ICC&GIS Nesebar 2024

V termíne od 16.6.2024 do 21.6.2024 sa v bulharskom Nesebare konala medzinárodná vedecká konferencia 9th International Conference on Cartography and GIS (9ICC&GIS), na ktorej nemohli chýbať ani vedeckí pracovníci Geografického ústavu SAV.


V 19 sekciách odznelo viac ako sto prednášok a ďalších 31 príspevkov bolo prezentovaných posterovou formou. V rámci plenárnych prednášok, prezidentka Medzinárodnej spoločnosti pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Zeme (ISPRS), Prof. Dr. Lena Halounová, prednášala o aktuálnych výzvach diaľkového prieskumu Zeme, prednáška Alana Devenisha zo spoločnosti ESRI Europe potvrdila, že kartografia je čoraz dôležitejším nástrojom na riešenie problémov v oblasti komunikácie o klíme. Vyriešiť otázku ako rozlíšiť „falošné“ mapy od „dôveryhodných“ nám pomohla prednáška, ktorú predniesol prezident Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA), Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Georg Gartner.

V sekcii C5 – Cartographic Visualization bola prezentovaná prednáška autorského kolektívu z Geografického ústavu SAV, Monika Kopecká, Daniel Szatmári, Kateryna Polyvach, Tomáš Goga s názvom The Impact of Land Consolidation on the Change of Landscape Structure: Case Studies from Slovakia. Autori zhodnotili prínos pozemkových úprav z hľadiska zvýšenia diverzity nelesnej drevinovej vegetácie. Ako študijné územia boli určené obce, v ktorých od schválenia projektov pozemkových úprav uplynulo viac ako 20 rokov, keďže uplynula dostatočne dlhá doba na to, aby sa zmeny v krajine prejavili.

Šimon Opravil vo svojej posterovej prezentácii skúmal intenzitu využívania trávnych porastov na základe údajov diaľkového prieskumu Zeme.

Zúčastnili sme sa zasadnutia dvoch komisií ICA, a to Commission on Cartography and Children, na ktorom boli prerokované okrem iného aj otázky ohľadom plánovanej súťaže Detská mapa sveta 2025 a Commission on Map Projections, na ktorom boli prezentované najaktuálnejšie vedecké štúdie týkajúce sa kartografických zobrazení a matematickej kartografie. Na záver konferencie sme sa stretli na slávnostnej večeri v majestátnej reštaurácii Khan’s Tent, ktorá sa nachádza v kopcoch vysoko nad bulharským Slnečným pobrežím a ktorá so svojim tvarom pripomína starobulharský stan. Vo vnútri je možné vidieť sálu s nápismi, ktoré zobrazujú tradície, spôsob života a históriu starých Bulharov.

Foto: Daniel Szatmári, Šimon Opravil, Monika Kopecká, Tomáš Goga