Podmienky doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i. (GgÚ SAV, v. v. i.) uzatvoril v roku 2019 rámcovú dohodu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, na základe ktorej sa ako externá vzdelávacia inštitúcia podieľa na uskutočňovaní dvoch doktorandských študijných programov v študijnom odbore vedy o Zemi:

  • fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
  • regionálna geografia

Štúdium v oboch programoch je štvorročné. Základnou povinnosťou doktoranda je vykonávanie študijnej, pedagogickej a vedeckej činnosti v zmysle podmienok definovaných príslušnou fakultou. Výška mesačného doktorandského štipendia dosahuje na Geografickom ústave SAV, v. v. i.:

  • 1 025,50 € do vykonania dizertačnej skúšky (prvé tri semestre)
  • 1 194,00 € počas nasledujúcich piatich semestrov

O ďalších podmienkach štúdia sa prosím informujte na sekretariáte GgÚ SAV, alebo na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK.