O transformácii lokalizačných údajov z mobilných zariadení

Ako pracovať s lokalizačnými údajmi z mobilných zariadení ? A ako riešiť rôzne otázky o ich extrapolácii na celú populáciu? Práve tieto otázky riešil kolektív autorov z Geografického ústavu SAV a Prírodovedeckej fakulty UK.

Údaje z mobilnej siete sa stávajú čoraz frekventovanejším zdrojom pre rozmanité analýzy v geografii, či doprave. Pre praktické využitie v priestorových analýzach je však potrebné údaje z mobilnej siete zmysluplne transformovať do územných jednotiek, najčastejšie do administratívnych jednotiek (obcí, okresov a pod.). Napriek rýchlemu rozvoju problematiky spracovania týchto unikátnych údajov doposiaľ existuje len málo pokusov o riešenie otázky priestorovej interpolácie lokalizačných údajov mobilných zariadení, ako aj problémov súvisiacich s extrapoláciou týchto údajov na celú populáciu. Kolektív autorov pod vedením Mgr. Martina Švedu PhD. otestoval viacero metód transformácie údajov z vyžarovacích polygónov mobilnej siete do pravidelného gridu 1 x 1 km. Ako najpresnejšia sa ukázala metóda, ktorá pri transformácii využíva objem budov. Naopak, často používaná metóda, ktorá vzťahuje polohu mobilného zariadenia k polohe antény mobilnej siete, sa ukázala na úrovni kilometrového gridu ako značne nepresná.

Článok When spatial interpolation matters: Seeking an appropriate data transformation from the mobile network for population estimates bol publikovaný v časopise Regional Environmental Change (Elsevier) – IF 2022: 6.8


Článok je súčasťou výskumu v rámci projektov:

  • APVV-20-0586: Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
  • VEGA 2/0008/24: Sociálne a priestorové aspekty dopravného vylúčenia na Slovensku