[OSOBNOSTI] 70 rokov profesora Hubu

Profesor RNDr. Mikuláš Huba, CSc., sa v nedeľu 24. marca 2024 dožil významného životného jubilea – 70. narodenín.

Pri tejto výnimočnej príležitosti by sme mu v mene celého Geografického ústavu SAV chceli popriať len to najlepšie, predovšetkým zdravie a životný elán v nikdy sa nekončiacom boji za lepšie životné prostredie a kvalitnejší život.


Profesionálna kariéra prof. Hubu sa začala jeho pôsobením v Geografickom ústave SAV v roku 1978. Postupne absolvoval na Geografickom ústave SAV študijný pobyt a vedeckú ašpirantúru a stal sa samostatným vedeckým pracovníkom. Bol zástupcom riaditeľa ústavu, členom vedeckej rady a v súčasnosti je našim emeritným vedeckým pracovníkom a profesorom na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity.

Prof. Huba dosiahol významné vedecké výsledky vo viacerých oblastiach výskumu týkajúcich sa najmä environmentálnych tém a ochrany krajiny. Tieto výsledky boli implementované do viacerých politických dokumentov v SR a EU, zákonov (najmä v oblasti životného prostredia), stratégií (napr. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja), prognóz, rozvojových projektov a programov zameraných na priestorový / územný /regionálny rozvoj a udržateľnosť a kvalitu života. Za svoju prácu získal veľa ocenení, z ktorých možno spomenúť Čestná cena Dominika Tatarku (2009), Čestná plaketa Dionýza Štúra za rozvoj SAV (2014) a Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa (2018). Prof. Huba patrí k zakladajúcim členom Slovenského ochranárskeho snemu.

Všetko najlepšie!