Tvorivé hľadanie v geografii

web-banner

O konferencii

V roku 2023 si pripomíname 80. výročie založenia Zemepisného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, ktorý bol predchodcom súčasného Geografického ústavu SAV, v. v. i.
Okrem toho si pripomíname aj 70. výročie založenia Slovenskej akadémie vied a začlenenia Zemepisného ústavu do SAV ako aj 60. výročie zmeny názvu na Geografický ústav SAV.
80. výročie založenia ústavu si osobitne pripomenieme na konferencii – Tvorivé hľadanie v geografii.


Obežník

PDF Všetky základné informácie sú k dispozícii na stiahnutie v 3. obežníku. [aktualizácia 10.10.2023 – 10:00]


Program

PDF Detailný program konferencie k dispozícii na stiahnutie. [aktualizácia 10.10.2023 – 10:00]


Zborník

PDF Zborník abstraktov z konferencie k dispozícii na stiahnutie. [aktualizácia 9.10.2023 – 10:00]


Platobné údaje

 • IBAN: SK70 8180 0000 0070 0066 9144
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 802023
 • Do správy pre príjemcu prosím uviesť: K80 + priezviská platiteľov
 • Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Príjemca: Geografický ústav SAV, v. v. i., Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

Organizačný výbor

 • Mgr. Kristína Bilková, PhD.
 • Mgr. Tomáš Goga, PhD.
 • RNDr. Monika Kopecká, PhD.
 • Mgr. Lukáš Michaleje, PhD.
 • Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 • Mgr. Ján Novotný, PhD.

Vedecký výbor konferencie

 • prof. RNDr. Ján Buček, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV, v. v. i.
 • prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Prírodovedecká fakulta ÚPJŠ v Košiciach
 • prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV, v. v. i.
 • RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV, v. v. i.
 • prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Mgr. Daniel Michniak, PhD., Geografický ústav SAV, v. v. i.
 • Mgr. Pavel Šuška, PhD., Geografický ústav SAV, v. v. i.
 • Assoc. prof. Marek Więckowski, Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Science, Varšava, PL

Kontakt