Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Tomáš Goga, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
 • Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 15. 2. 2023 – 14. 8. 2024
 • Údaje z misií tretích strán na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2024
Ukončené
 • Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
 • Ruderalizácia a šírenie inváznych druhov v dôsledku pustnutia pôdy v európskych krajinách po roku 1990: detekcia a hodnotenie pomocou diaľkového prieskumu Zeme
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 2. 2023 – 30. 11. 2023
 • Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 3. 1. 2022 – 2. 7. 2023
 • Pustnutie poľnohospodárskej pôdy v Európe: založenie siete spolupráce, testovanie nových údajových súborov a metód monitorovania paternov a hodnotenia ich hybných síl
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 3. 2022 – 30. 11. 2022
 • Hodnotenie dopadov sucha na dynamiku vegetácie v ripariálnej zóne divočiaco-migrujúceho riečneho systému
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 27. 4. 2020 – 27. 10. 2020
 • Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 20. 9. 2019 – 30. 8. 2020
 • Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Národné

Aktuálne
 • Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím optických a radarových záznamov diaľkového prieskumu Zeme
  Program: DoktoGranty
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
 • Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018