[MONOGRAFIA] Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography

Jerzy Bański, Michael Meadows, eds.
RESEARCH DIRECTIONS, CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS OF MODERN GEOGRAPHY

Springer Singapore 2023, 293 s.

Ani súčasná geografia nestojí bokom trendom charakterizujúcim modernú vedu. Sú nimi najmä hlbšia špecializácia a zväčšujúca sa interdisciplinarita. Práve tieto trendy výrazne poznačili aj cieľ citovanej knihy, ktorej obsah je rozdelený do 14-tich kapitol. V nich je priblížené výskumné smerovanie a úspechy súčasnej geografie, ako aj jej vzťahy s inými vednými disciplínami. Zostavovatelia knihy vidia paralelu medzi súčasnými trendmi svetovej geografie a výskumnou orientáciou odborných komisií Medzinárodnej geografickej únie (IGU) – je ich viac ako 40.


Kapitoly knihy sú z hľadiska obsahu rozdelené do troch častí:

  • Prvá časť (5 kapitol) – Výskumné problémy a výzvy v geografických disciplínach sa venuje metodológii a úspechom dosiahnutým v rôznych geografických disciplínach (napr. v geografii poľnohospodárstva, v urbánnej geografii a pod.).
  • Druhá časť (5 kapitol) – Interdisciplinárny charakter modernej geografie približuje tieto črty a riešenie globálnych problémov (napr. globálna zmena, marginalizácia a globalizácia a pod.). Spoluautorkou 10. kapitoly s názvom Zmeny využitia krajiny a krajinnej pokrývky v kontexte globálnej environmentálnej zmeny – príspevok geografie je RNDr. Monika Kopecká, PhD. z Geografického ústavu SAV, v. v. i. Súčasťou tejto kapitoly sú aj výsledky dosiahnuté pracovníkmi ústavu v rámci spolupráce na riešení celoeurópskeho projektu CORINE Land Cover, spojeného s využívaním najmä satelitných údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) v procese identifikácie objektov krajinnej pokrývky a jej zmien.
  • V tretej časti (4 kapitoly) – Teritoriálny rozmer geografického výskumu je diskutovaný holistický – celostný prístup geografie k regiónom alebo k ich jednotlivým častiam (napr. Afriky, pobrežným systémom a pod.).

Myšlienku zostaviť takúto publikáciu inicioval v roku 2020 generálny sekretár IGU – prof. R. B. Singh, ktorý sa, žiaľ, jej vydania nedožil. Zomrel v júli 2021.

Zaradenie výsledkov dosiahnutých na GgÚ SAV v oblasti využívania DPZ do predstavovanej, takmer 300-stranovej publikácie, iniciovanej IGU a vydanej vo významnom  vydavateľstve Springer potvrdzuje, že tieto prispievajú k celosvetovému progresu modernej geografie.

Informácie o knihe a jej jednotlivé kapitoly knihy sú dostupné na na stránkach vydavateľstva.