Publications

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year/category for a list of publications
 • AFZALI, Hamid** - RUSNÁK, Miloš - OPRAVIL, Šimon - GOGA, Tomáš. Spatio-temporal change detection of riparian zone vegetation using deep segmentation and classifi cation. In Tvorivé hľadanie v Geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 6. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • AFZALI, Hamid** - RUSNÁK, Miloš. Using Satellite Images for Vegetation Dynamic Detection in Riverine Landscape. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [9]. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. State of geomorphological research in the year 2023) Typ: GII
 • BÁTORA, Jozef - HORÁČKOVÁ, Šárka - MURÍN, Igor - RUTTKAY, Matej. Interdisciplinary investigation of the possible burial mounds of the Yamnaya culture on the Hron Plain in southwest Slovakia. In Moving northward : Professor Volker Heyd´s Festschrift as he turns 60. 1. vyd. - Helsinki : Archaeological Society of Finland, 2023, p. 1-18. ISBN 978-952-69942-3-9. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: AECA
 • BILKOVÁ, Kristína** - ČULÁKOVÁ, Katarína - KRIŽAN, František. Dosah pandémie Covid-19 na vývoj tržieb v maloobchode a službách na Slovensku. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 7. ISBN 978-80-89548-12-5. (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • BOATENG, Richard Kyere - MAREK, Michal V. - HUBA, Mikuláš. Understanding local beneficiaries of ecosystem services in the Bia-Tano Forest Reserve for sustainable forest governance = Udržateľné lesné hospodárstvo v ponímaní miestnych užívateľov ekosystémových služieb v lesnej rezervácii Bia-Tano. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 5-26. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.01 Typ: ADNB
 • ČULÁKOVÁ, Katarína - BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - DANIELOVÁ, Katarína - HENCELOVÁ, Petra. Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku = The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Consumer Shopping Behavior in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 5, s. 385-411. (2021: 0.635 - IF, Q4 - JCR, 0.204 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADDA
 • ČULÁKOVÁ, Katarína - BILKOVÁ, Kristína - DANIELOVÁ, Katarína - KRIŽAN, František. Zmena tržieb v potravinárskom maloobchode v krajských mestách Slovenska počas pandémie COVID-19. In Geografické informácie, 2022, roč. 26, č. 1, s.117-128. ISSN 1337-9453. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/GI.2022.26.1.117-128 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADFB
 • DEMOVIČOVÁ, Lucia - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - ČAHOJOVÁ, Lucia - OPRAVIL, Šimon. Vývoj fragmentov jelšových lesov v čase a priestore pomocou diaľkového prieskumu Zeme. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 1063-1068. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • DUMITRAŞCU, Monika - HIMIYAMA, Yukio - GABROVEC, Matej - KOPECKÁ, Monika - KUPKOVÁ, Lucie - BICIK, Ivan. Land Use and Land Cover Changes in a Global Environmental Change Context—The Contribution of Geography. In Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography. - Springer, 2023, p. 175-203. ISBN 978-981-99-6603-5. ISSN 2198-3542. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-981-99-6604-2_10 Typ: ABC
 • Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. Eds. Róbert Fencík, Ján Pravda. Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023. 30 s. ISBN 978-80-89060-28-3 (Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Typ: FAI
 • FERANEC, Ján** - KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - GOGA, Tomáš - NOVÁČEK, Jozef - PAZÚR, Róbert - OPRAVIL, Šimon. Krajinná pokrývka v kontexte geografi ckých výskumov založených na využití satelitných snímok. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 15. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • GOGA, Tomáš** - PAZÚROVÁ, Zuzana - OPRAVIL, Šimon - PAZÚR, Róbert. Stratifikácia výberu výskumných plôch pre podrobný botanický výskum. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 17. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • GOGA, Tomáš** - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - SHAHABI, Hejar. Pustnutie poľnohospodárskej pôdy hodnotené na báze údajov DPZ. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 16. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon. Hodnotenie zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v rokoch 2004 - 2023. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023, s. 12. ISBN 978-80-89060-28-3. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Typ: AFH
 • Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. Eds. Tomáš Goga, Daniel Michniak. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023. P. 64. Dostupné na internete: http://geography.sav.sk/web-data/other-data/80-vyrocie/tvorive-hladanie_zbornik_80-vyrocie.pdf. ISBN 978-80-89548-12-5 (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: FAI
 • HORÁČKOVÁ, Šárka** - PROCHÁZKA, Juraj - LABAŠ, Peter. Medzi minulosťou a budúcnosťou: interdisciplinárny pohľad na obnovu paleomeandrov v povodí rieky Ipeľ. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 20. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • HORÁČKOVÁ, Šárka - LIESKOVSKÝ, Tibor - BÁTORA, Jozef - RUSINKO, Adam. Hidden in Hills: Utilizing Lidar and Historical Maps to Detect Potencial Burial Mounds in Lower Hron River Catchment. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023, s. 13. ISBN 978-80-89060-28-3. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Typ: AFH
 • HORÁČKOVÁ, Šárka** - LIESKOVSKÝ, Tibor - RUSINKO, Adam** - BÁTORA, Jozef** - MURÍN, Igor** - LABAŠ, Peter**. Semi-Automated Identification of the Bronze Age Burial Mounds - Hidden Anthropogenic Landforms in the Agricultural Landscape. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [21]. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. State of geomorphological research in the year 2023) Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Buďme realisti, žiadajme nemožné! (O probléme vieme už desaťročia a namiesto jeho riešenia prispievame k jeho prehlbovaniu). In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 75-79. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • CHROBAK ŽUFFOVÁ, Anna - NOVOTNÝ, Ján - DELEKTA, Anna - FIDELUS-ORZECHOWSKA, Joanna - SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, Daniel. Natural and cultural values of Podtatrze Region and possibilities of its tourism development. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 21. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • IRA, Vladimír** - MATLOVIČ, René. Slovenské indexované geografické časopisy v databáze Scopus: ostatné tri desaťročia v kontexte zmien geografického myslenia. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 22. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • JANČOVIČ, Marián - KIDOVÁ, Anna. Testovanie využitia výšky nad najbližším vodným tokom pri priestorovej identifikácii riečnej nivy rieky Belá = Potential use of height above the nearest drainage in spatial identification of the floodplain of the Bela River. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 956-961. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • KHAN, Akhtar Zeb** - KIDOVÁ, Anna. Prediction of sediment transport after river training of the multi-thread river system in Slovak Carpathians, A case study of the Bela River. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 23. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • KIDOVÁ, Anna** - KHAN, Akhtar Zeb - LEHOTSKÝ, Milan - LABAŠ, Peter - RUSNÁK, Miloš - JANČOVIČ, Marián - HORÁČKOVÁ, Šárka. Opportunities, possibilities and challenges of fl uvial geomorphology in the issue of river management. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 24. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • KOPECKÁ, Monika** - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon. Výskum zmien krajiny na Geografickom ústave SAV, jeho vývoj a perspektívy. In Tvorivé hľadanie v Geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 27. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - OPRAVIL, Šimon. Vizualizácia dynamiky urbanizácie na príklade Bratislavy a Bukurešti. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023, s. 19. ISBN 978-80-89060-28-3. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Typ: AFH
 • Detská mapa sveta : Barbara Petchenik Children's Map Competition. Eds. Monika Kopecká, Martin Kšiňan. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i. : Kartografická spoločnosť SR, 2023. Grafické reprodukcie. ISBN 978-80-89548-11-8 Typ: FAI
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - OPRAVIL, Šimon. Urban Development Factors: a comparative analysis of Bratislava and Bucharest : abstract. In Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World. - Bucharest, Romania : Faculty of Geography University of Bucharest, Institute of Geography Romania Academy, 2023, p. [26]. Dostupné na internete: https://iguche2020.com/conference-final-programme/ (Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World : Conference. Health, Environment and Sustainable Development: Changes, Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World : Conference) Typ: GII
 • KRIŽAN, František** - ŠVECOVÁ, Angelika - GURŇÁK, Daniel - ŠVEDA, Martin. Identifikácia vidieckych centier dochádzky do materských škôl na Slovensku. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 28. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • LABAŠ, Peter** - KIDOVÁ, Anna. Identification of the river floodplain, its evolutionary stages and degradation using a Relative Elevation Model. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 32. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • LORENC, D. - RIŠOVÁ, Katarína. Vnímanie nebezpečia adolescentami žijúcimi na periférii: prípadová štúdia v malom meste Želiezovce (Slovensko) = Unsafety perception of adolescents living on the periphery: a case study in the small town of Želiezovce (Slovakia). In Geografická revue : časopis Katedry geografie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB, 2022, roč. 18, č. 2, s. 56-71. ISSN 2585-8955. Dostupné na internete: https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/ (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku) Typ: ADFB
 • MACKOVÁ, Lucie** - IRA, Vladimír. Armenian Return Migration in the Discourse of Local Elite. In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2023, roč. 65, č. 1, s. 66-78. (2022: 1.3 - IF, 0.294 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2023-65-1/670 Typ: ADNA
 • MATLOVIČ, René** - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Geographia est Via Vitae: the Slovak Anabasis of the Czechoslovak Antropogeographer Jiří Král (1893-1975). In Folia geographica : Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy., 2023, roč. 65, č. 1, s. 40-65. (2022: 1.3 - IF, 0.294 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2023-65-1/672 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Typ: ADNA
 • MATLOVIČ, René. Geografické myslenie Františka Bokesza - prvého riaditeľa Zemepisného ústavu SAVU. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 33. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • MELNYK, Mariana** - LESHCHUKH, Iryna - PRYTULA, Khrystyna - CHIRODEA, Florentina - MAKSYMENKO, Anna - KUROWSKA-PYSZ, Joanna - KALAT, Jaroslava - MICHNIAK, Daniel. Adapting Multimodal Transportation Infrastructure to Changing Transport and Logistics Routes. In International Journal of Transport Development and Integration, 2023, vol. 7, no. 2, p. 77-84. (2022: 0.252 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2058-8305. Dostupné na: https://doi.org/10.18280/ijtdi.070202 Typ: ADMB
 • MICHALEJE, Lukáš** - VOJTEK, Matej - JANČOVIČ, Marián - RUSNÁK, Miloš. Mapovanie a hodnotenie povodňovej hrozby a rizika s využitím detailných geopriestorových dát a inovatívnych prístupov. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 35. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • MICHÁLEK, Anton. "Heat or Eat" - dilema energeticky chudobných domácností v identifikovaných regiónoch a lokalitách = "Heat or Eat" - the Dilemma of Energy-Poor Households in the Identified Regions and Localities. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 5, s. 543-573. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.5.20 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. APVV-22-0428 : Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti) Typ: ADDA
 • MICHÁLEK, Anton. Changes in the social situation in EU countries during COVID-19 (an alternative approach to the assessment of social indicators) = [Zmeny sociálnej situácie v krajinách EÚ počas COVID-19 (alternatívny prístup k hodnoteniu sociálnych ukazovateľov)]. In Regional Science Policy and Practice, 2023, vol. 15, no. 8, p. 1841 - 1863. (2022: 1.7 - IF, 0.553 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1757-7802. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/rsp3.12683 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADMA
 • MICHÁLEK, Anton. Vývoj miezd v regiónoch Slovenska počas pandémie COVID-19 = Development of wages in the regions of Slovakia during the COVID-19 pandemic. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 27-46. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.02 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADNB
 • MICHÁLEK, Anton. Ekonomická zraniteľnosť regiónov Slovenska v dôsledku pandémie COVID-19 = Economic vulnerability of Slovak regions due to the COVID-19 pandemic. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 317-336. (2021: 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe) Typ: ADNB
 • MICHÁLEK, Anton**. Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 v krajinách EÚ a regiónoch Slovenska. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 36. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • MOHR, Franziska - DIOGO, Vasco - HELFENSTEIN, Julian - DEBONNE, Niels - DIMOPOULOS, Thymios - DRAMSTAD, Wenche - MARTÍN, María García - HERNIK, Józef - HERZOG, Felix - KIZOS, Thanasis - LAUSCH, Angela - LEHMANN, Livia - LEVERS, Christian - PAZÚR, Róbert - ARAGÓN, Virginia Ruiz - SWART, Rebecca - THENAIL, Claudine - ULFENG, Hege - VERBURG, Peter H. - WILLIAMS, Tim - ZARINA, Anita - BÜRGI, Matthias. Why has farming in Europe changed? A farmers’ perspective on the development since the 1960s. In Regional Environmental Change, 2023, vol. 23, no. 4, art. no. 156. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 1.095 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1436-3798. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10113-023-02150-y Typ: ADCA
 • NOVOTNÝ, Jan**. The Influence of Lithology and Tectonics on the Formation of the River Network, the Orava River, Slovakia Case Study. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [34]. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. State of geomorphological research in the year 2023) Typ: GII
 • OPRAVIL, Šimon - PAZÚR, Róbert. Mapping of management practices on permanent grasslands using Sentinel-2:. In Geografický časopis, 2022, roč. 74, č. 4, s. 299-315. (2021: 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2022.74.4.15 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia) Typ: ADNB
 • OPRAVIL, Šimon. Využitie voľne dostupných satelitných údajov a neurónových sietí na identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov = Leveraging open source satellite data and neural networks to identify agricultural land parcels. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 962-967. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • OPRAVIL, Šimon** - GOGA, Tomáš - PAZÚROVÁ, Zuzana - ŠUŠKA, Pavel - PAZÚR, Róbert. Grassland for biodiversity: podpora ochrany oblastí bohatých na biodiverzitu trávnych porastov a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch (G4B). In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 39. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • PAZÚR, Róbert - ŠELLENGOVÁ, Jana - PAZÚROVÁ, Zuzana - OPRAVIL, Šimon - ŠUŠKA, Pavel. Mapy neklamú: úloha geografie pri krajinnom plánovaní a ochrane trávnych porastov. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 42. ISBN 978-80-89548-12-5. (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • PAZÚROVÁ, Zuzana** - OPRAVIL, Šimon - ŠUŠKA, Pavel - PAZÚR, Róbert. Hodnotenie ekosystémových služieb v národných parkoch Slovenska a ich zázemí: prvé výsledky. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 43. ISBN 978-80-89548-12-5. (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • PÓCZOŠOVÁ, Veronika - RIŠOVÁ, Katarína**. Considering the Preferences of Adults and Elderly Individuals While Examining the Spatial Justice of the Distribution of Urban Facilities: A Case Study of the Small Town of Fiľakovo (Slovakia). In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 4, s. 411-433. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.4.15 (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADDA
 • POLYVACH, Kateryna**. Cultural landscape zoning of Ukraine. In Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University : Series Geology. Geography. Ecology, 2022, vol. 57, p. 173-183. (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2410-7360. Dostupné na: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-13 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADMA
 • POLYVACH, Kateryna**. Cultural landscape heritage of Ukraine: conceptualization, structurization and mapping. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 44. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • PROKEŠOVÁ, Roberta** - NOVOTNÝ, Ján - SLÁDEK, Ján. Odhad veku a rýchlosti endogénne podmienených procesov formovania georeliéfu metódami fluviálnej geomorfometrie. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 46. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • RIŠOVÁ, Katarína** - PÓCZOŠOVÁ, Veronika. Gender differences in unsafety perception and precautionary behaviour among adolescents: Case study of a small peripheral town in Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 2, p. 95-105. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0009 (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADCA
 • RIŠOVÁ, Katarína - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Urban parks as adolescentsʼ favourite places? Analysis of preferences with respect to environmentally responsible behaviour = Mestské parky ako obľúbené miesta adolescentov? Analýza preferencií so zreteľom na environmentálne zodpovedné správanie. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 1, s. 85-102. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.1.05 (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADNB
 • RIŠOVÁ, Katarína** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Percepcia a využívanie verejného priestoru adolescentami: prípadová štúdia v centrálnej mestskej časti Banskej Bystrice. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 48. ISBN 978-80-89548-12-5. (VEGA č. 2/0144/22 : Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • RIŠOVÁ, Katarína. Nie je chodec ako chodec. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII, č. 4, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/nie-je-chodec-ako-chodec/ Typ: BDF
 • RUDENKO, L. - BOCHKOVSKA, Alla - POLYVACH, Kateryna - CHABANIUK, Viktor. Interaktive Atlas Mapping of Ukraineʾs Population and its Natural and Cultural Heritage. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023, s. 25. ISBN 978-80-89060-28-3. (Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Typ: AFH
 • RUSINKO, Adam - HORÁČKOVÁ, Šárka. Flash flood simulation in the urbanised catchment: a case study of Bratislava-Karlova Ves. In Geographia Cassoviensis, 2022, roč. 2, č. 2, s. 81-97. (2021: 0.175 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2022-2-01 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období) Typ: ADNB
 • RUSNÁK, Miloš** - KIDOVÁ, Anna - KAŇUK, Ján - MICHALEJE, Lukáš - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján - AFZALI, Hamid - OPRAVIL, Šimon - GOGA, Tomáš - LABAŠ, Peter. Points, Bytes and Rates: Advances in quantifying geomorphological process in the river channel by point clouds. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 49. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KAŇUK, Ján. Using Points Clouds for Detection of Channel Bathymetry by Refraction Correction. In Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : Zborník abstraktov. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2023, s. 27. ISBN 978-80-89060-28-3. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : seminár) Typ: AFH
 • SHAHABI, Hejar - RAHIMZAD, M. - GHORBANZADEH, O. - PIRALILOU, S.T. - BLASCHKE, T. - HOMAYOUNI, S. - GHAMISI, P. Rapid Mapping of Landslides from Sentinel-2 Data Using Unsupervised Deep Learning. In 2022 IEEE Mediterranean and Middle-East Geoscience and Remote Sensing Symposium : (M2GARSS). - New Jerseay, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022, p. 17-20. ISBN 978-1-6654-2795-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/M2GARSS52314.2022.9840273 (2022 IEEE Mediterranean and Middle-East Geoscience and Remote Sensing Symposium) Typ: ADMB
 • SOLÍN, Ľubomír** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Spatial planning as a tool of flood risk management in rural landscapes? Position, limitations, and other findings: The case of Myjava Region (Slovakia). In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 2, p. 106-117. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0010 (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy) Typ: ADCA
 • SOLÍN, Ľubomír** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Hodnotenie a manažment povodňového rizika v rurálnej krajine. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 51. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • SZATMÁRI, Daniel** - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon - SVIČEK, Michal - FENCÍK, Róbert - PAPČO, Juraj. Environmental data and satellite images: information sources for the identification of illegal activities in the landscape on the example of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association.Vol. 6. - 2023, p. non. ISSN 2570-2106. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-253-2023 (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. International Cartographic Conference (ICC 2023) : Smart Cartography for Sustainable Development) Typ: AFG
 • SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján. Landscape and its dynamics explored by the application of remote sensing data and GIS – overview of the research activities of the Institute of Geography SAS. In Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. 1. vyd. - Debrecen : Debrecen University Press, 2023, pp. 364-365. ISBN 978-963-615-084-6. (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás) Typ: AFK
 • SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš - OPRAVIL, Šimon - SVIČEK, Michal - FENCÍK, Róbert - PAPČO, Juraj. Identifikácia a mapovanie potenciálne ilegálnych aktivít v krajine aplikáciou metód diaľkového prieskumu Zeme. In Sborník abstraktů příspěvků 25. kartografická konference, Plzeň 2023. 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2023, p. 105-106. Dostupné na internete: https://home.zcu.cz/~gorin/25kk/Postery/1_Szatmari_et_al.pdf (Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ. kartografická konference) Typ: AFK
 • SZÉKELY, Vladimír. Phenomenon Camino de Santiago: impact of overtourism and pandemic years on discussion about (un)sustainable rural development strategy. In Rural Areas and Development, 2023, vol. 18, p. 7-22. ISSN 2657-4403. Dostupné na: https://doi.org/10.61517/RAD/2023/18.0100 Typ: ADEB
 • SZÉKELY, Vladimír - NOVOTNÝ, Ján - MICHNIAK, Daniel. Denná dostupnosť krajských miest na Slovensku verejnou dopravou. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 52. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0019/21 : Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • ŠUŠKA, Pavel**. Inštrumentalizácia chápaní miesta a mestský aktivizmus v postsocialistickej Bratislave. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 57. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • ŠUŠKA, Pavel. Klimatická spravodlivosť. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 67-74. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • ŠVEDA, Martin** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Estimating distance decay of intra-urban trips using mobile phone data: The case of Bratislava, Slovakia. In Journal of Transport Geography, 2023, vol. 107, art. no. 103552. (2022: 6.1 - IF, Q1 - JCR, 1.852 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103552 (APVV-20-0586 : Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADCA
 • ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ROSINA, Konštantín - HURBÁNEK, Pavol. Rozmiestnenie a mobilita populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 58. ISBN 978-80-89548-12-5. (APVV-20-0586 : Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • TIKUYE, Birhan Getachew** - GILL, Laurence - RUSNÁK, Miloš - MANJUNATHA, Busnur R. Modelling the impacts of changing land use and climate on sediment and nutrient retention in Lake Tana Basin, Upper Blue Nile River Basin, Ethiopia. In Ecological Modelling, 2023, vol. 482, art. no. 110383, p. 1-17. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.888 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-3800. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2023.110383 Typ: ADCA
 • TIKUYE, Birhan Getachew** - RUSNÁK, Miloš - MANJUNATHA, Busnur R. - JOSE, Jithin. Land Use and Land Cover Change Detection Using the Random Forest Approach: The Case of The Upper Blue Nile River Basin, Ethiopia. In Global Challenges, 2023, vol. 7, no. 10, p. NIL_91-NIL_101. (2022: 4.9 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2056-6646. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/gch2.202300155 Typ: ADCA
 • VOJTEK, Matej** - VOJTEKOVÁ, Jana - DE LUCA, Davide Luciano - PETROSELLI, Andrea. Combined basin-scale and decentralized flood risk assessment: a methodological approach for preliminary flood risk assessment. In Hydrological Sciences Journal : international association of hydrological Sciences.Association Internationale des Sciences Hydrologiques, 2023, vol. 68, no. 3, p. 355-378. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.92 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0262-6667. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2157279 Typ: ADCA
 • VOJTEK, Matej**. Indicator-based approach for fluvial flood risk assessment at municipal level in Slovakia. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 5014, p. 14. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-32239-7 Typ: ADCA
 • VOJTEK, Matej - VOJTEKOVÁ, Jana. Riverine flood risk in municipalities of Slovakia. In The EGU General Assembly 2023, 2023, eGU23-2133. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-2133 (EGU2023) Typ: GHG
 • VOJTEKOVÁ, Jana - VOJTEK, Matej** - BOLTIŽIAR, Martin - PETROVIČ, František - MASNÝ, Matej - GREGOROVÁ B, Bohuslava. Mapping and Assessment of Land Cover Change and Ecological Stability: A Case of Three Transects in Slovakia. In Acta Scientiarum Polonorum : Formatio Circumiectus. Ksztaltowanie srodowiska, 2022, vol. 21, no. 2, p. 35-48. (2022 - WOS). ISSN 1644-0765. Dostupné na: https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2022.21.2.35 Typ: ADMB
 • VOJTEKOVÁ, Jana - VOJTEK, Matej** - ŽONCOVÁ, Michaela - REPASKÁ, Gabriela. Digital Technologies in Geography Teaching. In Curriculum and Teaching, 2023, vol. 38, no. 1, p. 85-111. (2022: 0.154 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0726-416X. Dostupné na: https://doi.org/10.7459/ct/38.1.06 Typ: ADMB
 • VÝBOŠŤOK, Ján** - ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavla. Housing affordability, quality of life, and residential satisfaction in the Austrian cross-border suburban region of Bratislava, Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 1, p. 2-13. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0001 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADCA
 • VÝBOŠŤOK, Ján** - MICHÁLEK, Anton. Priestorová príjmová nerovnosť na Slovensku. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 62. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
 • VÝBOŠŤOK, Ján** - ŠVEDA, Martin. Bývanie v zázemí Bratislavy. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 61. ISBN 978-80-89548-12-5. (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť. Tvorivé hľadanie v geografii) Typ: AFH
Citation, reviews:
1.1Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2Citations in domestic publications registered in Scopus
*3Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5Reviews in foreign publications
6Reviews in domestic publications
7Art critiques – foreign
8Art critiques – domestic
9Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus