Medzinárodné projekty

Aktuálne

G4B - Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch
Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians
Doba trvania: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Evidenčné číslo: Biodiversa2021-532
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Opravil Šimon, Mgr. Pazúrová Zuzana, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu je (1) identifikovať trávne porasty bohaté na diverzitu a ich rozšírenie v Alpách a Karpatoch; (2) identifikovať spôsoby obhospodarovania trávnych porastov podporujúce diverzitu a ich zmeny a pretrvávanie; (3) identifikovať oblasti vhodné na rozšírenie siete chránených trávnych porastov a (4) navrhnúť nové chránené územia a ich manažment v Alpách a Karpatoch. Pri riešení týchto cieľov budeme spolupracovať so zainteresovanými stranami s cieľom (i) identifikovať účinné metódy extrapolácie vegetačných vzoriek naprieč pohoriami; (ii) identifikovať hnacie sily obhospodarovania trávnych porastov a historické vplyvy na diverzitu trávnych porastov; (iii) identifikovať obmedzenia a motiváciu pre postupy obhospodarovania podporujúce biodiverzitu (iv) poskytnúť vedecké podklady pre rozšírenie siete chránených území v Alpách a Karpatoch.
Partnerské krajiny: Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina
3DForEcoTech - Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií
Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies
Doba trvania: 13. 10. 2021 – 12. 10. 2025
Evidenčné číslo: COST Action CA20118
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Anotácia: Lesné ekosystémy na celom svete čelia tlaku v dôsledku klimatických zmien. V mnohých oblastiach už dochádza k ich zmenám a mnohé sú však v tomto procese poškodené. Je nevyhnutné, aby sa lesné ekosystémy stali odolnejšími voči týmto výzvam prostredníctvom posilňovania odolnosti lesníctva blízkeho prírode. Implementácia takýchto prístupov a monitorovanie ich pokroku si vyžaduje presné znalosti o lesných ekosystémoch, ktoré sa spoliehajú na údaje z lesa in situ vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení.Nové pozemné technológie budú zohrávať dôležitú úlohu pri riešení týchto výziev. Takéto technológie zaznamenali v posledných rokoch rýchly rozvoj. Lesy je teraz možné pozorovať a monitorovať vo veľmi vysokom priestorovom a časovom rozlíšení, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné. Výskumníci a odborníci z praxe stoja pred jedinečnou príležitosťou prehĺbiť pochopenie lesných ekosystémov a zmeniť lesníctvo tak, aby prijalo klimatické, environmentálne a priemyselné zmeny. Rôzne výskumné skupiny v EÚ aj mimo nej testujú takéto technológie alebo vyvíjajú algoritmy spracovania pre presné lesníctvo a ekológiu lesa. Je však veľmi potrebná ďalšia spolupráca.Cieľom projektu 3DForEcoTech je vytvoriť silnú sieť vedcov a zainteresovaných strán (odborníkov z praxe) a výrobcov senzorov na synchronizáciu poznatkov, vývoj všeobecných protokolov a algoritmov pre prieskum stavu lesných ekosystémov a fungovanie lesov ako aj sprístupniť tieto nové technológie širokému publiku. Konkrétne, 3DForEcoTech vyvinie protokoly na získavanie údajov, ich spracovanie, fúziu pre inventarizáciu lesov a ekologické aplikácie a vytvorí otvorené dátové a open source databázy algoritmov.
Webová stránka projektu: www.cost.eu/actions/CA20118
LAPIA - Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku
Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia
Doba trvania: 15. 2. 2023 – 14. 8. 2024
Evidenčné číslo:
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Nováček Jozef, Mgr. Opravil Šimon, Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Anotácia: Od vypustenia prvej družice Landsat sa výrazne zvýšilo množstvo satelitných údajov, ktoré sú k dispozícii na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky a na ich zisťovanie bolo vyvinutých a aplikovaných mnoho metód. Vplyv človeka na krajinu spôsobuje kategorické zmeny v jej využívaní: zmenu jedného typu krajinnej pokrývky na iný, napr. ornej pôdy na zastavanú plochu. Keďže takéto zmeny môžu ovplyvniť stav krajiny, je dôležité určiť, kde a v akom rozsahu k nim dochádza. Legálne zmeny v krajine zahŕňajú plánovanie a zápis do katastra nehnuteľností a iných dokumentov. Krajina je však stále častejšie atakovaná nelegálnymi ľudskými zásahmi a ich sledovanie môže byť zložité kvôli odľahlosti, sťaženému prístupu atď. V súčasnosti sa uplatňujú rôzne metódy identifikácie zmien krajinnej pokrývky. Najprogresívnejšie z nich kombinujú údaje diaľkového prieskumu (optické a radarové) s údajmi z environmentálnych databáz, tematických máp a terénneho prieskumu. Tento prístup je vhodný aj na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky spôsobených nelegálnou ľudskou činnosťou v krajine ako sú nelegálne skládky, nelegálne rozorané chránené lúky a nelegálne výruby nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine.
Partnerské krajiny: Slovensko
TMP4LAPIA - -
The Third-Party Missions Datasets for Identification of Potential Illegal Activities in Slovakia
Doba trvania: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024
Evidenčné číslo: PP0091672
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Goga Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Opravil Šimon, Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na využitie satelitných údajov a analýzu týchto zmien v krajine. Cieľom projektu je vytvoriť nezávislý nástroj na rýchlu a spoľahlivú detekciu nelegálnych aktivít v krajine (napr. nelegálne rozoranie chránených lúk, odťaženie drevnej hmoty v areáloch mimo lesného porastu, či vznik nelegálnych skládok). Pre tento účel budú využívané inak platené satelitné údaje získané prostredníctvom schváleného projektu Európskej vesmírnej agentúry. Tieto údaje majú výrazne lepšie priestorové rozlíšenie v porovnaní s údajmi satelitov Sentinel, avšak ich archívna dostupnosť môže byť limitovaná. Využitie takýchto údajov je dôležité pre nepretržité monitorovanie nelegálnych aktivít alebo detekciu veľmi malých zmien v krajine, ktoré nie sú identifikovateľné prostredníctvom voľne dostupných satelitných údajov.V rámci projektu využijeme nástroje strojového učenia a klasifikáciu prostredníctvom neurónových sietí pre identifikáciu zmien krajinnej pokrývky a na identifikáciu potenciálne nelegálnych aktivít. Výsledky projektu budú poskytnuté odberateľovi, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy na hraniciach EÚ s Ukrajinou
Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders
Doba trvania: 1. 10. 2022 – 31. 3. 2024
Evidenčné číslo: 22220189
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy by malo viesť k posilneniu konektivity medzi EÚ a Ukrajinou. Cieľom projektu je analýza kapacít existujúcich hraničných priechodov a návrhy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry. Projekt sa tiež zameriava na skúmanie potenciálu existujúcej a plánovanej siete prekládkových a multimodálnych terminálov na Ukrajine a v susedných členských štátoch EÚ (z ktorých tri sú krajiny regiónu V4) a na posúdenie vyhliadok na adaptáciu európskej a ukrajinskej nákladnej dopravy trhoch podľa požiadaviek európskej zelenej dohody.
Partnerské krajiny: Maďarsko, Poľsko, Rumunsko
Webová stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/en/research/projects/projects-websites/freight-eu-ua/
Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja
Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development
Doba trvania: 3. 10. 2022 – 29. 3. 2024
Evidenčné číslo: 22220059
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD., RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Podtatranský región na hraniciach Slovenska a Poľska obklopuje Tatry a zahŕňa štyri historické a kultúrne oblasti: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. Územie sa vyznačuje aj dlhoročnou tradíciou spojenou s turistikou a poznávaním najvyššieho pohoria Karpát, ktorým sú Tatry. Turistika v tejto oblasti je však primárne založená na návšteve najznámejších a najviac propagovaných miest, akými sú napr. Morskie oko, Kasprowy Wierch, Kościeliska dolina, Giewont, Štrbské pleso, Mengusovská dolina, Studenovodské vodopády v Tatrách; Prielom Dunajca, Trzy Korony, Sokolica v Pieninách; Demänovská dolina, Chopok v Nízkych Tatrách; roklina Suchá Belá, Prielom Hornádu v Slovenskom raji. V týchto lokalitách zaznamenávame fenomén overturizmu. Hlavným zámerom projektu je prezentovať tento región ako geoturisticky atraktívny, naznačiť možnosti rozvoja tejto formy turizmu a poskytnúť tak alternatívu k najnavštevovanejším a najviac zaťaženým lokalitám. Hlavným cieľom projektu je inventarizácia a hodnotenie jedinečných foriem abiotickej prírody v území, ako aj hodnotenie turistického potenciálu tohto územia a realizácia hĺbkových rozhovorov s autoritami rozhodujúcimi o stave a vývoji skúmaného regiónu (zástupcovia samospráv, manažmenty národných parkov nachádzajúcich sa v blízkosti analyzovaného územia, podnikatelia poskytujúci turistické služby), zameraných na analýzu možností turistického využitia vopred vybraných geolokalít. Pridanou hodnotou tohto projektu bude zvýšenie povedomia turistov a miestnej komunity o zodpovednom využívaní prírodných zdrojov a aktivitách pre trvalo udržateľný cestovný ruch zapojením viacerých sociálnych a profesijných skupín, ako aj podporou zdravého/udržateľného štýlu cestovného ruchu založeného na kontakte s prírodou, zotrvaní v tichu a vyhýbaní sa preplneným, hlučným a znečisteným lokalitám. V rámci projektu budú pripravené rôzne projekty turistických produktov (chodníky, náučné chodníky, sprievodcovia a aplikácie) prispôsobené potrebám rôznych vekových skupín (deti, dospievajúci, dospelí) na základe starostlivo vybraných geolokalít v závislosti od stavu a fyzické spôsobilosti turistov, ako aj ich vnímaniu sprostredkúvaných poznatkov. Podtatranský región je podľa koncepcie geoparkov UNESCO oblasťou s presne vymedzenými hranicami, kde jednotlivé abiotické prírodné objekty a krajinné celky majú z hľadiska geológie a geomorfológie medzinárodný vedecký a edukačný význam, čo už bolo mnohokrát potvrdené v rôznych vedeckých štúdiách. Preto, ak bude toto územie rozumne spravované v súlade s holistickou koncepciou ochrany, vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja, môže byť zaradené do Zoznamu svetových geoparkov UNESCO, čo by mohlo byť nepochybne najvýznamnejšou pridanou hodnotou tohto projektu v budúcnosti.
Partnerské krajiny: Poľsko, Slovensko
Webová stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/en/research/projects/projects-websites/podtatrzegeosites/
Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti
Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: RA-SAS-22_02
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Opravil Šimon, Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Partnerské krajiny: Rumunsko

Ukončené

Ruderalizácia a šírenie inváznych druhov v dôsledku pustnutia pôdy v európskych krajinách po roku 1990: detekcia a hodnotenie pomocou diaľkového prieskumu Zeme
Ruderalization and invasive species spread as a consequences of land abandonment in European landscapes after 1990: detection and assessment using remote sensing
Doba trvania: 1. 2. 2023 – 30. 11. 2023
Evidenčné číslo: 4EU+ Flagship 4
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Anotácia: Diaľkový prieskum Zeme (DPZ) so zvyšujúcim sa priestorovým, spektrálnym a časovým rozlíšením sa stal silným nástrojom na zisťovanie a hodnotenie pustnutia pôdy a jej následkov. Naša skupina 4EU+ univerzít začala v roku 2022 pracovať na téme opúšťania poľnohospodárskej pôdy. Prediskutovali sa vedecké plány, získali sa údaje pre testovaciu oblasť opustenej pôdy v Česku (pri Kutnej hore) a testovali sa metódy analýz. Ako základ pre návrh projektu bola pripravená spoločná štúdia poukazujúca na medzery v tejto vedeckej oblasti. V roku 2023 sa zameriame na využívanie DPZ na detekciu a hodnotenie následkov pustnutia pôdy, ako sú rôzne štádiá sukcesie, ruderalizácia a detekcia a hodnotenie šírenia inváznych druhov. Tieto aktivity budú smerovať k návrhu spoločného európskeho projektu.
Partnerské krajiny: Dánsko, Nemecko, Poľsko, Švajčiarsko
NOWCASTSAT - Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov
Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data
Doba trvania: 3. 1. 2022 – 2. 7. 2023
Evidenčné číslo:
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Mgr. Michaleje Lukáš, Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Pustnutie poľnohospodárskej pôdy v Európe: založenie siete spolupráce, testovanie nových údajových súborov a metód monitorovania paternov a hodnotenia ich hybných síl
Farmland abandonment in Europe: establishment of network, testing novel data sets and methods to monitor the patterns and evaluate its drivers
Doba trvania: 1. 3. 2022 – 30. 11. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Anotácia: Identifikácii areálov pustnutia poľnohospodárskej pôdy a tiež analýze príčin pustnutia sa venujú výskumné aktivity v celosvetovom kontexte. Pustnutie je veľmi dynamický proces, v rámci ktorého sa menia zarastajúce bylinné a bylinno-krovité formácie počas jedného vegetačného obdobia a následne počas jednotlivých rokov. Pri identifikácii areálov spustnutia sa využívajú čoraz častejšie aj satelitné údaje diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a progresívne metódy ich interpretácie posúvajúce riešenie tohto problému aj na rozsiahle územia. Cieľom projektu je iniciovať sieť organizácií zaoberajúcich sa výskumom rôznych aspektov pustnutia poľnohospodárskej pôdy aplikáciou údajov DPZ. Riešiteľské organizácie pripravia zámer nového projektu, ktorý prispeje k inovatívnemu riešeniu identifikácie a hodnotenia pustnutia poľnohospodárskej pôdy v Európe na báze satelitných údajov DPZ a bude predložený do niektorej z európskych projektových výziev. Cieľom pracovníkov Geografického ústavu SAV, v. v. i. je prispieť k precizovaniu definícií tried spustnutej poľnohospodárskej pôdy a k zhodnoteniu prístupov používaných na jej identifikáciu aplikáciou satelitných snímok na príklade Slovenska.
Partnerské krajiny: Dánsko, Nemecko, Poľsko
Webová stránka projektu: https://4euplus.eu/4EU-12.html?news=15118&locale=en
Hranice Poľska ako potenciál – medzi dedičstvom a produktom cestovného ruchu
Polish borders as a resource – between heritage and tourism product
Doba trvania: 1. 9. 2019 – 23. 11. 2022
Evidenčné číslo: 2018/29/B/HS4/02417
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Hranica sa v minulosti vnímala najmä ako bariéra. V ostatnom období hranice nadobúdajú viacero nových významov, pričom jedným z nich je chápanie hranice ako zdroja (potenciálu pre rozvoj).Projekt sa rozvoj kultúrneho dedičstva a turistických atrakcií súvisiacich so súčasnými a bývalými hranicami Poľska (reliktné hranice).Hlavnými výskumnými otázkami sú:(1) Ako sa vytvárajú a využívajú hranice ako zdroj pre rozvoj kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu v blízkosti hraníc Poľska?(2) Ktoré priestorové úrovne hraníc ako zdroja, kultúrneho dedičstva a priestorovej identity sa prejavujú v turistických lokalitách pri tvorbe produktov cestovného ruchu(3) Kde a prečo sú hranice základom rozvoja cestovného ruchu? Aké priestorové formy vytvárajú? (náhodne umiestnené, ako jedno pamiatkové miesto, ako línia pamiatok, dve miesta, ktoré navzájom spolupracujú, sieť spolupráce, región)? Sú tieto miesta pólom rastu pre miestny alebo regionálny rozvoj?(4) Ako mobilizácia rôznych aktérov, ktorí využívajú hranicu ako zdrojov na tvorbu produktov cestovného ruchu, podporuje alebo podkopáva integrovaný prístup pri rozvoji cestovného ruchu v prihraničných oblastiach?(5) Ako a kde sa hranice transformujú na produkty cestovného ruchu, ktoré prvky sa využívajú, ako fungujú v skutočnosti, vo vnímaní a virtuálnom priestore?
CONVERGES - Konverzia vedomostí na zlepšenie manažmentu európskych ripariálnych ekosystémov a služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Doba trvania: 1. 4. 2019 – 8. 5. 2022
Evidenčné číslo: CA16208
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Anotácia: Pririečne ekosystémy zahŕňajú fyzické prostredie a biologické spoločenstvá, ktoré ležia na rozhraní sladkovodných a suchozemských systémov. Uznávajú sa ako ekosystémy, ktoré sú veľmi rozmanité a obsahujú špecifické ekologické spoločenstvá, ako aj poskytovatelia viacerých ekosystémových služieb. Uznanie dôležitosti pririečnych ekosystémov viedlo k rozsiahlemu výskumu v Európe. Napriek tomuto súboru pracovných a politických motivácií bol pokrok v zlepšovaní stavu pririečnych ekosystémov v Európe veľmi obmedzený. Je to pravdepodobne z dôvodu nesprávneho vyrovnania „rámcov“ výskumu (t. j. spôsobov, akými jednotlivci alebo organizácie s rôznym zázemím, zemepisným pôvodom, kultúrnym kontextom alebo účelom, poznajú a chápu takéto komplexné systémy). Osobitné problémy súvisiace s nevyrovnaním rámcov medzi zúčastnenými stranami v oblasti výskumu a riadenia pririečnych ekosystémov sú tieto: i) veľké geografické rozptýlenie a rôznorodosť súčasných poznatkov vo všetkých členských štátoch EÚ; ii) nedostatok účinnej komunikácie a zdieľania poznatkov medzi vedcami z rôznych odborov az rôznych krajín; iii) nedostatočná a problematická konverzia poznatkov a skúseností akademikov na vedúcich pracovníkov / odborníkov z praxe; (iv) chýbajúce vhodné hodnotiace nástroje, ktoré umožňujú porovnateľnosť medzi fluviálnymi systémami; v) nedostatočná dynamika výskumu na vytvorenie efektívnej koordinovanej činnosti alebo tvorby politiky na potrebnej úrovni.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Česko, Francúzsko, Island, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: https://converges.eu/
Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
Endogenous and exogenous development potential in Slovak and Polish marginalized areas
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Michniak Daniel, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD., Mgr. Rišová Katarína, PhD., Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Partnerské krajiny: Poľsko
CLIMASTEPPE - Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Doba trvania: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021
Evidenčné číslo: RUS_ST2017-559
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bezák Peter, PhD., Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Mgr. Lieskovský Juraj, PhD., Ing. Mojses Matej, PhD.
Partnerské krajiny: Nemecko, Švajčiarsko
Hodnotenie dopadov sucha na dynamiku vegetácie v ripariálnej zóne divočiaco-migrujúceho riečneho systému
Assessment of Drought Impact on Vegetation Dynamics in Riparian Zone of Braided-Wandering River System
Doba trvania: 27. 4. 2020 – 27. 10. 2020
Evidenčné číslo:
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., Ing. Kidová Anna, PhD., Mgr. Michaleje Lukáš, PhD.
Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
V4 communication platform for use of Earth Observation methods in biotic forest disturbances
Doba trvania: 20. 9. 2019 – 30. 8. 2020
Evidenčné číslo: 21920035
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Anotácia: Diaľkový prieskum Zeme je jedným z kľúčových nástrojov na monitorovanie biotického poškodenia lesa, ktoré je predpokladom úspešného manažmentu lesných ekosystémov. Táto problematika bola z rôznych aspektov riešená nezávisle na každej zo zapojených partnerských inštitúcií, avšak bez ich vzájomnej spolupráce. Projekt je primárne zameraný na výmenu skúseností v oblasti detekcie biotického narušenia lesa s využitím rôznych typov údajov na báze DPZ a iniciovanie aktívnej vzájomnej spolupráce v tejto oblasti. Sekundárnym cieľom je podporiť zainteresovanosť ďalších zúčastnených strán (urbariáty, lesohospodári a pod.) na takomto výskume formou cielenej distribúcie vedeckých poznatkov, ako aj zber špecifických údajov z rôznych typov lesnej krajiny a prezentácia vedeckých poznatkov a návrhov vybraných opatrení v rámci krajín V4.
Partnerské krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko
ATBIOMAP - Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
Advanced Techniques for Biomass Mapping in Abandoned Agriculture Land using Novel Combination of Optical and Radar Remote Sensing Sensors
Doba trvania: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020
Evidenčné číslo: AO/1-8673/16/NL/NDe
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Partnerské krajiny: Slovensko
Spoločné prístupy k hodnoteniu priestorového rozvoja Slovenska a Ukrajiny
Common approaches to assessment of spatial development in Slovakia and Ukraine
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Mgr. Michniak Daniel, PhD., RNDr. Szőllős Ján, CSc., Mgr. Uher Ana, Mgr. Výbošťok Ján, PhD.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Sociálno-ekonomická zraniteľnosť a odolnosť regiónov v Poľsku a na Slovensku
Socio-economic vulnerability and resilience of regions in Poland and Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Korčeková Veronika, MA, Mgr. Michniak Daniel, PhD., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD.
Anotácia: Pojmy zraniteľnosť a odolnosť majú pôvod v environmentálnych štúdiách a stali sa populárnymi aj v spoločenských a ekonomických vedách. Hlavným cieľom spoločného projektu je bližší pohľad na problematiku zraniteľnosti a odolnosti regiónov v Poľsku a na Slovensku. Aké sú spoločné ohrozenia, ktorým čelia obe krajiny a ako dôležité sú pre rôzne regióny? Projekt je zameraný na analýzu rôznych typov rizík v regiónoch, ako regióny reagovali na ohrozenia v minulosti a ako je možné ich prispôsobiť na zmeny prebiehajúce v súčasnosti.
CON@SK.PL - Cezhraničná ekologická konektivita – modelovanie krajiny a ekologických sietí
Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows
Doba trvania: 1. 3. 2017 – 30. 6. 2018
Evidenčné číslo: No. 21640051
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, Národné lesnícke centrum (NFC)
Partnerské krajiny: Česko, Poľsko, Slovensko
Webová stránka projektu: http://www.geography.sav.sk/conskpl/index.php
COMPASS - Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe
Comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe
Doba trvania: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu COMPASS je vypracovať komparatívnu štúdiu o územnej správe a územno-plánovacích systémoch v Európe z hľadiska formulovania a implementácie Kohéznej politiky EÚ. Projekt zahŕňa 32 európskych krajín (28 krajín EÚ + partnerské krajiny programy ESPON) a v jeho prvej fáze je zapojených ďalších sedem krajín (kandidátske krajiny pred vstupom do EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu. Vedúcim partnerom projektu je TU Delft, ktorý spolupracuje s 8 partnermi a 16 subkontraktormi.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Švédsko, Taliansko
Webová stránka projektu: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/07.GovernanceandSpatialPlanning.html
CONNECTEUR - Spojenie európskeho výskumu konektivity
Connecting European connectivity research
Doba trvania: 10. 4. 2014 – 9. 4. 2018
Evidenčné číslo: COST Action ES1306
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kidová Anna, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Mgr. Sládek Ján, PhD.
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://connecteur.info/
Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: BG-18
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Anotácia: Sídelná zeleň predstavuje integrálnu časť urbánneho ekosystému. Dôležitú úlohu zohráva najmä pri posudzovaní kvality života v sídlach, a to vzhľadom na jej zásadný vplyv na ekosystémové funkcie, miestnu mikroklímu a kvalitu ovzdušia, ako aj na percepciu prostredia z estetického hľadiska. Údaje získavané pomocou DPZ poskytujú vhodné podklady pre mapovanie a hodnotenie sídelnej zelene na rôznych hierarchických úrovniach v rôznych časových horizontoch. Dostupnosť aktuálnych satelitných dát s vysokým rozlíšením v kombinácii s ďalšími geodatabázami umožňujú tvorbu súboru indikátorov pre potreby územného plánovania a decíznej sféry. Cieľom projektu je mapovanie a priestorová analýza sídelnej vegetácie na vybraných modelových územiach v Bulharsku a na Slovensku. Triedy sídelnej vegetácie budú mapované a kvantifikované s využitím rozšírenej legendy CLC a následne analyzované s využitím demografických dát, klimatických dát a ďalších relevantných štatistických údajov.
Partnerské krajiny: Bulharsko
Porovnanie transformácie kultúrnej krajiny v Brne a Bratislave a ich zázemí
-
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Priestorové disparity vo vidieckych a mestských regiónoch Ukrajiny a Slovenska: hodnotenie udržateľnosti a kvality života
Spatial Disparities in Slovak and Ukraine Rural and Urban Areas: Assesment of Sustainability and Quality of Life
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szőllős Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hanušin Ján, CSc., Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., RNDr. Székely Vladimír, CSc., RNDr. Szőllős Ján, CSc., Mgr. Šuška Pavel, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD.
Partnerské krajiny: Ukrajina
MORCHFLOOD - Kvantifikácia morfologických zmien riečnych korýt a ich vplyv na povodňové riziko
Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk
Doba trvania: 1. 11. 2015 – 30. 6. 2016
Evidenčné číslo: 12_PA05-C2
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lehotský Milan, CSc., Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Slovensko
Vplyv investičných a vybraných sociálno-ekonomických procesov na lokálny a regionálny rozvoj v Poľsku a na Slovensku
Influence of investment and some related socio-economic processes on local and regional development in Poland and Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Michniak Daniel, PhD., RNDr. Podolák Peter, CSc., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Partnerské krajiny: Poľsko
Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr kultúrnej krajiny
-
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Partnerské krajiny: Česko
Mapovanie zväčšovania zastavaných areálov na Slovensku a v Bulharsku s využitím rozšírenej legendy CORINE Land Cover
Urban sprawl mapping in Slovakia and Bulgaria based on an extended CORINE Land Cover nomenclature
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: SK-BG č. 11
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Ing. Nováček Jozef, Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rosina Konštantín, PhD.
Anotácia: Zväčšovanie zástavby predstavuje jednu z najdôležitejších zmien využívania krajiny s narastajúcou intenzitou negatívneho vplyvu na životné prostredie (napr. nárast rozlohy prekrytých pôd - soli sealing). Urbanizácia predstavuje jeden z hlavných environmentálnych problémov blízkej budúcnosti, nakoľko sa predpokladá, že svetová populácia žijúca v mestách v r. 2007 - 3,3 miliardy obyvateľov sa do r. 2050 zdvojnásobí na 6,4 miliardy (UN Population Fund, 2007). Štúdium zmien krajiny súvisiacich s procesom urbanizácie je dôležitým najmä z hľadiska územného plánovania, environmentálnej ochrany a manažmentu prírodných zdrojov. Kľúčovým zdrojom informácií o zmenách urbanizovanej krajiny je diaľkový prieskum zeme (DPZ). Cieľom projektu je sledovať dynamiku antropogénnych povrchov na zvolených modelových územiach s využitím multitemporálnej analýzy satelitných snímok s veľmi vysokým rozlíšením (VHR). Za účelom hodnotenia zmien urbanizovanej krajiny bude navrhnutá rozšírená legenda CORINE Land Cover. Pri hodnotení hlavných hybných síl zmien krajiny a regionálneho rozvoja budú okrem údajov DPZ využité aj demografické a iné doplnkové štatistické dáta.
Partnerské krajiny: Bulharsko
VITAL LANDSCAPES - Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej účasti a vizualizačných prostriedkov
Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using Innovative Participation and Visualisation Techniques
Doba trvania: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2013
Evidenčné číslo: 2CE164P3
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Cebecauerová Martina, PhD., RNDr. Hanušin Ján, CSc., Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc., Mészárosová Erika, Nagyová Katarína, Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., RNDr. Podolák Peter, CSc., Mgr. Sládeková Madajová Michala, PhD., Mgr. Šveda Martin, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je ochrana kultúrnej krajiny Strednej Európy (SE) podporou udržateľného regionálneho rozvoja a spojením ochrany prírody a krajiny so socioekonomickým rozvojom. Tieto ciele sú v priamej zhode s cieľmi priority 3 (Zodpovedné využívanie životného prostredia) a oblasti intervencie 3.1 (Rozvoj vysokokvalitného životného prostredia manažovaním prírodných zdrojov a dedičstva). Na dosiahnutie týchto cieľov Projekt využíva nové technické riešenia (3D vizualizácia a databázy GIS) ako aj metódy hľadania konsenzu (pomocou využitia Agendy 21) na vytvorenie miestnych a regionálnych rozvojových scenárov.
Partnerské krajiny: Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko
Webová stránka projektu: http://www.vital-landscapes.eu/front_content.php
Vplyv hydrotechnických diel na fluviálne systémy dolnej Visly a Podunajskej nížiny
The influence of hydrotechnical constructions on the development of fluvial systems of the Lower Vistula and Danubian Lowland
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lehotský Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kidová Anna, PhD., Mgr. Novotný Ján, PhD.
Partnerské krajiny: Poľsko
INFRAREGTUR - Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu
Infrastructural and organizational possibilities of spatial accessibility improvement as a factor for development of the Polish-Slovak tourist regions
Doba trvania: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2012
Evidenčné číslo: WTSL.02.01.00-14-087/08
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Mgr. Chrenka Branislav, Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mgr. Michniak Daniel, PhD., Ing. Skubinčan Peter, PhD., RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je určenie možnosti zlepšenia potenciálu cestovného ruchu v dôsledku zlepšenia priestorovej dostupnosti v rôznych mierkach ako aj transfer poznatkov a skúseností z oblasti vedy do oblasti administratívy. Cieľom aktivít realizovaných v rámci projektu je určenie konkrétnych možností a rizík rozvoja potenciálu cestovného ruchu prostredníctvom zlepšenia dopravnej dostupnosti. Uskutočnenie konkrétnych aktivít a potrieb by malo prispieť k zlepšeniu dostupnosti, rastu turistickej atraktivity a možnosti využitia existujúceho a aj novo vytvoreného potenciálu cestovného ruchu. Konkrétnymi najdôležitejšími aktivitami budú: spolupráca medzi vedeckými inštitúciami obidvoch krajín, iniciácia spolupráce medzi organizáciami verejnej správy z oblasti pohraničia, organizácia školení a konferencií, príprava dvoch publikácií v troch jazykových mutáciách a zriadenie internetovej stránky.Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Partnerské krajiny: Poľsko
Webová stránka projektu: http://www.infraregtur.eu/
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien
-
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andráško Ivan, PhD.
Partnerské krajiny: Česko
Identifikácia a mapovanie rozšírených tried CORINE Land Cover s využitím multitemporálnych a multisensorových satelitných snímok (príkladové štúdie zo Slovenska a Bulharska)
Investigation of multitemporal and multisensor satellite imagery for enhanced CORINE land cover classes recognition and mapping (case studies in Slovakia and Bulgaria)
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., RNDr. Husár Karol, CSc., Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Partnerské krajiny: Bulharsko
Humánnogeografické a fyzickogeografické štúdium regionálnych problémov v Maďarsku a na Slovensku
Human geographical and physical geographical study of the regional problems in Hungary and Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollár Daniel, CSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
Lokálny a regionálny rozvoj v strednej Európe - problémy socio-ekonomickej aktivácie
Local and regional development in Central Europe - problems of socio-economic activation
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., RNDr. Michálek Anton, CSc., Mgr. Michniak Daniel, PhD., RNDr. Podolák Peter, CSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien
-
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc.
Partnerské krajiny: Česko
Priestorová analýza a hodnotenie krajinnej štruktúry a zmien vo vybraných regiónoch Slovenska a Bulharska na základe údajov diaľkového prieskumu Zeme v období 1990-2006
Spatial analysis and assessment of landscape structure and changes in selected region of Slovakia and Bulgaria based on remote sensing data for the period 1990-2006
Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Beták Juraj, PhD., Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je:-identifikovať, analyzovať a zhodnotiť krajinnú štruktúru a zmeny krajiny vo vybraných regiónoch Bulharska a Slovenska v trochu časových horizontoch (1990-200-2006) s využitím jednotného metodologického postupu za účelom získania porovnateľných výsledkov-porovnať zásadné rozdiely v dynamike krajiny-objasniť regionálne špecifiká vývoja krajiny vo vzťahu k rozdielnej polohe, prírodným podmienkam a odlišnému socio-ekonomickému vývoju v každej krajine
Partnerské krajiny: Bulharsko
SOLAREC - Fotovoltická solárna energia (zdroj, výkon a hodnota)
Photovoltaic Solar Electricity (Resource, Performance and Value)
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 21. 11. 2008
Evidenčné číslo:
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cebecauer Tomáš, PhD.
Webová stránka projektu: http://re.jrc.ec.europa.eu/solarec/index.htm
Podprojekt 13 - Integrovaný prístup k záchrane kultúrneho dedičstva a udržateľnému regionálnemu rozvoju
Integrated Approach of the Recovery of the Cultural Heritage and Sustainable Regional Development
Doba trvania: 1. 12. 2007 – 7. 7. 2008
Evidenčné číslo: EHP-VTS-0507-070168
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Mészárosová Erika, Nagyová Katarína
Anotácia: Aktivity v rámci podprojektu sú zamerané najmä na:Definitívny zoznam spoluriešiteľov a nimi deklarovaný súhlas so spoluprácou, vrátane špecifikácie rozsahu a podoby spolupráce.Návrh modelových území/dôvodová správa. Zoznam, resp. citácie dokumentov, potrebných pre úspešnú realizáciu individuálneho projektu.Súhrn vybraných podporných dokumentov.Štúdia uskutočniteľnosti individuálneho projektu.Kompletná žiadosť o individuálny projekt (vrátane príloh).
Partnerské krajiny: Nórsko
PANet2010 - Zlepšenie siete chránených území v oblasti Tatier
Improvement of the protected area network; example: the Tatra region
Doba trvania: 1. 4. 2006 – 31. 3. 2008
Evidenčné číslo: 5D194
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Beták Juraj, PhD., Mgr. Cebecauerová Martina, PhD., RNDr. Grešková Anna, CSc., RNDr. Hanušin Ján, CSc., Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Prof. RNDr. Ira Vladimír, CSc., Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc., RNDr. Lehotský Milan, CSc., RNDr. Podolák Peter, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na riadenie chránených a hodnotných území. Má teoreticky pripraviť a prakticky aplikovať "funkčnú sieť" chránených území, ktorá by zlepšila ekonomickú efektivitu regiónov; komunikáciu a spoločné rozhodovanie ("spoločné riadenie"); finančnú situáciu a problematiku ochrany vytvorením synergie medzi jednotlivými chránenými územiami
Partnerské krajiny: Česko, Chorvátsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Taliansko, Ukrajina
Webová stránka projektu: http://www.panet2010.info/
Zmeny vo vidieckej krajine Slovenska a Bulharska v 1990-2000 identifikované aplikáciou databázy CORINE land cover
Changes of the rural landscape in Slovakia and Bulgaria in 1990-2000 identified by application of the CORINE land cover data
Doba trvania: 1. 5. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Partnerské krajiny: Bulharsko
Aplikácia geografických metód pri štúdiu prírodného a socioekonomického prostredia
Application of geographical methods in the study of natural and human enviroment
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc.
Partnerské krajiny: Taliansko
Dynamika geomorfologických procesov v priestore a čase
Dynamics of geomorphological processes in space and time
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Lacika Ján, CSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
Porovnávací výskum regiónov Slovenska a Maďarska
A comparative research of regions in Slovakia and in Hungary
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollár Daniel, CSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
Sociálno-geografické aspekty formovania sa nových regionálnych štruktúr na Slovensku a v Poľsku
The socio-geographical aspect of shaping new regional structure in Poland and Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
KEO - Stav životného prostredia a strategické opatrenia
State of Environment and Policy Measures
Doba trvania: 1. 10. 2005 – 31. 10. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Huba Mikuláš, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Huba, M..
Partnerské krajiny: Švajčiarsko
Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
Mapping urban green spaces based on remote sensing data: Case studies in Bulgaria and Slovakia
Doba trvania: 0. 0. 0000 – 0. 0. 0000
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Prof. RNDr. Oťaheľ Ján, CSc., Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rosina Konštantín, PhD.