Publications

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year/category for a list of publications
 • BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - FULMEKOVA, Z. - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HALABUK, Andrej - HOFIERKA, Jaroslav - KOPECKÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - ONAČILLOVÁ, Katarína - OPRAVIL, Šimon - PAZÚR, Róbert - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, Ivan - SEDLIAK, Maroš - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2022-2023 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2024, s. 38 - 60. ISBN 978-80-89998-38-8. Typ: BEF
 • BITUŠÍK, Peter - CHAMUTIOVÁ, Tímea - VIDHYA, Marina** - HORÁČKOVÁ, Šárka - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŽATKOVÁ, Lucia - HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
 • Space Research in Slovakia 2022-2023 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2024. P. 83. ISBN 978-80-89998-38-8 Typ: FAI
 • LEHOTSKÝ, Milan - HORÁČKOVÁ, Šárka** - RUSNÁK, Miloš - ŠTEFANIČKA, Tomáš - KLEŇ, Jaroslav. Morphologic Adjustment of a River Reach with Groynes to Channel Bypassing. In Pure and Applied Geophysics, 2024, vol. 181, p. 977-1001. ISSN 0033-4553. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00024-024-03433-z Typ: ADCA
 • MICHÁLEK, Anton. Income Inequalities and Poverty in Slovakia: Development and Changes. In European Spatial Research and Policy, 2024, vol. 30, no. 2, p. 208-233. ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.30.2.12 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADMA
 • PAZÚR, Róbert** - NOVÁČEK, Jozef - BÜRGI, Matthias - KOPECKÁ, Monika - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚROVÁ, Zuzana - FERANEC, Ján. Changes in grassland cover in Europe from 1990 to 2018: trajectories and spatial patterns. In Regional Environmental Change, 2024, vol. 24, no. 2, art. no. 51. ISSN 1436-3798. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10113-024-02197-5 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADCA
 • POLYVACH, Kateryna. Cultural landscape as heritage: proposals for Ukraine from the experience of certain European countries = Культурний ландшафт як спадщина: пропозиції для України з досвідуокремихкраїн Європи. In Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University : Series Geology. Geography. Ecology, 2023, vol. 59, pp. 190-208. (2022: 0.1 - IF). ISSN 2410-7360. Dostupné na: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-59-14 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADMA
 • POLYVACH, Kateryna. Concept of Creating of an Electronic Atlas “Ukraine. Cultural and Landscape Heritahe”. In Ukrajinskij geografičnij žurnal, 2023, no. 4, p. 55-65. (2022: 0.201 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1561-4980. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.053 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADMB
 • SOLÍN, Ľubomír** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Mapping the flood hazard potential of small watercourses in a mountain river basin. In Natural Hazards, 2024, vol. 120, no. 4, p. 3827-3845. ISSN 0921-030X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11069-023-06348-5 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ADCA
 • ŠUŠKA, Pavel - ŠVEDA, Martin. Let it Sprawl: Post-Socialist Policies Suburbanization = Sídelná kaša: postsocialistické politiky umožňujúce suburbanizáciu. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 37, č. 3-4, s. 306-315. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.3-4.9 Typ: ADDA
 • VOJTEK, Matej** - JANIZADEH, Saeid - VOJTEKOVÁ, Jana. Riverine flood potential assessment using metaheuristic hybrid machine learning algorithms. In Journal of Flood Risk Management, 2023, vol. 16 no. 3, art. no. e12905. (2022: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 1.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1753-318X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jfr3.12905 Typ: ADCA
 • WIĘCKOWSKI, Marek** - ŁASKA, Wiktoria - TIMOTHY, Dallen J. - MICHNIAK, Daniel - CYARGEENKA, Aliaksandr. From closed border to open tourist space: Landscape changes along the Polish-Slovak border. In GeoJournal, 2024, vol. 89, no. 1, art. no. 33. ISSN 0343-2521. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10708-024-11001-0 (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov) Typ: ADMA
Citation, reviews:
1.1Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2Citations in domestic publications registered in Scopus
*3Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5Reviews in foreign publications
6Reviews in domestic publications
7Art critiques – foreign
8Art critiques – domestic
9Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus