Projekty

vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, podpredseda vedeckej rady, samostatný vedecký pracovník
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií
  Program: COST
  Doba trvania: 13. 10. 2021 – 12. 10. 2025
 • Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 15. 2. 2023 – 14. 8. 2024
 • Údaje z misií tretích strán na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024
Ukončené
 • Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 3. 1. 2022 – 2. 7. 2023
 • Hodnotenie dopadov sucha na dynamiku vegetácie v ripariálnej zóne divočiaco-migrujúceho riečneho systému
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 27. 4. 2020 – 27. 10. 2020
 • Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 20. 9. 2019 – 30. 8. 2020
 • Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020
 • Spojenie európskeho výskumu konektivity
  Program: COST
  Doba trvania: 10. 4. 2014 – 9. 4. 2018
 • Kvantifikácia morfologických zmien riečnych korýt a ich vplyv na povodňové riziko
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2015 – 30. 6. 2016

Národné

Aktuálne
 • Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Ukončené
 • Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Prirodzené a človekom indukované geomorfologické a sedimentárne zmeny fluviálneho systému
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014