Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia, (GgÚ SAV, v. v. i.) je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „§ zákona o verejnom obstarávaní”).

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesií a súťaží návrhov postupuje GgÚ SAV , v. v. i., v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle internej smernice č. 01/2020 zo dňa 30. septembra 2020, ktorá upravuje postup zadávania zákaziek v podmienkach pôsobnosti GgÚ SAV.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Adresa:Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Štatutárny zástupca:Mgr. Daniel Michniak, PhD. (riaditeľ)
Právna forma:verejná výskumná inštitúcia
IČO:00 166 545
DIČ:2021189841
IČ DPH:GgÚ SAV, v. v. i., nie je platcom DPH
Banka:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu:SK92 8180 0000 0070 0066 9136
Telefón:02/ 57 510 187 (sekretariát riaditeľa)
E-mail:geogsekr@savba.sk
Web:https://geography.sav.sk

Súhrnné správy o zákazkách