Prebiehajúci terénny výskum karpatských lúk

Karpatské lúky a pasienky sa vyznačujú mimoriadnym druhovým bohatstvom z celoeurópskeho, ba dokonca až celosvetového hľadiska, a to najmä v regiónoch so zachovaným extenzívnym poľnohospodárstvom bez umelých hnojív a družstevného veľkochovu.


Práve výskumom karpatských lúk a pasienkov sa zaoberá interdisciplinárny tím zložený z botanikov, geografov a etnológov SAV. V uplynulých dňoch prebiehal, alebo stále prebieha, terénny výskum na všetkých hĺbkovo skúmaných lokalitách na Slovensku a zúčastňujú sa na ňom aj naši kolegovia – Róbert Pazúr, Šimon Opravil, Tomáš Goga a Zuzana Pazúrová. Okrem intenzívneho zberu botanických údajov v troch slovenských obciach – Nová Bošáca, Liptovské Revúce a Nová Sedlica, sa venujú zberu údajov pre tvorbu modelu kosenia a spásania trvalých trávnatých plôch, identifikácii spustnutých trávnatých porastov na Slovensku, aj nevyhnutným projektovým stretnutiam.

Výstupy aktuálnych terénnych kampaní budú priamo implementované do výstupov vedeckých projektov:

  • APVV-21-0226: Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
  • Biodiversa2021-532: Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch