ich endogénneho potenciálu k výraznej priestorovej diferenciácii. Cieľom projektu je hľadaniepríčin a mapovanie (identifikácia) dopadu zmien v hodnotení a využívaní teritoriálneho kapitálu vybraných lokalít a regiónov na zotrvaní alebo zmene ich rozvojových paradigiem a trajektórií.
Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien
Specifics of time-space human behaviour under the impact of socio-economic changes
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 1/008215
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Šuška Pavel, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Bilková Kristína, Mgr.
Anotácia: Cieľom projektu je analýza a zhodnotenie časovo-priestorového správania obyvateľov pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien. V projekte sa zameriame na dva aktuálne spoločenské fenomény. Prvým je transformácia maloobchodu pod vplyvom globalizácie a internacionalizácie a s ňou súvisiaca zmena nákupného správania obyvateľov. Druhým fenoménom je zmena každodenného života obyvateľov s početnými špecifikami vzorcov časovo-priestorového správania, podľa charakteru prostredia (urbánne, suburbánne, rurálne). Projekt vychádza najmä z metodického a konceptuálneho rámca geografie času a využíva nové postupy na zber a analýzu individuálnych časovo-priestorových záznamov, predovšetkým pokročilé spracovanie údajov v prostredí GIS (sieťová analýza, 3D modelovanie a pod.). S využitím duálneho záznamu aktivít obyvateľov prostredníctvom časovo-priestorového diára (dotazníka) a presnej priestorovej lokalizácie GPS môžeme získať unikátnu bázu údajov o každodennom živote obyvateľov s vysokou časovo a priestorovou presnosťou.
Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon.
Doba trvania: 3. 10. 2013 – 2. 10. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc.
Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny
Production, verification and application of population and settlement spatial models based on European land monitoring services
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 1/0275/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Anotácia: V súvislosti s rozvojom geoinformačných technológii a diaľkového prieskumu Zeme dochádza k prudkému nárastu v produkcii a využívaní údajových vrstiev nielen o krajine, ale stále viac tiež o spoločnosti. K najvyužívanejším z týchto vrstiev patrí európska mapa stupňa nepriepustnosti („Soil Sealing Layer“ - SSL) a európsky raster hustoty zaľudnenia („Population Density Grid“ - PDG). Zatiaľ čo SSL detailne zobrazuje zastavané plochy, PDG je dezagregovaný populačný raster odvodený z údajov CORINE land cover (CLC). Cieľom projektu je validácia SSL na území Slovenska a využitie validovanej SSL spolu s CLC pri tvorbe modelov zaľudnenia a osídlenia Slovenska presnosťou prevyšujúcich PDG. Pracovné verzie týchto modelov budú aplikované na riešenie konkrétnych úloh – napr. vymedzenie mestského a vidieckeho osídlenia, hodnotenie metód harmonizácie a areálovej transformácie geografických dát – čo umožní verifikáciu a následné zdokonalenie týchto modelov.
Zmeny kultúrnej krajiny: analýza procesov rozširovania zástavby a pustnutia poľnohospodárskej pôdy aplikáciou databáz o krajinnej pokrývke
Changes of cultural landscape: analysis of extension of urban fabric and farmland abandonment processes applying land cover databases
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0006/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., RNDr. Husár Karol, CSc., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Nováček Jozef, Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Anotácia: Spoločenské záujmy, stimulované predovšetkým ekonomickým rozvojom a ľudskými zdrojmi, predstavujú rozhodujúce hybné sily vývoja zmien kultúrnej krajiny. Charakter a rozsah zmien však výrazne modifikujú prírodné podmienky. Fyzický stav krajiny a jej využívanie je v konkrétnom časovom horizonte okrem máp zaznamenaný aj prostredníctvom údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Tieto údaje predstavujú korektné zdroje informácií vhodné na analýzu intenzity a priestorovú diferenciáciu v súčasnosti dvoch dominantných trendov vývoja krajiny: suburbanizácie a pustnutia poľnohospodárskej pôdy. Odlišnosť týchto procesov bude vyhodnotená najmä na základe údajov o zmenách krajinnej pokrývky CORINE land cover (CLC) z rokov 1990, 2000 a 2006 (CLC1990, CLC2000 a CLC2006), a ďalších detailizovaných údajov odvodených najmä z leteckých snímok o zastavanosti územia na národnej a regionálnej úrovni Slovenska.
Endogénny potenciál a exogénne faktory lokálneho a regionálneho rozvoja Slovenska
Endogenous potential and exogenous factors of local and regional development in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0086/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Na Slovensku došlo v priebehu ostatných desaťročí k prehĺbeniu intra a interregionálnych disparít. Dominujúce centralistické koncepcie lokálneho a regionálneho rozvoja, ktoré vychádzali z pôsobenia najmä exogénnych faktorov, nedokázali vo výraznejšej miere redukovať, resp. stabilizovať priestorové nerovnosti. Jednou zidentifikovaných príčin bola nedostatočná analýza a následné zakomponovanie rozdielnych lokálnych aregionálnych špecifík do rozvojových stratégií. Cieľom vedeckého projektu je poukázať na významdecentralizovaného prístupu k rozvoju lokalít a regiónov, ktorého charakteristickým znakom je identifikácia,zhodnotenie a mobilizácia endogénneho potenciálu územia. Predpokladáme, že hľadanie vyváženého stavu medzi racionálnym využitím dvoch komplementárnych priestorových rozvojových prístupov (zdola-nahor a zhora-nadol) je nielen ďalšou možnosťou socio-ekonomického rastu lokalít a regiónov, ale aj potenciálnoucestou k redukcii priestorových disparít a nerovnomernej úrovne kvality života obyvateľov.
Povodňové riziko obcí Slovenska
Flood risk of municipalities in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0091/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Skubinčan Peter, PhD., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD.
Anotácia: Poznanie úrovne povodňového rizika administratívnych jednotiek je nevyhnutným predpokladom efektívneho rozhodovania pri tvorbe koncepcie protipovodňovej politiky, pri výbere vhodnej protipovodňovej stratégie a prirozhodovaní o alokácii finančných zdrojov na protipovodňové opatrenia. Povodňové riziko je vyjadrené potenciálnymi negatívnymi dôsledkami povodní, ktoré sú funkciou atribútov povodní a zraniteľnosti ekonomického, sociálneho a environmentálneho systému územia. Z atribútov povodní sa v projekte berie do úvahy frekvencia výskytu povodňových situácii. Ekonomická zraniteľnosť je reprezentovaná atribútmi bytovéhofondu, hodnotou dlhodobého majetku ekonomických sektorov, sociálna zraniteľnosť atribútmi obyvateľstva,sociálnym statusom a etnicitou a environmentálna zraniteľnosť je vyjadrená zdrojmi znečistenia. Úroveň povodňového rizika obcí SR sa stanovila na základe kombinácie frekvencie výskytu povodňových situácii a zraniteľnosti metódou multikriteriálnej analýzy.
Prirodzené a človekom indukované geomorfologické a sedimentárne zmeny fluviálneho systému
Natural and human-induced geomorphological and sedimentary changes in river system
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0106/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Cebecauerová Martina, PhD., Doc. RNDr. Jakál Jozef, DrSc., Ing. Kidová Anna, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Mgr. Sládek Ján, PhD., RNDr. Urbánek Ján, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum prírodných a človekom iniciovaných geomorfologických a sedimentologických zmien v riečnych systémoch dvoch veľkých riek (Dunaj, Níl), vybraných štrkonosných a vrkočiaco-divočiacich riečnych systémov(Belá, Topľa) a dvoch podzemných vodných tokov (Demänovka, Styx). Dlhodobé aj krátkodobé zmeny, ľudské zásahy do ich morfologicko-sedimentárneho komplexu a vlastnosti krajinnej pokrývky ripariálnej zóny budú skúmané pomocou multi-temporálnej analýzy údajov diaľkového prieskumu Zeme, ako aj údajov získaných terénnym výskumom. Osobitná pozornosť bude venovaná výskumugeomorfologicko-sedimentárnej odozvy na povodňové udalosti. Projekt prinesie poznatky o charaktere zmien daných riek a umožní vyhodnotiť intenzitu ich transformácie, identifikovať ich kritické prvky z hľadiska potenciálneho ovplyvnenia ľudskými zásahmi a z hľadiska následkov povodní. Projekt prispeje ku konceptuálnemu modelovaniu a prognózovaniu správania sa riek, ako aj k ich environmentálnemu manažmentu.
Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie
Regional and spatial disparities in Slovakia; development in the last decade, the present status and consequences
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0112/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michálek Anton, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Kočišová Kornélia, RNDr. Podolák Peter, CSc., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD., Mgr. Veselovská Zuzana
Anotácia: Cieľom projektu je výskum súčasnej úrovne, vývoja a zmien regionálnych disparít (ďalej RD) a priestorových disparít (ďalej PD) ako výsledku významných procesov, ktoré prebehli na Slovensku v poslednom desaťročí. Projekt sa zameria predovšetkým na zachytenie zmien a tendencií v disparitách regiónov a v modelových územiach po vstupe Slovenska do EÚ. Predmetom záujmu je zhodnotiť vplyv regionálnej politiky kohézie(súdržnosti) Európskej únie na súčasný stav a tendencie vývoja RD a PD - konvergenciu resp. divergenciu regiónov a trendy v nerovnostiach v modelových územiach. Analýzy a hodnotenia disparít budú uskutočnené na rôznych priestorových hierarchických úrovniach. Logickým vyústením projektu na úrovni regiónov bude analýzaa syntéza vybraných relevantných aspektov formovania RD, vymedzenie (typizácia) regiónov do typov a identifikácia aktuálnych marginálnych regiónov. PD budeme sledovať v modelových územiach, pričom sa zameriame na územia s výraznou mierou heterogenity v sociálno-priestorovej štruktúre.
Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte
Selected geographical aspects of the environment in Slovak regions and the country as a whole in international context
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0111/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andráško Ivan, PhD., Mgr. Cebecauerová Martina, PhD., RNDr. Hanušin Ján, CSc., Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Mgr. Chrenka Branislav, Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc., RNDr. Szőllős Ján, CSc., Mgr. Šebo Dušan, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je analýza geograficky relevantných javov a procesov súvisiacich so zmenami životného prostredia (ŽP) vo vzťahu ku koncepcii trvalo udržateľného rozvoja, k ochrane prírody, manažmentu krajiny ako aj k zvyšovaniu kvality života a to na viacerých hierarchických úrovniach: medzinárodnej, národnej a regionálnej resp. lokálnej. Postupnosť krokov: analýza stavu rozpracovanosti problematiky v domácej a zahraničnej literatúre, príprava teoreticko-metodologickej bázy, aktualizácia poznatkov o stave a vývoji životného prostredia prostredníctvom aplikácie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, identifikácia hospodárskych aktivít a regiónov vhodných pre potreby výskumu. Následne sa budú identifikovať vývojové trendy vo sfére životného prostredia s využitím aktuálnych dát, ako aj charakter a príčiny zmien v uplynulých desiatich rokoch. Bude sa tiež konfrontovať situácia a vývoj ŽP v SR a v medzinárodnom kontexte s využitím medzinárodných databáz a v intenciách medzinárodných dohovorov.
Časovo-priestorová analýza využívania krajiny: hodnotenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability aplikáciou dátových vrstiev CORINE land cover
Time-spatial analysis of land use: dynamics of changes, fragmentation and stability assessments by application of the CORINE land cover data layers
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0018/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., RNDr. Husár Karol, CSc., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Nováček Jozef, Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rábeková Andrea, Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Anotácia: Dynamiku zmien krajiny výrazne ovplyvňujú spoločenské záujmy, ktorých rozhodujúcimi hybnými silami sú predovšetkým politické a ekonomické stimuly. Tieto v priebehu minulého polstoročia veľmi intenzívne menili aj krajinu Slovenska. Centrálne riadenie určilo rozvoj urbanizácie a socializácie poľnohospodárstva, ako ajcharakter krajinnej štruktúry v päťdesiatych rokoch. Návrat k trhovej ekonomike v deväťdesiatych rokoch a vstup do Európskej únie začiatkom nového tisícročia podmienil zmeny v sídelnej štruktúre, ale aj v intenzitepoľnohospodárskeho využívania krajiny. Korektným nástrojom hodnotenia zmien krajiny sú letecké a satelitné snímky, ale zvlášť dátové vrstvy CORINE land cover za roky 1990, 2000 a 2006 (CLC90, CLC2000 a CLC2006), ako kompatibilné údaje celoeurópskej úrovne. Na posúdenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability krajiny jevhodné porovnanie s potenciálom prírodnej krajiny, s demografickými a ekonomickými ukazovateľmi a zároveň aj s právnymi limitmi regionálneho rozvoja.
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+)
Centre for the Settlement Infrastructure Development of the Knowledge Based Society (SPECTRA+)
Doba trvania: 1. 4. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: ITMS 26240120002
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., doc. Mgr. Kluvánková-Oravská Tatiana, PhD., Ing. Nemcová Edita, PhD., Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., RNDr. Podolák Peter, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof.
Anotácia: Dopytovo orientovaný projekt má za cieľ podporiť dobudovaním vedeckej infraštruktúry výskumné aktivity zamerané na optimalizáciu infraštruktúry osídlenia tvoriaceho životné prostredie spoločnosti, priestorovú optimalizáciu ekonomických aktivít z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny a tvorbu životného mikroprostredia človeka. Projekt vytvára organizačnú a technicko-technologickú platformu na báze dobudovania a integrácie technicko-technologických a predovšetkým vedeckých kapacít a poznatkov technických, prírodovedných, sociálnych a ekonomických vied pre optimalizáciu sídelnej infraštruktúry a harmonizáciu aktivít sídlenia – produkčných, zotavenostných, komunikačných aktivít a aktivít bývania s prírodným prostredím a pre udržateľné využitie prírodných zdrojov vrátane krajinného priestoru reflektujúc hodnotové systémy, nároky a možnosti znalostne založenej spoločnosti.
Komplexná dynamika geomorfologického systému rieky
Complex dynamic of river geomorphic system
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0151/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Jakál Jozef, DrSc., Ing. Kidová Anna, PhD., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc., Mgr. Novotný Ján, PhD., RNDr. Pastuchová Zuzana, PhD., RNDr. Urbánek Ján, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na dynamiku geomorfologického systému riek na báze paradigmy komplexity systémov. Na vybraných riečnych systémoch sa analyzuje ich hierarchická štruktúra a identifikujú sa jej jednotlivé úrovne. Skúma sa ich genéza a priestorový aspekt ako aj aspekty vplyvov človeka na ich morfologické vlastnosti. Dynamika sa analyzuje na základe výskumu konektivity/diskonektivity foriem a sedimentov na jednotlivých hierarchických úrovniach. Poznatky o vlastnostiach jednotlivých hierarchických úrovní, o genéze vplyvu človeka a genéze a formách konektivity umožnia na hierarchickej úrovni riečneho úseku identifikovať nelineárnu trajektóriu vývoja geodiverzity a habitatovej diverzity riečneho systému a predikovať jeho vývoj. Projekt prispieva k poznaniu morfológie riek Slovenska, k rozvíjaniu poznávania komplexnej dynamiky morfológie riek a morfologickej bázy riečnych habitatov a k environmentálnemu manažmentu riečnych systémov v intenciách celosvetového trendu.
Regionálna variabilita povodňového rizika v malých povodiach SR
Regional variability of flood risk in small basins of the SR
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0138/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hanušin Ján, CSc., Ing. Skubinčan Peter, PhD.
Anotácia: V projekte sa vychádza z viacrozmerného prístupu k povodňovému riziku, ktorý je založený na kombinácii prvku pravdepodobnosti výskytu špecifikovaných hodnôt maximálnych ročných prietokov a prvku zraniteľnosti krajinnej pokrývky, objektov a obyvateľstva voči povodni. Pri hodnotení povodňového rizika na národnej priestorovej úrovni sa analyzuje uplatnenie určitých zjednodušujúcich predpokladov v súvislosti s mapovaním rozsahu zaplaveného územia v malých povodiach a hodnotenie zraniteľnosti je založené na regionálnej variabilite úrovne povodňovej hrozby malých povodí a na ľahko dostupných údajoch o charaktere krajinnej pokrývky, o charaktere zastavaných plôch a o regionálnej variabilite sociálneho a ekonomického stavu obyvateľstva v obciach lokalizovaných v malých povodiach. Identifikované regionálne triedy povodňového rizika vyjadrujú priestorovú diferenciáciu očakávaných ekonomických a sociálnych negatívnych dôsledkov spôsobených povodňou.
Regionálni víťazi a regionálni porazení - identifikácia úspešných a menej úspešných lokalít a regiónov Slovenska
Regional winners and regional losers - identification of successful and less successful localities and regions in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0096/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Čo robí ekonomicky úspešné regióny na Slovensku úspešnými? Prečo sú niektoré lokality a regióny úspešnejšie ako iné? Môže byť úspešnosť definovaná len na báze ekonomickej výkonnosti? Čo spôsobuje úspešnosť pragmaticky zadefinovanej priestorovej jednotky, ktorá môže, ale aj nemusí byť výsledkom funkčných vzťahov v priestore? Reagujú na evidentnú priestorovú diferencovanosť Slovenska investori, migranti a turisti? Sú v ich priestorovom výberovom správaní rozdiely v závislosti od charakteru výrobného procesu (správanie sa firmy) alebo socio-demografických charakteristík (správanie sa jednotlivca)? Cieľom vedeckého projektu je hľadať odpovede na tieto otázky prostredníctvom vyjadrenia priestorových disparít identifikovaných tak na báze uplatnenia vybraných indikátorov socio-ekonomickej úrovne účelovo zvolených priestorových jednotiek, ako aj na báze diferencovaného mediálneho obrazu lokalít a regiónov, ktorý je produktom printových médií a internetu.
Eseje - Súťaž študentských esejí Udržateľný spôsob života
Students Essays Competition Sustainable Way of Living
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: LPP-0128-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc.
Udržateľnosť a kvalita života v regiónoch s dôrazom na vplyvy procesov suburbanizácie a marginalizácie
Sustainability and quality of life in regions with emphasis on impacts of suburbanization and marginalization processes
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0191/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andráško Ivan, PhD., RNDr. Hanušin Ján, CSc., Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., RNDr. Kollár Daniel, CSc., RNDr. Michálek Anton, CSc., RNDr. Podolák Peter, CSc., RNDr. Szőllős Ján, CSc., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Zámerom vedeckého projektu je prehĺbiť teoreticko-metodologické poznatky z geografického výskumu udržateľnosti a kvality života a použiť ich pri výskume vybraných regiónov Slovenska. Metodologický postup vychádzajúci z viacerých časovo-priestorových mierok, objektívnej a subjektívnej dimenzie kvality života, jej viacerých oblastí (domén) a širokého spektra indikátorov zabezpečí komplexné geografické hodnotenie udržateľnosti a kvality života v regiónoch Slovenska predovšetkým v súvislosti so zmenami vyvolanými procesmi marginalizácie a suburbanizácie. Na rôznych územných hierarchických úrovniach bude analyzovaná udržateľnosť a kvalita života a bude sa študovať ich vnímanie a hodnotenie z pohľadu obyvateľov a decízorov. Sledovaným cieľom bude upresnenie obsahu a štruktúry pojmov udržateľnosť a kvalita života, pochopenie vzťahu medzi kvalitou života a udržateľným rozvojom a vysvetlenie špecifického priestorového rozloženia vybraných aspektov kvality života.
Urbánno-rurálna - Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska
Current state and perspective of the settlement structure development of Slovakia
Doba trvania: 1. 2. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0772-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andráško Ivan, PhD., Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., RNDr. Podolák Peter, CSc.
Anotácia: Snahou projektu je hodnotiť kvalitu sídelnej siete na Slovensku a prostredníctvom vytvorenej typológie analyzovať rolu jednotlivých typov v sídelnej štruktúre krajiny. V súvislosti s postindustrializačnými a postmodernizačnými procesami, do ktorých vstupuje aj Slovensko sa otvára otázka, akú rolu (funkciu) v ďalšom vývoji krajiny môžu zohrávať jednotlivé sídelné typy vo väzbe na regionálny a nadregionálny vývoj včítane medzinárodných kontextov. Vzhľadom na existujúci charakter sídelnej siete v ktorej má významné postavenie vidiecke (dedinské) osídlenie sa otvára otázka možností a podôb vzájomných komplementarít v spoločnosti prechádzajúcej na trajektóriu postindustrializmu a postmodermizmu.
Štruktúra vidieckej krajiny:analýza vývoja, zmien a priestorovej organizácie aplikáciou databáz CORINE land cover a geografických informačných systémov
Structure of the rural landscape: analysis of the development, changes and spatial organization by application of the CORINE land cover databases and the geographical information systems
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7021/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Beták Juraj, PhD., Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., RNDr. Husár Karol, CSc., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Mgr. Rábeková Andrea
Anotácia: Vidiecky priestor tvorí dominantnú časť územia Slovenska. Analýza štruktúry vidieckej krajiny, orientovaná na poznanie prírodného potenciálu a vývoja jeho spoločenského využívania, je predpokladom určenia diagnózy súčasného stavu krajiny a racionálneho návrhu pre ďalší regionálny rozvoj. Diagnóza krajiny vychádza z identifikácie prírodnej (geoekologickej) a súčasnej (kultúrnej) subštruktúry, pričom v rámci kultúrnej subštruktúry sa diferencuje krajinná pokrývka a relevantné socioekonomické funkcie. Dátové vrstvy prírodnej krajiny, krajinnej pokrývky CORINE land cover za roky 1990 a 2000 (CLC90 a CLC2000), a socioekonomických funkcií umožňujú vyhodnotiť v prostredí GIS dlhodobý vývoj, zmeny, diverzitu, stabilitu využívania a priestorovú organizáciu vidieckej krajiny podľa environmentálnych princípov. Hodnotenie environmentálnej kvality a návrh organizácie vidieckej krajiny na príklade vybraných regiónov Slovenska budú prezentované prostredníctvom kartografických výstupov, tabuliek, grafov a textov, vhodných pre plánovanie a manažment krajiny.
Monitorovanie a analýza vývoja trávnatých spoločenstiev v Európe ako nástroj hodnotenia vplyvu klimatických zmien
Development of a European grassland monitoring & analysis service to assess climate change impact
Doba trvania: 6. 4. 2009 – 26. 10. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Anotácia: Registrácia a refundácia nákladov na prípravu projektu PP7RP 2009 „ Development of a European grassland monitoring & analysis service to assess climate change impact“
Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť lokalít a regiónov
Economic performance and competitiveness of localities and regions
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6038/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Cieľom vedeckého projektu je vyjadriť priestorovú diferenciáciu Slovenska prostredníctvom indikátorov ekonomickej výkonnosti, ktoré v syntetickej forme vyjadrujú spolupôsobenie determinantov lokálnej a regionálnej konkurencieschopnosti. Na teoretickú časť, ktorá bude zameraná na zvládnutie konceptu priestorovej konkurencieschopnosti, bude nadväzovať empirický výskum. Ekonomická výkonnosť regiónov sa bude skúmať prostredníctvom miery nezamestnanosti, regionálna konkurencieschopnosť prostredníctvom reálnych a potenciálnych aktérov trhu práce (zamestnávatelia a zamestnanci). Identifikujú sa rozdiely v mediálnej tvorbe atraktívneho obrazu regiónov, resp. lokalít, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie potenciálnych investorov, migrantov a turistov. Metódami geografickej analýzy sa identifikujú dopady diferencovanej atraktivity lokalít a regiónov na rôzne formy priestorovej mobility obyvateľstva (migrácie, dochádzka do zamestnania a pod.).
Identifikovanie a mapovanie povodňového rizika
Identification and mapping of flood risk
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6038/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Solín Ľubomír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Anotácia: V posledných rokoch sa pozoruje určitý odklon od realizácie protipovodňových opatrení výlučne formou aplikácie inžinierskych metód a začína sa preferovať integrovaný prístup založený na vzájomnej kombinácii celej škály štrukturálnych a neštrukturálnych opatrení. Aplikácia takéhoto prístupu má viesť k poznaniu, že absolútna ochrana pred povodňami nie je možná a určité povodňové riziko je nevyhnutné akceptovať. Projekt je zameraný na výskum povodňového rizika s cieľom: a) uskutočniť regionálnu typizáciu povodňového rizika malých povodí SR zodpove-dajúce krajinnej pokrývke z roku 1990, b) identifikovať zmeny v povodňovom riziku malých povodí SR v dôsled-ku zmien v krajinnej pokrývke, ktoré sa uskutočnili v období 1990 - 2000, c) mapovať rozsah zaplaveného územia pre vybrané povodia zodpovedajúceho N ročným prietokom, d) identifikovať diferencie v rozsahu zaplaveného územia pri použití digitálneho modelu reliéfu s rozdielnou rozlišovacou úrovňou, e) prezentovať príklad integrova-ného prístupu k protipovodňovej ochrane založeného na aplikácii povodeň zmierňujúcich opatrení a neštrukturál-neho povodňového manažmentu na vybranom povodí.
Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska
A potential for the use of renewable energies in the territory of Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 1/3049/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cebecauer Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Cebecauerová Martina, PhD.
Anotácia: V súvislosti s obmedzenými zásobami fosílnych palív a narastajúcou potrebou redukcie emisií a skleníkových plynov sa využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stalo jedným z nevyhnutných riešení energetických problémov sveta. Cieľom tohto projektu je podrobne analyzovať možnosti využívania jednotlivých druhov OZE na území Slovenska s dôrazom na regionálnu analýzu a súvisiace priestorové aspekty. V projekte sa spracujú teoreticko-metodologické aspekty priestorového modelovania potenciálu využívania OZE pomocou geografických informačných systémov, vytvorí sa priestorová databáza s relevantnými prírodnými a sociálno-ekonomickými podmienkami regiónov pre jednotlivé druhy OZE a pomocou vytvoreného modelu efektivity sa zhodnotia možnosti využívania jednotlivých OZE v regiónoch Slovenska. Priestorová databáza potenciálu využiteľnosti OZE umožní klasifikovať územie Slovenska z hľadiska vhodnosti pre jednotlivé druhy OZE. Projekt prispeje ku komplexnému zhodnoteniu možností OZE pri uspokojovaní energetických potrieb Slovenska trvalo udržateľným spôsobom.
Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života
Regions and their changes from the perspective of quality and sustainability of life
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6042/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Andráško Ivan, PhD., RNDr. Hanušin Ján, CSc., Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., RNDr. Kollár Daniel, CSc., RNDr. Michálek Anton, CSc., RNDr. Podolák Peter, CSc., RNDr. Szőllős Ján, CSc.
Anotácia: Výskum regiónov a ich zmien bude zameraný na geografické štúdium kvality a udržateľnosti života. Zámerom definovaným autormi vedeckého projektu je prehĺbiť teoreticko-metodologické poznatky z geografického výskumu kvality života a udržateľnosti. Pri výskume na rôznych hierarchických úrovniach bude použitá škála geograficky relevantných objektívnych a subjektívnych indikátorov za účelom upresnenia obsahu a štruktúry pojmu kvalita života, výskumu priestorového rozloženia rôznych aspektov kvality života a štúdia vzťahu medzi kvalitou života a udržateľným rozvojom. Metodologický postup založený na viacerých časovo-priestorových mierkach a širokom spektre indikátorov zabezpečí komplexné geografické hodnotenie zmien kvality a udržateľnosti života v regiónoch Slovenska. Takýto typ výskumu môže mať praktický význam pre plánovačov a pracovníkov v rozhodovacej sfére, ktorých úlohou je definovať priority rozvojových politík a programov.
Typy a vývojové modely dolinových a korytovo - nivných geosystémov
Types and evolution models of valley and channel - foodplan geosystems
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 2/6040/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Beták Juraj, PhD., RNDr. Grešková Anna, CSc., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc., Mgr. Novotný Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na poznávanie vývoja, klasifikáciu a hodnotenie fluviálnych - dolinových a korytovo-nivných geomorfologických systémov, ako dynamických líniových geosystémov typu proces-odozva. Metodologicky je poznávanie ich vývoja postavené na analýze a interpretácii morfošktruktúrnych a morfoskulptúrnych vlastností povodí a ich okolia, analýze pozdĺžnych a priečnych profilov dolín a ich dien a na koncepte tzv. evolučného modelu riečnych korýt. Klasifikácia fluviálnych geosystémov koncepčne vychádza z aplikácie modelu hierarchickej klasifikácie morfológie riek a iných, vo fluviálnej geomorfológii bežne používaných klasifikačných systémov (Rosgen, Montgomery-Buffington a iné). Pri hodnotení fluviálnych geosystémov sa projekt zameriava na vypracovanie základných evaluačných schém aplikovateľných pri posudzovaní ich zdravotného stavu, odozvy na prírodné hrozby a pri ich manažmente. V podmienkach Slovenska projekt prispieva k etablovaniu a rozvoju fluviálnej geomorfológie ako disciplíny podporujúcej racionálny manažment riek v zmysle Smernice o vode EU.
Regionálne geomorfologické členenie Slovenska 1:50000
Regional geomorfologic division of Slovakia 1:50000
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Urbánek Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Husár Karol, CSc., Doc. RNDr. Jakál Jozef, DrSc., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa vytvorí mapa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska v mierke 1:50 000. Reliéf Slovenska bude zobrazený ako mozaika geomorfologických celkov v podobe hierarchicky štrukturovaných priestorových útvarov. Mapa bude zhotovená v analógovej i digitálnej forme. Digitálna mapa jednou z vrstiev Základnej bázy geografického informačného systému.
CLC 2006 - CORINE land cover 2006
CORINE land cover 2006
Doba trvania: 30. 3. 2007 – 24. 11. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Nováček Jozef, Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Kultúrno-historická sociálna a topografia mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát
-
Doba trvania: 30. 9. 2007 – 30. 9. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Podolák Peter, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hanušin Ján, CSc., Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Šebo Dušan, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je realizácia časti projektu Interreg IIIB CADSES "Karpatský projekt" Protection and sustainable development of the Carpathians in a transnational framework), číslo projektu 5D094