[KONFERENCIA] Geografický ústav SAV oslávil 80 rokov svojej existencie

Dňa 1.5.1943 začal svoju existenciu Zemepisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení, ktorý bol predchodcom súčasného ústavu. V roku 1953 sa Zemepisný ústav stal súčasťou Slovenskej akadémie vied a od roku 1963 bol premenovaný na Geografický ústav SAV.

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., oslávil 80 výročie svojho založenia v dňoch 11.-12.10.2023 v rámci konferencie Tvorivé hľadanie v geografii. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 hostí, najmä zo Slovenska, Česka a Poľska, ale tiež z Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Iránu, Pakistanu, Indie a Etiópie. Účastníkmi podujatia boli pozvaní hostia, zástupcovia geografických a iných spolupracujúcich pracovísk ako aj súčasní a bývalí vedeckí aj nevedeckí pracovníci.

Oslavy sa začali slávnostným programom v historickej Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde hostí pozdravil aj predseda Slovenskej akadémie vied, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., pod ktorého záštitou sa podujatie konalo. Riaditeľ ústavu Mgr. Daniel Michniak PhD. prezentoval históriu ústavu a najvýznamnejšie výsledky s dôrazom na vývoj ústavu v ostatnom období. Ďakovným listom ocenil osobnosti a organizácie, ktoré mali významný podiel na rozvoji ústavu počas posledných desaťročí. Oslavu výročia spestril svojim vystúpením klavirista Filip Blaškovič. 

V prvej časti konferencie odzneli tri pozvané prednášky, ktoré odprezentovali prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. z Karlovej univerzity v Prahe, prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. z Ostravskej univerzity a RNDr. Marcel Šúri, CSc. zo súkromnej spoločnosti Solargis. Prof. Dzúrová v príspevku „Geografické cesty zkoumání nerovností ve zdraví“ poukázala na možnosti geografie pri výskume priestorových nerovností z hľadiska zdravia obyvateľstva. Prof. Pánek v prednáške „Největší pozemské sesuvy na Zemi“ priblížil tému megazosuvov a ich výskumu. Na záver sa Dr. Šúri v príspevku „Geoinformatika v službách slnečnej energetiky: Od ručne kreslených máp po spracovanie a distribúciu globálnych údajov v reálnom čase“ zamyslel nad prepájaním výsledkov geografického výskumu s technológiami a praktickými aplikáciami v energetike a ekonomike.

Po slávnostnom programe nasledovala komentovaná prehliadka prebiehajúcej výstavy Cesta (z) mesta v Múzeu mesta Bratislavy, ktorej kurátorskú koncepciu zabezpečovali pracovníci ústavu, Martin Šveda, Pavel Šuška a Ján Výbošťok. 

V priestoroch Vodárenského múzea sa konala slávnostná recepcia, kde hostia mohli neformálne diskutovať a spoločne si pripomenúť významné úspechy ústavu. V rámci tejto časti podujatia vystúpila aj Ľudová hudba Folklórneho súboru Gymnik. Slávnostné stretnutie poskytlo príležitosť na posilnenie spolupráce s pracovníkmi iných organizácií umožnilo aj bývalým zamestnancom ústavu pospomínať si na všetky spoločné momenty, ktoré im utkveli v pamäti z čias ich pôsobenia na pracovisku.

Vo štvrtok 12.10.2023 sa pokračovala vedecká konferencia s názvom „Tvorivé hľadanie v geografii“ v historických priestoroch Mirbachovho paláca (Galéria mesta Bratislavy). Na konferencii prezentovali prítomní vedeckí pracovníci svoj najnovší výskum a diskutovali o budúcnosti geografického výskumu na Slovensku. V siedmich sekciách bolo prezentovaných 27 príspevkov rozdelených do viacerých sekcií –  Nové trendy v modelovaní a kvantitatívnej geografii, Poznanie geografie, Priestory maloobchodu a služieb, Zmeny krajiny, Spoločnosť a priestor, Mesto a miesto. Pestrú paletu dokreslilo aj ďalších 27 príspevkoch prezentovaných v rámci posterovej sekcie.

Súčasťou osláv 80. výročia Geografického ústavu SAV bola aj kompletná zmena vizuálnej identity. Práve počas slávnostného programu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca bolo predstavené nové logo, ktoré moderným spôsobom reprezentuje hodnoty Geografického ústavu SAV, ktorými sú presnosť, prirodzenosť organickosť a ľudskosť. Koncept nového loga v sebe nesie tri prvky – kruhový tvar a ohraničenie jemným spôsobom pripomínajú tvar Zeme, vrstevnice alebo izolínie sú symbolmi reprezentujúcimi geografický výskum, odtlačok prsta poukazuje na vplyv človeka na svet. Autormi loga sú študenti Vysokej školy kreatívnej komunikácie v Prahe Nicol Johnová a Jakub Kula.

Oslavy 80. výročia ústavu boli významným míľnikom v jeho histórii a ukázali jeho dôležitú úlohu v podpore geografického výskumu a vzdelávania. Ústav chce aj naďalej pokračovať v napĺňaní svojho poslania a posilňovať svoju pozíciu v geografickej komunite nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle.