Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Afzali, Hamid , M.Sc.

interný doktorand
E-mail: geogafza@savba.sk
Tel.: 02/57510215