Časopisy

Kartografické listy Cover

Kartografické listy

ISSN 1336-5274 (print)
ISSN 2729-8094 (online)
Jazyk: slovenský, resp. český s anglickým resumé
Adresa:
Kartografické listy
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
tel.: 00421-2-52495587
fax: 00421-2-52491340
Kartografické listy je recenzovaný časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky vychádzajúci dvakrát ročne. Medzinárodná redakčná rada časopisu akceptuje originálne vedecké štúdie, odborné články a informácie z oblasti kartografie, fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, geoinformatiky, geomatiky a ďalších relevantných disciplín týkajúcich sa najmä územia Slovenska, Českej republiky, ale aj ďalších štátov. O uverejnení príspevku v slovenčine, češtine alebo angličtine s rozšíreným sumárom v angličtine (resp. slovenčine alebo češtine) rozhoduje redakčná rada na základe dvoch nezávislých recenzných posudkov.

Vychádza od: 1993
Počet čísel za rok: 2
Jazyk: vychádza v slovenčine, resp. v češtine s anglickým resumé
ISSN: 1336-5274
Vydáva: Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR
Hlavný redaktor: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
810 05 Bratislava
tel.: 00421-2-32888325
e-mail: robert.fencik@stuba.sk

Distribúcia: Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR