Projekty

vedúca Oddelenia geoinformatiky, samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 15. 2. 2023 – 14. 8. 2024
Ukončené
 • Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
 • Ruderalizácia a šírenie inváznych druhov v dôsledku pustnutia pôdy v európskych krajinách po roku 1990: detekcia a hodnotenie pomocou diaľkového prieskumu Zeme
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 2. 2023 – 30. 11. 2023
 • Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 3. 1. 2022 – 2. 7. 2023
 • Pustnutie poľnohospodárskej pôdy v Európe: založenie siete spolupráce, testovanie nových údajových súborov a metód monitorovania paternov a hodnotenia ich hybných síl
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 3. 2022 – 30. 11. 2022
 • Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021
 • Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 20. 9. 2019 – 30. 8. 2020
 • Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020
 • Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Mapovanie zväčšovania zastavaných areálov na Slovensku a v Bulharsku s využitím rozšírenej legendy CORINE Land Cover
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Identifikácia a mapovanie rozšírených tried CORINE Land Cover s využitím multitemporálnych a multisensorových satelitných snímok (príkladové štúdie zo Slovenska a Bulharska)
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Priestorová analýza a hodnotenie krajinnej štruktúry a zmien vo vybraných regiónoch Slovenska a Bulharska na základe údajov diaľkového prieskumu Zeme v období 1990-2006
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 2. 2007 – 31. 12. 2008
 • Mapovanie sídelnej zelene s využitím údajov DPZ: modelové územia z Bulharska a Slovenska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 0. 0. 0000 – 0. 0. 0000

Národné

Aktuálne
 • Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Zmeny kultúrnej krajiny: analýza procesov rozširovania zástavby a pustnutia poľnohospodárskej pôdy aplikáciou databáz o krajinnej pokrývke
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Časovo-priestorová analýza využívania krajiny: hodnotenie dynamiky zmien, fragmentácie a stability aplikáciou dátových vrstiev CORINE land cover
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Štruktúra vidieckej krajiny:analýza vývoja, zmien a priestorovej organizácie aplikáciou databáz CORINE land cover a geografických informačných systémov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009