Životopis

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

Zamestnanie:
1980-1981 Československé stredisko pre životné prostredie, Bratislava, vedecký asistent
1981 - Geografický ústav SAV, Bratislava, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, riaditeľ (01.07.2006-30.04.2016)
1991-1994 Academia Istropolitana, Bratislava, riaditeľ medzinárodného postgraduálneho programu Environmental Planning and Management
1994-1995 Global Security Programme, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge, Cambridge, GSFI Visiting Research Fellow (hosťujúci vedecký pracovník)
2001 Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborg, hosťujúci vedecký pracovník


Vzdelanie:
1971 – 1976 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor geografia
1978 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor regionálny zemepis – rigorózna práca (RNDr.)
1977-1980 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, interná vedecká ašpirantúra v odbore geografia – (CSc.)

Vedecko-výskumné zameranie:
urbánna geografia a urbánna ekológia, behaviorálna geografia, geografia času, environmentálna geografia (sociálno-ekonomické aspekty, EIA, SEA), geografické aspekty udržateľnosti a kvality života, vývoj geografického myslenia


Pedagogická činnosť:
1992 - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Behaviorálna geografia Urbánna ekológia)
1991 - 1997 Academia Istropolitana, Bratislava, program Environmental Planning and Management, (Hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a Trvalo udržateľný rozvoj)
1997 – 2004 Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, program Environmental Policy, (Hodnotenie vplyvov na životné prostredie - EIA, Globálne problémy a Trvalo udržateľný rozvoj)
2002 - 2008 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (Globálne problémy a globalizácia, Humánna ekológia)
2008 - 2019 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (Behaviorální geografie a Vývoj geografického myšlení)
2019 - Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, České Budějovice (Environmentální geografie, Aktuální geografická témata a jejich didaktické aplikace)

Školiteľ v odboroch: humánna geografia, regionálna geografia, environmentálne plánovanie, rozvojové štúdiá.

Jednotlivé prednášky na univerzitách: Waterloo a Guelph (Kanada), Durham, New Hampshire (USA), Minneaspolis, Minnesota (USA), Cambridge (Veľká Británia), Dublin (Írsko), Paris I (Francúzsko), Göteborg (Švédsko), Praha (ČR), České Budějovice (ČR), Liberec (ČR), Nitra a Prešov.

Iné aktivity:
vybrané riešené projekty:

členstvo vo vedeckých spoločnostiach:
- člen Advisory Board Global Urban Development, Washington, DC
- člen výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
- člen The Association of American Geographers
- člen Českej geografickej společnosti
- predseda Slovenského národného geografického komitétu
- podpredseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike
- člen Slovenského národného komitétu programu UNESCO Človek a Biosféra (1993-2018)
člen Slovenského národného komitétu programu UNESCO MOST

- člen výkonného výboru Slovenskej asociácie Rímskeho klubu

členstvo v redakčných radách:
- predseda redakčnej rady Geografického časopisu
- predseda redakčnej rady časopisu Geographia Slovaca
- člen redakčnej rady časopisov Životné prostredie, Folia Geographica, Geographia Moravica, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Revue Roumaine de Geographie, Geographical Bulletin, Ukrainian Geographical Journal

ocenenia:
- Global Security Fellowship, University of Cambridge, Cambridge, Veľká Británia, 1994-1995
- Salzburg Seminar Fellowship (Sustainable Rural Community Development - Session 353), Salzburg Seminar, Salzburg, Rakúsko 1998
- Svenska Institutet Gest Scholarship, Göteborg Universitet, Göteborg , Švédsko, 2001
- Ocenenie za aktívny, tvorivý prínos a podporu aktivít orientovaných na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku, UNDP - MŽP SR - REC, 2001
- Hubert H. Humphrey Fellowship, University of Minnesota, Minneapolis, USA, 2002
- Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť (za výsledky v oblasti spolupráce s VŠ), 2008
- Pamätná medaila Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, 2009
- Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, 2010
- Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, 2012
- Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, 2019
- Výnimočná osobnosť SAV za rok 2022