Vnútorné predpisy SAV

Interné predpisy SAV

§ 38 zákona č. 243/2017 Z. z.

(1) Zakladateľ vydáva:

  • pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa,
  • pravidlá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky,
  • pravidlá odmeňovania riaditeľa,
  • pravidlá odmeňovania členov dozornej rady,
  • pravidlá odmeňovania vedúceho organizačnej zložky,
  • vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej výskumnej inštitúcie vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
  • zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom verejným výskumným inštitúciám v jeho zakladateľskej pôsobnosti.

Vnútorné predpisy SAV nájdete na tejto adrese