[PROJEKTY] Ochrana trávnych porastov v Alpách a Karpatoch :: kick-off

Travinnobylinné biotopy najväčších európskych pohorí – Álp a Karpát – sa vyznačujú mimoriadnou biodiverzitou, ktorá závisí od miestnych environmentálnych podmienok a intenzity hospodárenia. Práve podpore ochrany a obnovy druhovo bohatých trávnych porastov v tejto oblasti je určený projekt pripravený konzorciom G4B s názvom Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians. Za SAV sa na projekte aktívne podieľa Geografický ústav SAV, v. v. i., (zodpovedný riešiteľ Róbert Pazúr) a Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., (zodpovedná riešiteľka Monika Janišová). V dňoch 26. – 28. apríla 2023 sa všetky zainteresované strany stretli na úvodnom spoločnom mítingu v informačnom centre Academia Istropolitana Nova v Svätom Jure.

Cieľom projektu je identifikovať trávne porasty bohaté na diverzitu a ich rozšírenie v Alpách a Karpatoch a identifikovať spôsoby obhospodarovania trávnych porastov podporujúce diverzitu, ich temporálne zmeny a príčiny týchto zmien. Zároveň tiež identifikovať oblasti vhodné na rozšírenie siete chránených území zameraných na ochranu druhovo bohatých travinnobylinných biotopov a navrhnúť nové chránené územia a ich manažment v Alpách a Karpatoch.

Do trojročného projektu (obdobie riešenia 1. apríla 2023 – 31. marca 2026) je zapojených viacero významných zahraničných výskumných inštitúcií: Swiss Federal Research Institute WSL (CH); Ukrainian Nature Conservation Group (UA); Jagiellonian University in Krakow (PL); European Academy of Bozen/Bolzano (IT); Laimburg Research Centre (IT); Humboldt-Universität zu Berlin (DE); National Museum of the Romanian Peasant (RO); West University of Timisoara (RO); Eidgenoessisches Departement fuer Wirtschaft, Bildung unf Forschung (CH); Transilvania University of Brasov (RO).

V rámci projektu sa budú spájať údaje o lokálnej biodiverzite, informácie o obhospodarovaní a historické údaje spolu s informáciami zo senzorov diaľkového snímania na vybudovanie modelu priestorovej štruktúry diverzity rastlín trávnych porastov a prediktorov tejto diverzity. Výstupy projektu majú pomôcť subjektom s rozhodovacou právomocou a zainteresovaným stranám zamerať sa na politiky priaznivé pre biodiverzitu a optimalizáciu schémy na podporu ich trvalo udržateľného obhospodarovania.

Ako vyplynulo zo stretnutia, očakáva sa intenzívna medzinárodná a medziodborová spolupráca na spoločnej téme. Na podujatí sa zúčastnilo (hybridne – naživo a online) 32 účastníkov zo všetkých 12 riešiteľských inštitúcii, súčasťou programu boli tvorivé diskusie o všetkých bodoch, ktoré by mali nasledovať pri riešení projektu.

Viac informácií o projekte

Text v plnom znení prevzatý zo stránky SAV.

Spracovali: Monika Janišová, Michaela Michalková, CBRB SAV, v. v. i.

Foto: Róbert Pazúr, Tomáš Goga

Z úvodného stretnutia – Kamenné vráta

Po stopách Huncokárov – Modra-Piesok

Pred informačným centrom Academia Istropolitana Nova v Svätom Jure