Medzinárodné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

G4B - Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch
Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians
Doba trvania: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Evidenčné číslo: Biodiversa2021-532
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Goga Tomáš, PhD., Mgr. Opravil Šimon, Mgr. Pazúrová Zuzana, PhD., Mgr. Šuška Pavel, PhD.
Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu je (1) identifikovať trávne porasty bohaté na diverzitu a ich rozšírenie v Alpách a Karpatoch; (2) identifikovať spôsoby obhospodarovania trávnych porastov podporujúce diverzitu a ich zmeny a pretrvávanie; (3) identifikovať oblasti vhodné na rozšírenie siete chránených trávnych porastov a (4) navrhnúť nové chránené územia a ich manažment v Alpách a Karpatoch. Pri riešení týchto cieľov budeme spolupracovať so zainteresovanými stranami s cieľom (i) identifikovať účinné metódy extrapolácie vegetačných vzoriek naprieč pohoriami; (ii) identifikovať hnacie sily obhospodarovania trávnych porastov a historické vplyvy na diverzitu trávnych porastov; (iii) identifikovať obmedzenia a motiváciu pre postupy obhospodarovania podporujúce biodiverzitu (iv) poskytnúť vedecké podklady pre rozšírenie siete chránených území v Alpách a Karpatoch.
Partnerské krajiny: Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina
Webová stránka projektu: https://www.biodiversa.eu/2023/04/19/g4b/
3DForEcoTech - Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií
Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies
Doba trvania: 13. 10. 2021 – 12. 10. 2025
Evidenčné číslo: COST Action CA20118
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Anotácia: Lesné ekosystémy na celom svete čelia tlaku v dôsledku klimatických zmien. V mnohých oblastiach už dochádza k ich zmenám a mnohé sú však v tomto procese poškodené. Je nevyhnutné, aby sa lesné ekosystémy stali odolnejšími voči týmto výzvam prostredníctvom posilňovania odolnosti lesníctva blízkeho prírode. Implementácia takýchto prístupov a monitorovanie ich pokroku si vyžaduje presné znalosti o lesných ekosystémoch, ktoré sa spoliehajú na údaje z lesa in situ vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení. Nové pozemné technológie budú zohrávať dôležitú úlohu pri riešení týchto výziev. Takéto technológie zaznamenali v posledných rokoch rýchly rozvoj. Lesy je teraz možné pozorovať a monitorovať vo veľmi vysokom priestorovom a časovom rozlíšení, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nebolo možné. Výskumníci a odborníci z praxe stoja pred jedinečnou príležitosťou prehĺbiť pochopenie lesných ekosystémov a zmeniť lesníctvo tak, aby prijalo klimatické, environmentálne a priemyselné zmeny. Rôzne výskumné skupiny v EÚ aj mimo nej testujú takéto technológie alebo vyvíjajú algoritmy spracovania pre presné lesníctvo a ekológiu lesa. Je však veľmi potrebná ďalšia spolupráca.Cieľom projektu 3DForEcoTech je vytvoriť silnú sieť vedcov a zainteresovaných strán (odborníkov z praxe) a výrobcov senzorov na synchronizáciu poznatkov, vývoj všeobecných protokolov a algoritmov pre prieskum stavu lesných ekosystémov a fungovanie lesov ako aj sprístupniť tieto nové technológie širokému publiku. Konkrétne, 3DForEcoTech vyvinie protokoly na získavanie údajov, ich spracovanie, fúziu pre inventarizáciu lesov a ekologické aplikácie a vytvorí otvorené dátové a open source databázy algoritmov.
Webová stránka projektu: www.cost.eu/actions/CA20118
LAPIA - Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku
Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia
Doba trvania: 15. 2. 2023 – 14. 8. 2024
Evidenčné číslo:
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Goga Tomáš, PhD., RNDr. Kopecká Monika, PhD., Ing. Nováček Jozef, Mgr. Opravil Šimon, Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD.
Anotácia: Od vypustenia prvej družice Landsat sa výrazne zvýšilo množstvo satelitných údajov, ktoré sú k dispozícii na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky a na ich zisťovanie bolo vyvinutých a aplikovaných mnoho metód. Vplyv človeka na krajinu spôsobuje kategorické zmeny v jej využívaní: zmenu jedného typu krajinnej pokrývky na iný, napr. ornej pôdy na zastavanú plochu. Keďže takéto zmeny môžu ovplyvniť stav krajiny, je dôležité určiť, kde a v akom rozsahu k nim dochádza. Legálne zmeny v krajine zahŕňajú plánovanie a zápis do katastra nehnuteľností a iných dokumentov. Krajina je však stále častejšie atakovaná nelegálnymi ľudskými zásahmi a ich sledovanie môže byť zložité kvôli odľahlosti, sťaženému prístupu atď. V súčasnosti sa uplatňujú rôzne metódy identifikácie zmien krajinnej pokrývky. Najprogresívnejšie z nich kombinujú údaje diaľkového prieskumu (optické a radarové) s údajmi z environmentálnych databáz, tematických máp a terénneho prieskumu. Tento prístup je vhodný aj na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky spôsobených nelegálnou ľudskou činnosťou v krajine ako sú nelegálne skládky, nelegálne rozorané chránené lúky a nelegálne výruby nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine.
Partnerské krajiny: Slovensko
Webová stránka projektu: http://projects.geography.sav.sk/international-projects/lapia/
TMP4LAPIA - Údaje z misií tretích strán na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku
The Third-Party Missions Datasets for Identification of Potential Illegal Activities in Slovakia
Doba trvania: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024
Evidenčné číslo: PP0091672
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Goga Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Doc. RNDr. Feranec Ján, DrSc., Mgr. Opravil Šimon, Mgr. Pazúr Róbert, PhD., Mgr. Rusnák Miloš, PhD., Ing. Szatmári Daniel, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na využitie satelitných údajov a analýzu týchto zmien v krajine. Cieľom projektu je vytvoriť nezávislý nástroj na rýchlu a spoľahlivú detekciu nelegálnych aktivít v krajine (napr. nelegálne rozoranie chránených lúk, odťaženie drevnej hmoty v areáloch mimo lesného porastu, či vznik nelegálnych skládok). Pre tento účel budú využívané inak platené satelitné údaje získané prostredníctvom schváleného projektu Európskej vesmírnej agentúry. Tieto údaje majú výrazne lepšie priestorové rozlíšenie v porovnaní s údajmi satelitov Sentinel, avšak ich archívna dostupnosť môže byť limitovaná. Využitie takýchto údajov je dôležité pre nepretržité monitorovanie nelegálnych aktivít alebo detekciu veľmi malých zmien v krajine, ktoré nie sú identifikovateľné prostredníctvom voľne dostupných satelitných údajov.V rámci projektu využijeme nástroje strojového učenia a klasifikáciu prostredníctvom neurónových sietí pre identifikáciu zmien krajinnej pokrývky a na identifikáciu potenciálne nelegálnych aktivít. Výsledky projektu budú poskytnuté odberateľovi, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ukončené

Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy na hraniciach EÚ s Ukrajinou
Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders
Doba trvania: 1. 10. 2022 – 31. 3. 2024
Evidenčné číslo: 22220189
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michniak Daniel, PhD.
Anotácia: Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy by malo viesť k posilneniu konektivity medzi EÚ a Ukrajinou. Cieľom projektu je analýza kapacít existujúcich hraničných priechodov a návrhy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry. Projekt sa tiež zameriava na skúmanie potenciálu existujúcej a plánovanej siete prekládkových a multimodálnych terminálov na Ukrajine a v susedných členských štátoch EÚ (z ktorých tri sú krajiny regiónu V4) a na posúdenie vyhliadok na adaptáciu európskej a ukrajinskej nákladnej dopravy trhoch podľa požiadaviek európskej zelenej dohody.
Partnerské krajiny: Maďarsko, Poľsko, Rumunsko
Webová stránka projektu: http://projects.geography.sav.sk/international-projects/freight-eu-ua/
Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja
Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development
Doba trvania: 3. 10. 2022 – 29. 3. 2024
Evidenčné číslo: 22220059
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Michniak Daniel, PhD., RNDr. Székely Vladimír, CSc.
Anotácia: Podtatranský región na hraniciach Slovenska a Poľska obklopuje Tatry a zahŕňa štyri historické a kultúrne oblasti: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. Územie sa vyznačuje aj dlhoročnou tradíciou spojenou s turistikou a poznávaním najvyššieho pohoria Karpát, ktorým sú Tatry. Turistika v tejto oblasti je však primárne založená na návšteve najznámejších a najviac propagovaných miest, akými sú napr. Morskie oko, Kasprowy Wierch, Kościeliska dolina, Giewont, Štrbské pleso, Mengusovská dolina, Studenovodské vodopády v Tatrách; Prielom Dunajca, Trzy Korony, Sokolica v Pieninách; Demänovská dolina, Chopok v Nízkych Tatrách; roklina Suchá Belá, Prielom Hornádu v Slovenskom raji. V týchto lokalitách zaznamenávame fenomén overturizmu. Hlavným zámerom projektu je prezentovať tento región ako geoturisticky atraktívny, naznačiť možnosti rozvoja tejto formy turizmu a poskytnúť tak alternatívu k najnavštevovanejším a najviac zaťaženým lokalitám. Hlavným cieľom projektu je inventarizácia a hodnotenie jedinečných foriem abiotickej prírody v území, ako aj hodnotenie turistického potenciálu tohto územia a realizácia hĺbkových rozhovorov s autoritami rozhodujúcimi o stave a vývoji skúmaného regiónu (zástupcovia samospráv, manažmenty národných parkov nachádzajúcich sa v blízkosti analyzovaného územia, podnikatelia poskytujúci turistické služby), zameraných na analýzu možností turistického využitia vopred vybraných geolokalít. Pridanou hodnotou tohto projektu bude zvýšenie povedomia turistov a miestnej komunity o zodpovednom využívaní prírodných zdrojov a aktivitách pre trvalo udržateľný cestovný ruch zapojením viacerých sociálnych a profesijných skupín, ako aj podporou zdravého/udržateľného štýlu cestovného ruchu založeného na kontakte s prírodou, zotrvaní v tichu a vyhýbaní sa preplneným, hlučným a znečisteným lokalitám. V rámci projektu budú pripravené rôzne projekty turistických produktov (chodníky, náučné chodníky, sprievodcovia a aplikácie) prispôsobené potrebám rôznych vekových skupín (deti, dospievajúci, dospelí) na základe starostlivo vybraných geolokalít v závislosti od stavu a fyzické spôsobilosti turistov, ako aj ich vnímaniu sprostredkúvaných poznatkov. Podtatranský región je podľa koncepcie geoparkov UNESCO oblasťou s presne vymedzenými hranicami, kde jednotlivé abiotické prírodné objekty a krajinné celky majú z hľadiska geológie a geomorfológie medzinárodný vedecký a edukačný význam, čo už bolo mnohokrát potvrdené v rôznych vedeckých štúdiách. Preto, ak bude toto územie rozumne spravované v súlade s holistickou koncepciou ochrany, vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja, môže byť zaradené do Zoznamu svetových geoparkov UNESCO, čo by mohlo byť nepochybne najvýznamnejšou pridanou hodnotou tohto projektu v budúcnosti.
Partnerské krajiny: Poľsko, Slovensko
Webová stránka projektu: http://projects.geography.sav.sk/international-projects/podtatrzegeosites/