Projekty

samostatný vedecký pracovník
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Endogénny a exogénny potenciál rozvoja marginalizovaných oblastí na Slovensku a v Poľsku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Sociálno-ekonomická zraniteľnosť a odolnosť regiónov v Poľsku a na Slovensku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018
 • Priestorové disparity vo vidieckych a mestských regiónoch Ukrajiny a Slovenska: hodnotenie udržateľnosti a kvality života
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Vplyv investičných a vybraných sociálno-ekonomických procesov na lokálny a regionálny rozvoj v Poľsku a na Slovensku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej účasti a vizualizačných prostriedkov
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2013
 • Infraštrukturálne a organizačné možnosti zlepšenia priestorovej dostupnosti ako činiteľ rozvoja poľsko-slovenských regiónov cestovného ruchu
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2012
 • Lokálny a regionálny rozvoj v strednej Európe - problémy socio-ekonomickej aktivácie
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Geografický výskum regionálnych štruktúr a ich časových a priestorových zmien
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Integrovaný prístup k záchrane kultúrneho dedičstva a udržateľnému regionálnemu rozvoju
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 12. 2007 – 7. 7. 2008
 • Zlepšenie siete chránených území v oblasti Tatier
  Program: INTERREG
  Doba trvania: 1. 4. 2006 – 31. 3. 2008

Národné

Ukončené
 • Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+)
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 4. 2009 – 31. 12. 2011
 • Súťaž študentských esejí Udržateľný spôsob života
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
 • Udržateľnosť a kvalita života v regiónoch s dôrazom na vplyvy procesov suburbanizácie a marginalizácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Súčasný stav a perspektíva vývoja sídelnej štruktúry Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2008 – 31. 12. 2010
 • Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Kultúrno-historická sociálna a topografia mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 30. 9. 2007 – 30. 9. 2008