Publikačná činnosť

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - FULMEKOVA, Z. - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HALABUK, Andrej - HOFIERKA, Jaroslav - KOPECKÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - ONAČILLOVÁ, Katarína - OPRAVIL, Šimon - PAZÚR, Róbert - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, Ivan - SEDLIAK, Maroš - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2022-2023 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2024, s. 38 - 60. ISBN 978-80-89998-38-8. Typ: BEF
 • BITUŠÍK, Peter - CHAMUTIOVÁ, Tímea - VIDHYA, Marina** - HORÁČKOVÁ, Šárka - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŽATKOVÁ, Lucia - HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. (2023: 1.9 - IF, Q3 - JCR, 0.79 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
 • ČULÁKOVÁ, Katarína. Nákupné správanie spotrebiteľov v maloobchodnom prostredí v kontexte pandémie Covid - 19 na Slovensku = Shopping behaviour of consumers in the retail environment in the context of the Covid - 19 pandemic in Slovakia. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2024. 108 s. Typ: DAI
 • Space Research in Slovakia 2022-2023 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2024. P. 83. Dostupné na internete: https://cosparhq.cnes.fr/assets/uploads/2024/04/Slovakia-2022-2023.pdf. ISBN 978-80-89998-38-8 Typ: FAI
 • KHAN, Akhtar Zeb - KIDOVÁ, Anna. Geomorphic Assessment of Discharge potential to identify areas more vulnerable to erosion after River Training, A case study of the Belá River. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 6. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf Typ: GII
 • LEHOTSKÝ, Milan - HORÁČKOVÁ, Šárka** - RUSNÁK, Miloš - ŠTEFANIČKA, Tomáš - KLEŇ, Jaroslav. Morphologic Adjustment of a River Reach with Groynes to Channel Bypassing. In Pure and Applied Geophysics, 2024, vol. 181, pp. 977-1001. (2023: 1.9 - IF, Q2 - JCR, 0.548 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0033-4553. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00024-024-03433-z Typ: ADCA
 • MATLOVIČ, René - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava**. Polycrisis in the Anthropocene as Key Research Agenda for Geography: Ontological Delineation and the Shift to a Postdisciplinary Approach. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2024, roč. 66, č. 1, s. 5 - 33. (2023: 2.6 - IF, Q1 - JCR, 0.41 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: https://www.unipo.sk/public/media/47641/700-Polycrisis%20in%20Anthropocene%20as%20Key%20Research%20Agenda%20for%20Geography-%20Ontological%20Delineation%20and%20Shift%20to%20Postdisciplinary%20Approach.pdf (Vega č. 2/0058/24 : Genealógia moderného geografického myslenia na Slovensku: interferencia autochtónnej a alochtónnej podmienenosti) Typ: ADNA
 • MD, Ashraf - VÍG, Balázs - KHAN, Akhtar Zeb - FÁBIÁN, Ákos Szabolcs. Reach-based hydromorphological survey and morphometric analysis of a headwater catchment Várvölgy stream, Mecsek Mountain, Hungary. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 15. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf Typ: GII
 • MICHÁLEK, Anton. Income Inequalities and Poverty in Slovakia: Development and Changes. In European Spatial Research and Policy, 2024, vol. 30, no. 2, p. 208-233. (2023: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.416 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.30.2.12 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADMA
 • MORADI, Soheyl - VOJTEK, Matej. GIS-Based fluvial flood hazard assessment: A case study of the Gidra river basin municipalities. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 22. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf Typ: GII
 • NOVOTNÝ, Ján - CHROBAK ŽUFFOVÁ, Anna - DELEKTA, Anna - FIDELUS-ORZECHOWSKA, Joanna - SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, Daniel. Geotouristic and educational potencial of the geosites in the Podtatrze area. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 6. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období) Typ: GII
 • PAZÚR, Róbert** - NOVÁČEK, Jozef - BÜRGI, Matthias - KOPECKÁ, Monika - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚROVÁ, Zuzana - FERANEC, Ján. Changes in grassland cover in Europe from 1990 to 2018: trajectories and spatial patterns. In Regional Environmental Change, 2024, vol. 24, no. 2, art. no. 51. (2023: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 1.032 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1436-3798. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10113-024-02197-5 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADCA
 • POLYVACH, Kateryna. Cultural landscape as heritage: proposals for Ukraine from the experience of certain European countries = Культурний ландшафт як спадщина: пропозиції для України з досвідуокремихкраїн Європи. In Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University : Series Geology. Geography. Ecology, 2023, vol. 59, pp. 190-208. (2022: 0.1 - IF). ISSN 2410-7360. Dostupné na: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-59-14 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADMA
 • POLYVACH, Kateryna. Concept of Creating of an Electronic Atlas “Ukraine. Cultural and Landscape Heritahe”. In Ukrajinskij geografičnij žurnal, 2023, no. 4, p. 55-65. (2022: 0.201 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1561-4980. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.053 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADMB
 • POLYVACH, Kateryna. Cultural landscape heritage of Ukraine – conceptualisation, structuring and atlas mapping. In Geografický časopis, 2024, roč. 76, č. 1, s. 39 - 61. (2023: 0.5 - IF, Q3 - JCR, 0.223 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2024.76.1.03 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADNA
 • RUSNÁK, Miloš** - KAŇUK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - PIÉGAY, Hervé - SLÁDEK, Ján - MICHALEJE, Lukáš. Inferring channel incision in gravel-bed rivers: Integrating LiDAR data, historical aerial photographs and drone-based SfM topo-bathymetry. In Earth Surface Processes and Landforms, 2024, vol. 49, iss. 8, p. 2475-2497. (2023: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.976 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0197-9337. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/esp.5840 (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Typ: ADCA
 • RUSNÁK, Miloš - AFZALI, Hamid. Riparian Vegetation Change Detection Using Random Forest Along the Danube Side Arms. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 4. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Typ: GII
 • RUSNÁK, Miloš - KAŇUK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - PIÉGAY, Hervé - SLÁDEK, Ján - MICHALEJE, Lukáš. Combing multi-BACI approach, LiDAR data, historical aerial photographs and UAV survey for inferring multi-decadal and ongoing channel degradation. In State of geomorphological research in the year 2024. State of geomorphological research in 2024 : abstracts, p. 10. Dostupné na internete: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (Vega č. 2/0016/24 : Hodnotenie transformácie vodných tokov vplyvom človeka a zmeny klímy prostredníctvom presných 3D geodát) Typ: GII
 • SOLÍN, Ľubomír** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Mapping the flood hazard potential of small watercourses in a mountain river basin. In Natural Hazards, 2024, vol. 120, no. 4, p. 3827-3845. (2023: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.797 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-030X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11069-023-06348-5 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ADCA
 • SZÉKELY, Vladimír - NOVOTNÝ, Ján - MICHNIAK, Daniel. Without a car and overnight stay, can a visit to a regional centre be in unattainable goal in Slovakia? In Europa XXI, 2023, č. 44, s. 37-56. (2022: 0.155 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1429-7132. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/Eu21.2023.44.4 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADMB
 • ŠUŠKA, Pavel - ŠVEDA, Martin. Let it Sprawl: Post-Socialist Policies Suburbanization = Sídelná kaša: postsocialistické politiky umožňujúce suburbanizáciu. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 37, č. 3-4, s. 306-315. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.3-4.9 Typ: ADDA
 • ŠVEDA, Martin** - HURBÁNEK, Pavol - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ROSINA, Konštantín - FÖRSTL, Filip - ZÁBOJ, Petr - VÝBOŠŤOK, Ján. When spatial interpolation matters: Seeking an appropriate data transformation from the mobile network for population estimates. In Computers‚ Environment and Urban Systems, 2024, vol. 110, art. no. 102106. (2023: 7.1 - IF, Q1 - JCR, 1.861 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0198-9715. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2024.102106 (APVV-20-0586 : Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. Vega č. 2/0008/24 : Sociálne a priestorové aspekty dopravného vylúčenia na Slovenku) Typ: ADCA
 • TIRPÁKOVÁ, Anna - VOJTEKOVÁ, Jana** - OPÁLENÁ, Iveta - PETROVIČ, František - REPASKÁ, Gabriela - VOJTEK, Matej. Development and Perspective of Gold and Silver Jewelry Imports to Slovakia Considering the Impact of the COVID-19 Pandemic. In Anuário do Instituto de Geociências (AIGEO), 2024, vol. 47, art. no. 61842. (2023: 0.158 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0101-9759. Dostupné na: https://doi.org/10.11137/1982-3908_2024_47_61842 Typ: ADMB
 • VOJTEK, Matej** - JANIZADEH, Saeid - VOJTEKOVÁ, Jana. Riverine flood potential assessment using metaheuristic hybrid machine learning algorithms. In Journal of Flood Risk Management, 2023, vol. 16 no. 3, art. no. e12905. (2022: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 1.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1753-318X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jfr3.12905 Typ: ADCA
 • VOJTEK, Matej - REPASKÁ, Gabriela - VOJTEKOVÁ, Jana. Vulnerability of Slovak municipalities to fluvial flooding. Dostupné na internete: https://aag.secure-platform.com/aag2024/organizations/main/gallery/rounds/74/details/52734 (American Association of Geographers: AAG Annual Meeting 2024) Typ: GHG
 • VOJTEKOVÁ, Jana - VOJTEK, Matej - TIRPÁKOVÁ, Anna. Preferences of geography teachers: classroom vs. field teaching. Dostupné na internete: https://aag.secure-platform.com/aag2024/organizations/main/gallery/rounds/74/details/54723 (American Association of Geographers: AAG Annual Meeting 2024) Typ: GHG
 • WIĘCKOWSKI, Marek** - ŁASKA, Wiktoria - TIMOTHY, Dallen J. - MICHNIAK, Daniel - CYARGEENKA, Aliaksandr. From closed border to open tourist space: Landscape changes along the Polish-Slovak border. In GeoJournal, 2024, vol. 89, no. 1, art. no. 33. (2023: 2 - IF, Q2 - JCR, 0.629 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0343-2521. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10708-024-11001-0 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus