[MONOGRAFIA] Landscapes and Landforms of Slovakia

Lehotský, M., Boltižiar, M. (eds.)
LANDSCAPES AND LANDFORMS OF SLOVAKIA

Springer 2022, 467 s.

V uplynulých dňoch vyšla publikácia LANDSCAPES AND LANDFORMS OF SLOVAKIA.
Kniha predstavuje prvú publikáciu vydanú v renomovanom vydavateľstve v svetovom jazyku poskytujúcu pohľad na krajinné celky Slovenska z aspektu ich charakteristických geomorfologických foriem. Opierajúc sa o súčasný geomorfologický výskum a využívajúc poznatky získané v minulosti, prezentuje množstvo geomorfologických aspektov o krajine Slovenska. Okrem prezentácie vedeckých poznatkov, monografia je bohato ilustrovaná obrázkami, schémami a grafmi, čo umožňuje aj čitateľovi „neodborníkovi“ urobiť si obraz o geomorfologickej scenérii Slovenska. Kniha je výsledkom spolupráce geomorfológov, geológov, speleológov a klimatológov. Na knihe sa podieľalo 43 autorov zo 14 výskumných centier vrátane Slovenskej akadémie vied, našich i zahraničných univerzít a vládnych ústavov pod taktovkou hlavného editora RNDr. Milana Lehotského, PhD., pracovníka Geografického ústavu SAV, v. v. i.

Úvodná kapitola je venovaná histórii výskumu reliéfu Slovenska a jeho členeniu. Ostatné kapitoly (21) sú členené do troch častí:

  • V prvej časti je prezentované pozadie geomorfologickej diverzity Slovenska, t. j. geologický a tektonický vývoj, minulé a súčasné klimatické aspekty, a geomorfologický vývoj slovenskej krajiny.
  • Druhá časť obsahuje 16 kapitol, z ktorých 14 kapitol prezentuje morfologické špecifiká geomorfologických celkov, a to, od ľadovcami formovaných Tatier, chrbátovo- rázsochového reléfu Nízkych Tatier s bohatstvom krasových javov, cez horský chrbát Malých Karpát s jeho zarovnanými povrchmi, cez relikty vulkanického reliéfu a reliéfu bradlového pásma a morfologicky pestrú Záhorskú a Východoslovenskú nížinu, Podunajskú rovinu ako rovinu vnútrozemskej delty Dunaja a Váhu, až po unikátny divočiaci riečny systém a fluviálnu transformáciu dien flyšových dolín ako aj reliéf pahorkatín vnútrohorských kotlín a krasové formy Slovenského krasu. Dve posledné kapitoly druhej časti sa zaoberajú relatívne malými morfologickými formami – výmoľmi a zosuvmi ako prírodnými hazardmi, ktoré sú však v krajine veľmi rozšírené a dopĺňajú jej geomorfologický ráz.
  • Tretia časť prezentuje hlavné aspekty geodedičstva, geoochrany a geoturizmu na Slovensku. Jej kapitoly prezentujú históriu ochrany krajiny, hlavné chránené územia a legislatívu na ochranu geodiverzity a geodedičstva ako aj na aspekty cestovného ruchu zameraného na morfológiu krajiny.

Keďže je monografia ponúkaná na stránkach renomovaných knižných domén, predpokladáme, že osloví nielen u nás, ale aj v mnohých štátoch sveta nielen geomorfológov, geografov, geológov, klimatológov ale aj vedcov a študentov z environmentalistiky, ekológie, územného plánovania, cestovného ruchu, archeológie a ďalších vedných disciplín, ako aj širšiu odbornú verejnosť.

Informácie o knihe a jej jednotlivé kapitoly knihy sú dostupné na na stránkach vydavateľstva.