Publications

research scientist
RNDr. Anton Michálek, CSc.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • MICHÁLEK, Anton. Income Inequalities and Poverty in Slovakia: Development and Changes. In European Spatial Research and Policy, 2024, vol. 30, no. 2, p. 208-233. ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.30.2.12 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADMA