Základné informácie

Knižnica Geografického ústavu SAV je súčasťou jednotnej informačnej siete SAV a ako špecializovaná knižnica ústavu zhromažďuje a sprístupňuje literatúru zo všetkých geografických disciplín, metodológie geografie a iných príbuzných odborov.
Fond knižnice tvorí cca 14 750 knižničných jednotiek. Významným zdrojom nových informácií a vedeckých poznatkov sú časopisy a seriálové publikácie, ktoré knižnica získava najmä formou výmeny s partnerskými inštitúciami doma i v zahraničí.
V bežnom roku dochádza takmer 50 titulov periodík, získavaných hlavne formou výmeny.

Typy dokumentov: knihy, periodiká, dizertačné práce, elektronické dokumenty (CD).

Služby knižnice:

  • výpožičné služby (absenčné a prezenčné) pre zamestnancov ústavu a externých používateľov
  • medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba pre zamestnancov ústavu
  • konzultačné a poradenské služby
  • rešeršné služby pre interných pracovníkov ústavu z dostupných elektronických zdrojov a databáz
  • evidencia publikačnej činnosti zamestnancov Geografického ústavu SAV a ohlasov na ich publikácie v databáze EPCA, spracovávanie požadovaných výstupov pre rôzne účely (publikácie a citácie ústavu podľa jednotlivých rokov)
  • reprografické služby
  • výmena publikácií.

Podmienky poskytovania služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok. Externí používatelia môžu využívať len prezenčné výpožičné služby v priestoroch čitárne a je vhodné dohodnúť si termín návštevy vopred (mailom alebo telefonicky).

Prezentácia knižnice